مقاله پژوهشی
سهم‌بری نیروی کار در مکاتب اقتصادی با تأکید بر نظریات اقتصادی آیت‌الله موسوی اردبیلی
سهم‌بری نیروی کار در مکاتب اقتصادی با تأکید بر نظریات اقتصادی آیت‌الله موسوی اردبیلی

ابوالفضل پاسبانی صومعه؛ سید ضیاءالدین کیاءالحسینی

دوره 10، شماره 2 ، بهمن 1402

چکیده
  سهم نیروی کار از موضوعات مهم مکاتب اقتصادی است. مکتب کلاسیک، تعیین دستمزد را به نظام بازار می‌سپارد. بر اساس قواعد بازار، عرضة نامحدود نیروی کار، مزد رقابتی حداقلی (مزد آهنین) سبب گسترش تضاد میان کارگر ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی تأثیر سیستم بانکداری سایه‌ای بر حجم نقدینگی در ایران
بررسی تأثیر سیستم بانکداری سایه‌ای بر حجم نقدینگی در ایران

محمدتقی گیلک حکیم آبادی؛ علیرضا عظیمی؛ زهرا میلا علمی

دوره 10، شماره 2 ، بهمن 1402

چکیده
  مطابق تئوری‌های مالی و پولی، نقش اصلی بانک‌ها در اقتصاد برای خلق نقدینگی به وسیله سپرده‌های نقد و ارائه آنها به‌صورت وام است. هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر سیستم بانکداری سایه‌ای بر حجم نقدینگی در ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
کمیابی مطلق و کمیابی نسبی در اقتصاد اسلامی و متعارف: بازخوانی مفهوم
کمیابی مطلق و کمیابی نسبی در اقتصاد اسلامی و متعارف: بازخوانی مفهوم

علیرضا لشکری

دوره 10، شماره 2 ، بهمن 1402

چکیده
  پرداختن به بررسی برخی مفاهیم نه ازآن‌رو که وضوح معنای آن به شناختن بهتر ادبیات موضوع و پیگیری آن در بینش اقتصاد اسلامی مدد می‌رساند، بلکه گاه از آن حیث که تأثیری تعیین‌کننده بر ساختار و ترتیبات یک نظام ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی تحلیلی تأثیر نرخ بهره بر سودآوری بانکی(مقایسه بانکداری اسلامی ومتعارف)
بررسی تحلیلی تأثیر نرخ بهره بر سودآوری بانکی(مقایسه بانکداری اسلامی ومتعارف)

اکبر رحیمی فرد؛ محمد رضا رنجبر فلاح؛ سمیرا متقی

دوره 10، شماره 2 ، بهمن 1402

چکیده
  با توجه به نقش ویژه و حساس بانک‌ها در نظام اقتصادی کشور، بروز هرگونه اختلال یا ناکارامدی در سیستم بانک‌ها و کاهش عملکرد آنها، به‌طور مستقیم بر فعالیت‌های مالی جامعه مؤثر است. بر همین اساس، در تحقیق ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
بررسی رابطه بین متغیرهای کلان اقتصادی و منحنی بازده اسناد خزانه اسلامی در ایران: رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی
بررسی رابطه بین متغیرهای کلان اقتصادی و منحنی بازده اسناد خزانه اسلامی در ایران: رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی

پرتو کیان پور؛ عباس امینی فرد؛ هاشم زارع؛ مهرزاد ابراهیمی

دوره 10، شماره 2 ، بهمن 1402

چکیده
  در این پژوهش با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی به بررسی رابطه بین متغیرهای کلان اقتصادی و منحنی بازده اسناد خزانه اسلامی ایران طی دوره زمانی ۱۳۹۵:۴-۱۳۷۳:۱ پرداخته شده است. مدل از بخش‌های خانوار، ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
هم‌افزایی حاصل از ادغام و تملیک با استفاده از شبیه‌سازی مونت کارلو و رویکرد اختیارات واقعی
هم‌افزایی حاصل از ادغام و تملیک با استفاده از شبیه‌سازی مونت کارلو و رویکرد اختیارات واقعی

صادق قاسمی؛ رضا تهرانی؛ ابوتراب علیرضایی؛ قنبر عباس پور اسفندن؛ شادی شاهوردیانی

دوره 10، شماره 2 ، بهمن 1402

چکیده
  مقاله حاضر الگویی برای ارزش‌گذاری هم‌افزایی حاصل از ادغام و تملیک از طریق شبیه‌سازی مونت کارلو و رویکرد اختیارات واقعی است. امروزه تکیه بر کارایی درونی و نقاط قوت بنگاه به‌تنهایی موجب دوام و رشد نمی‌شود، ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
سازوکار انتقال سیاست مالی در اقتصاد: شواهدی از رفتار نامتقارن ضریب فزایندة مخارج مالی طی ادوار تجاری
سازوکار انتقال سیاست مالی در اقتصاد: شواهدی از رفتار نامتقارن ضریب فزایندة مخارج مالی طی ادوار تجاری

