نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای اقتصاد، گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد، یزد، ایران.

2 استادیار، گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد، یزد، ایران.

چکیده

هدف مقاله حاضر تحلیل اثرات عبور نرخ ارز با تأکید بر محیط تورمی اقتصاد ایران و رفتار بانک مرکزی است. برای این منظور از مدل با رویکرد آستانه‌ای(STAR)  بر اساس داده‌های فصلی اقتصاد ایران طی دوره ۱۳۹۸:۴-۱۳۸۰:۱ استفاده شد. نتایج نشان داد که متغیرهای تولید ناخالص داخلی و حجم پول رابطه مثبت با شاخص قیمت در ایران دارند. متغیرهای نرخ سود اسمی، نرخ ارز و درجه مداخله بانک مرکزی رابطه منفی با شاخص قیمت در ایران دارند. اختلاف ضرایب متغیرها در دو رژیم حاکی از متفاوت بودن اثرگذاری متغیرهای نرخ ارز و رشد تولید ناخالص داخلی بر روی شاخص قیمت در هر رژیم است. در رژیم نرخ ارز پایین، افزایش نرخ ارز باعث کاهش و در رژیم بالای نرخ ارز باعث افزایش شاخص قیمت می‌شود. ممکن است بین نرخ ارز و تورم یک رابطه علت و معلولی وجود داشته باشد؛ یعنی با افزایش نرخ ارز و قیمت کالاهای وارداتی تورم ایجادشده و این تورم باعث افزایش دوباره در نرخ ارز شود. از طرفی ضریب رشد نرخ ارز در تابع واکنش برآوردشده بیش از انحرافات آن از تعادل است که بیانگر این است که مداخلات بانک مرکزی در ایران بیشتر جهت کنترل رشد نرخ ارز بوده است. درواقع بانک مرکزی با این سیاست به دنبال کنترل افزایش قیمت‌ها بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analysis of the Effects of Exchange Rate Pass-Through with Emphasis on the Inflationary Environment of the Iranian Economy and the Intervention behavior of the Central Bank

نویسندگان [English]

  • Majid Sadeghi 1
  • Jalil Totonchi 2
  • Seyyed Yahya Abtahi 2
  • Zohreh Tabatabaienasab 2

1 PhD Student in Economics, Department of Economics, Islamic Azad University, Yazd Branch, Yazd, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Economics, Islamic Azad University, Yazd Branch, Yazd, Iran.

چکیده [English]

