نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکترای اقتصاد بین الملل، گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز، شیراز، ایران.

2 استادیار، گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز، شیراز، ایران.

3 استادیار، گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، شیراز، ایران.

چکیده

در این پژوهش با استفاده از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی به بررسی رابطه بین متغیرهای کلان اقتصادی و منحنی بازده اسناد خزانه اسلامی ایران طی دوره زمانی ۱۳۹۵:۴-۱۳۷۳:۱ پرداخته شده است. مدل از بخش‌های خانوار، بنگاه، مالی، نفت، دولت و بانک مرکزی تشکیل شده است. خانوارها و بنگاه‌ها از قدرت انحصاری عرضه نیروی کار و محصولات خود به جمعگر برخوردار هستند که این امر امکان تصریح چسبندگی‌های اسمی در دستمزد و قیمت را تسهیل می‌کند. بعد از بهینه‌یابی و به‌دست آوردن شرایط مرتبه اول کارگزاران، با استفاده از روش اوهلیگ، شکل خطی-لگاریتمی معادلات به‌دست آمده است. نتایج حاصل از توابع عکس‌العمل آنی نشان می‌دهد که تأثیر اولیه تکانه تکنولوژی، پولی و نفتی بر شیب منحنی بازده اسناد خزانه اسلامی مثبت، تأثیر اولیه تکانه تکنولوژی، مخارج دولت و فشار هزینه بر انحنای منحنی بازده اسناد خزانه اسلامی منفی و تأثیر اولیه تکانه تکنولوژی، مخارج دولت و فشار هزینه بر سطح منحنی بازده اسناد خزانه اسلامی مثبت است؛ همچنین مقایسه گشتاورهای متغیرهای حاضر در مدل و گشتاورهای داده‌های واقعی اقتصاد ایران حکایت از موفقیت مدل در شبیه‌سازی واقعیات اقتصاد ایران دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Study of Relationship Between Macroeconomic Variables and the Yield Curve in Iran: Dynamic Stochastic General Equilibrium Approach

نویسندگان [English]

  • Parto Kiyanpour 1
  • Abbas Aminifard 2
  • Hashem zare 3
  • Mehrzad Ebrahimi 2

1 PhD in International Economics, Department of Economics, Islamic Azad University, Shiraz Branch, Shiraz, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Economics, Islamic Azad University, Shiraz Branch, Shiraz, Iran.

3 Assistant Professor, Department of Economics, Islamic Azad University, Shiraz Branch, Shiraz, Iran.

چکیده [English]