امیرحسین نجف زاده؛ اسدالله فرزین وش؛ محمدرضا یوسفی شیخ رباط؛ ناصر الهی

دوره 10، شماره 2 ، بهمن 1402

چکیده
  پیامدهای بعد از بحران مالی و اقتصادی ۲۰۰۸، برخی واگرایی‌های اساسی را در ادبیات علمی دربارۀ اثرات سیاست مالی نشان داد. از یک‌سو، برخی اقتصاددانان از منطقی‌بودن انتخاب معیارهای ضدادواری سیاست مالی دفاع ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
اثر نامتقارن قیمت نفت، نااطیمنانی قیمت نفت و تحریم‌های اقتصادی بر رشد اقتصادی و تورم در ایران
اثر نامتقارن قیمت نفت، نااطیمنانی قیمت نفت و تحریم‌های اقتصادی بر رشد اقتصادی و تورم در ایران

اکبر کمیجانی؛ آمنه حاجی حیدری

دوره 10، شماره 2 ، بهمن 1402

چکیده
  در مطالعه حاضر، به بررسی اثرات نامتقارن شوک‌های قیمت نفت، نااطمینانی قیمت نفت و نیز تحریم‌های اقتصادی بر رشد اقتصادی و نرخ تورم در ایران با استفاده از رهیافت الگوی خودرگرسیونی با وقفه‌های توزیعی غیرخطی ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
اثر جهش نرخ ارز و مداخله بانک مرکزی بر تجارت ایران با کشورهای حوزه دریای خزر
اثر جهش نرخ ارز و مداخله بانک مرکزی بر تجارت ایران با کشورهای حوزه دریای خزر

مجید علی زاده لداری؛ رحمان سعادت؛ اسمعیل ابونوری

دوره 10، شماره 2 ، بهمن 1402

چکیده
  هدف مطالعه حاضر بررسی اثر جهش نرخ ارز و مداخله بانک مرکزی بر تجارت ایران با کشورهای حوزه دریای خزر، براساس داده‌های سال‌های ۱۹۹۵ −۲۰۱۹ و با به‌کارگیری رویکرد حد آستانه‌ای ملایم پانل استار (PSTR) است. ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تأثیرات غیرخطی عوامل نهادی بر توسعه مالی: شواهدی از کشورهای منتخب
تأثیرات غیرخطی عوامل نهادی بر توسعه مالی: شواهدی از کشورهای منتخب

مریم سرفراز محمدیار؛ محمد سخنور؛ الناز انتظار

دوره 10، شماره 2 ، بهمن 1402

چکیده
  در این پژوهش به بررسی تأثیرات غیرخطی عوامل نهادی بر توسعه مالی (تسهیلات اعطایی توسط سیستم بانکی و ارزش سهام معاملاتی) در ۱۴ کشور منتخب جهان (با لحاظ شاخص توسعه انسانی بالا) طی دوره زمانی ۲۰۰۷-۲۰۱۸ با استفاده ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
تحلیل اثرات عبور نرخ ارز با تأکید بر محیط تورمی اقتصاد ایران و رفتار مداخله‌ای بانک مرکزی
تحلیل اثرات عبور نرخ ارز با تأکید بر محیط تورمی اقتصاد ایران و رفتار مداخله‌ای بانک مرکزی

مجید صادقی؛ جلیل توتونچی؛ سید یحیی ابطحی؛ زهره طباطبائی نسب

دوره 10، شماره 2 ، بهمن 1402

چکیده
  هدف مقاله حاضر تحلیل اثرات عبور نرخ ارز با تأکید بر محیط تورمی اقتصاد ایران و رفتار بانک مرکزی است. برای این منظور از مدل با رویکرد آستانه‌ای(STAR)  بر اساس داده‌های فصلی اقتصاد ایران طی دوره ۱۳۹۸:۴-۱۳۸۰:۱ ...  بیشتر
مقاله پژوهشی
اندازه‌گیری صرفه‌های مقیاس در صنعت خودروی ایران و ارزیابی اثرات رفاهی تنوع در واردات اتومبیل
اندازه‌گیری صرفه‌های مقیاس در صنعت خودروی ایران و ارزیابی اثرات رفاهی تنوع در واردات اتومبیل

مریم خلیلی اصل؛ فرهاد خدادادکاشی

دوره 10، شماره 2 ، بهمن 1402

چکیده
  در نظریه جدید تجارت بین‌الملل در توضیح جریان تجاری بین کشورها بر نقص در رقابت تأکید شده است و نقش عواملی همچون صرفه‌های مقیاس و تنوع مورد توجه قرار گرفته است. بازار جهانی خودرو نیز به‌شدت متأثر از صرفه‌های ...  بیشتر