This study evaluated a relationship between macroeconomic variables and the yield curve in Iran between years 1994:q1-2016:q4 using a dynamic stochastic general equilibrium model. The model consists of the household, the firm, the finance, the oil, the government, and the central bank. Both households and firms have the exclusive power to supply their labor and their products to adder, which makes it possible to stipulate nominal rigidity  in   wages and prices. After optimizing and obtaining the first order conditions of the brokers, using Uhlig method, the linear - log shape of the equations were obtained. The results of the impulse response functions indicates that the preliminary effect of the technology, monetary, and oil shocks on the slope of the Islamic treasury bills yield curve is positive, the preliminary effect of the technology, government expenditure, and cost push on the curvature of the yield curve is negative, and the preliminary effect of the technology, government expenditure, and cost push on the level of the yield curve is positive. The comparison of the moments of the model variables and the moments of the actual data of the Iranian economy reveals the success of the model in simulating the realities of the Iranian economy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dynamic Stochastic General Equilibrium
  • Risk Premium
  • Latent Factors
  • yield Curve
 سیاهه منابع
 الف- منابع فارسی:
باقری پرمهر، شعله، و تیمور محمدی. «استخراج چسبندگی قیمتی در اقتصاد ایران در قالب مدل تعادل عمومی پویای تصادفی»، تحقیقات مدلسازی اقتصادی ۶، شماره ۲۲ (زمستان ۱۳۹۴): ۳۳-۵۹.               
 جعفری صمیمی، احمد، امیرمنصور طهرانچیان، ایلناز ابراهیمی، و روزبه بالونژاد. «اثر تکانه‌های پولی و غیر پولی بر تولید و تورم در یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی در شرایط اقتصاد باز: مطالعه موردی اقتصاد ایران»، فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران ۳، شماره ۱۰ (تابستان ۱۳۹۳): ۱-۳۲.   
خزیمه، امیرمحسن، عباس امینی‌فرد، هاشم زارع، و مهرزاد ابراهیمی. «ساز و کار اثرگذاری سیاست‌های پولی در
 چارچوب نظریه ساختار زمانی نرخ بهره در اقتصاد ایران»، فصلنامه اقتصاد و الگوسازی ۹، شماره ۳ (آذر
 ۱۳۹۷): ۱-۳۴. 
ذاکرنیا، احسان، و محمدهادی حبیب‌الهی. «ارائه مدل قیمت‌گذاری اسناد خزانه اسلامی مبتنی بر چارچوب
 اوراق بهادار سازی»، فصلنامه دانش سرمایه‌گذاری ۵، شماره ۱۸ (تابستان ۱۳۹۵): ۵۱-۶۵.          
 شاهمرادی، اصغر، و ایلناز ابراهیمی. «ارزیابی اثرات سیاست‌های پولی در اقتصاد ایران در قالب یک مدل پویای
 تصادفی نئوکینزینی»، پژوهش‌های پولی- بانکی ۲، شماره ۳ (بهار ۱۳۸۹): ۳۱-۵۶.
 فخرحسینی، فخرالدین. «الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی برای ادوار تجاری پولی اقتصاد ایران»، فصلنامه
 تحقیقات مدلسازی اقتصادی ۲، شماره ۳ (بهار ۱۳۹۰): ۱-۲۸.
 کمیجانی، اکبر، و حسین توکلیان. «سیاست‌گذاری پولی تحت سلطه مالی و تورم هدف ضمنی در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای اقتصاد ایران»، تحقیقات مدلسازی اقتصادی ۲، شماره ۸ (تابستان
 ۱۳۹۱): ۸۷-۱۱۷. 
کیان‌پور، پرتو، عباس امینی‌فرد، هاشم زارع، و مهرزاد ابراهیمی. «ساختار زمانی نرخ بهره در چارچوب یک مدل
 نئوکینزینی»، فصلنامه اقتصاد مقداری ۱۷، شماره ۴ (آذر ۱۳۹۹): ۲۹-۶۰.
 نظرپور، محمدنقی، و محمدحسین صدرایی. «شناسایی و رتبه‌بندی ریسک‌های اسناد خزانه اسلامی در بازار اوراق بهادار»، تحقیقات مالی اسلامی ۶، شماره ۲ (بهار و تابستان ۱۳۹۶): ۱۳۳-۱۶۶.
ب- منابع لاتین:
Brink P. “The expectations theory of interest rates and European money market.” Erasmus University Rotterda (Augstus 2011): 1-25.
 Canova, Fabio. “Statistical Inference in Calibrated Models.” Journal of Applied Econometrics 9 (August 1994): 123-144.
 Casta, Celso J. “Preferred habitat and the term structure of interest rates in DSGE models.” Journal of Applied Economics 22, no. 1 (November 2019): 581-601.
 Cepni, oguzhan, Ibrahim Ethem Guney, Doruk Kucuksarac, and Muhammed Hasan Yilmaz. “The interaction between yield curve and macroeconomic factors.” CBT Research Notes in Economics 1802, Research and Monetary Policy Department, Central Bank of the Republic of Turkey (2018): 1-15.
Christensen, Bent Jesper, Olaf Posch, and Michel Van Der Wel. “Estimating dynamic equilibrium models using mixed frequency macro and financial data.” Journal of Econometerics 194 (September 2016): 116-137.https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2016.04.005.
 Hoover, Kevin D. “Facts and Artefacts: Calibration and the Empirical Assessment of Real Business Cycle Models.” Oxford Economic Papers 47, no. 1 (Jan 1995): 24-44. https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.oep.a042160.
 Kumar, Ronald Ravinesh, Peter Josef Stauvermann, and Hang Thi Thu Vu. “The Relationship between Yield curve and Economic Activity: An Activity of G7 Countries.” Journal of Risk and Financial Management 14, no. 2 (February 2021): 1-23. https://doi.org/10.3390/jrfm14020062.
 Kusera, Adam, Evzen Kocenda, and Ales Marsal. “Yield curve dynamics and fiscal policy shocks.” Working and Discussion Papers, Research Department, National Bank of Slovakia (2019): 1-40.
Lakdawala, Aeimit, and Shu Wu. “Federal Reserve Credibility and the Term Structure of Interest Rates.” European Economic Review 100, no. c (January 2017): 364-389. https://doi.org/10.1016/j.euroecorev.2017.08.012.
Ojwang Omondi. “Term structure of interest rates review of a theory of the term structure of interest rates.” Accessed August 26, 2015. https://ssrn.com/abstract=2673964 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2673964.
 Rudebusch, Glenn D. “Macro- Finance Models of interest Rates and the Economy.” Papers In Money, Macroeconomics and Finance 78, no. S1 (September 2010): 25-52. 10.1111/j.1467-9957.2010.02198.x
 Teboho, Shelile. “The term structure interest rates and economic activity in South Africa.” Thesis Unpublished Masters, Rhodes University, South Africa, 2006.
CAPTCHA Image