This paper analyzed the effects of exchange rate pass-through with emphasis on the inflationary environment of Iran and the behavior of the Central Bank. Therefore,the STAR model during the period 2001:03 to 2019:04 was used. The results showed that GDP and the volume of money have a positive relationship and nominal interest rate, exchange rate and the central bank intervention have a negative relationship with the price index. The difference between the coefficients of the variables in the two regimes indicates that the effect of exchange rate and GDP growth on the price index in each regime is different. In the low exchange rate regime, the increase in the exchange rate causes a decrease and in the high exchange rate regime, the price index increases. There may be a causality relationship between exchange rates and inflation. That is, inflation increases with the increase in the exchange rate and the price of imported goods, and this inflation causes the exchange rate to rise again. On the other hand, the growth rate of the exchange rate in the impulse function is more than its deviations from the equilibrium which indicates the interventions of the Central Bank have been more to control the growth of the exchange rate. In fact, with this policy, the central bank has sought to control rising prices.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Exchange rate
  • Inflationary Environment
  • Central Bank Behavior
  • STAR
سیاهه منابع
الف- منابع فارسی:
ابطحی، سید یحیی. «تحلیل عبور نرخ ارز و پویایی‌های تورمی در اقتصاد ایران: رهیافت چرخش رژیم»، نشریه علمی-پژوهشی سیاست‌گذاری اقتصادی ۹، شماره ۱۸ (۱۳۹۶): ۲۱-۴۰.
اصغرپور، حسین، و علی مهدیلو. " محیط تورمی و تاثیر درجه عبور نرخ ارز بر قیمت واردات در ایران: رهیافت مارکوف- سوئیچینگ"، فصلنامه پژوهش ها و سیاست های اقتصادی22، شماره 70 (1393): 75-102.
توکلی، اکبر، نگین فیروزه، و فرزاد کریمی. «تأثیر نوسان‌های نرخ ارز بر رشد اقتصادی و نرخ تورم ایران، ۱۳۴۰-۱۳۸۸»، دو فصلنامه اقتصاد توسعه و برنامه‌ریزی ۴، شماره ۱ (۱۳۹۴): ۱-۱۹.
سادات حسینی، نیلوفر، حسین اصغرپور، و جعفر حقیقت. «عبور نرخ ارز بر شاخص قیمت واردات ایران: رویکرد رگرسیون انتقال ملایم»، تحقیقات اقتصادی ۵۳، شماره ۲ (۱۳۹۷): 57-75.
طباطبایی نسب، زهره، و زهرا افشاری. «برآورد میزان مداخله مستقیم بانک مرکزی ایران با رویکرد فشار با رویکرد فشار بازار ارز»، فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی ۲۰، شماره ۶۴ (۱۳۹۱): ۸۷-۱۱۴.
عزیز نژاد، صمد، و آرش میر شمسی. «آثار کاهش نرخ سود بانکی بر تورم، اشتغال و سرمایه‌گذاری»، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی ۹ (۱۳۸۹).
عیسی زاده روشن، یوسف. «عبور نرخ ارز: موردمطالعه ایران»، فصلنامه سیاست‌های راهبردی و کلان ۳، شماره ۱۰ (۱۳۹۴): ۸۹-۱۰۶.
 مصباحی، مانا، حسین اصغرپور، و جعفر حقیقت. «بررسی غیرخطی عبور نرخ ارز بر قیمت واردات با تأکید بر نقش بی‌ثباتی تورمی در ایران»، فصلنامه نظریه‌های کاربردی اقتصاد ۵، شماره ۲ (۱۳۹۷): ۲۷-۵۴.
ب- منابع لاتین:
Aisen, Ari, and Francisco José Veiga. “Political Instability and Inflation Volatility.” Publ. Choice 135, no. 3-4 (2008): 207-223.
Alesina, Alberto, and Lawrence H. Summers. “Central Bank Independence and Macroeconomic Performance: Some Comparative Evidence.” J. Money Credit Bank. 25, no. 2 (1993): 151-162.
Benati, Luca. “Long-Run Evidence on Money Growth and Inflation.” European Central Bank Working Paper (2005): 1027.
Betts, Caroline, and Michael B. Devereux. “Exchange Rate Dynamics in a Model of Pricing-to-Market.” International Journal of 50, no. 1 (2000): 215-244.
Campa, Jose Manuel, and Linda S. Goldberg. “Exchange Rate Pass Through into Import Prices." Review of Economics and Statistics 87, no. 4 (2005): 679-690.
Campillo, Marta, and Jeffrey A. Miron. “Why Does Inflation Differ Across Countries?.” In Reducing Inflation: Motivation and Strategy, edited by Christina D. Romer and David H. Romer, 335-362. Chicago: University of Chicago Press, 1997.
Dincer, N. Nergiz, and Barry Eichengreen. “Central Bank Transparency and Independence: Updates and New Measures.” Int. J. Cent. Bank 10, no. 1 (2014): 189-259.
Eijffinger, Sylvester C.W., and Petra M. Geraats. “How Transparent Are Central Banks?.” Eur. J. Polit. Econ 22, no. 1 (2006): 1-21.
Ghosh, Amit. “Exchange Rate Pass Through, Macro Fundamentals and Regime Choice in Latin America.” Journal of Macroeconomics 35 (2013): 163-171.
Karagöz, Murat, Baki Demirel, and Emre Güneşer Bozdağ. “Pass-Through Effect from Exchange Rates to the Prices in the Framework of Inflation Targeting Policy: A Comparison of Asia-Pacific South American and Turkish Economies.” (Istanbul Conference of Economics and Finance, Istanbul, Turkey) Procedia Economics and Finance 38 (2016): 438-445.
Knetter, Michael. “International Comparisons of Pricing-to-Market Behavior.” American Economic Review 83, no. 3 (1993): 473-486.
López-Villavicencio, Antonia, and Valérie Mignon. “Exchange Rate Pass-Through in Emerging Countries: Do the Inflation Environment, Monetary Policy Regime and Central Bank Behavior Matter?.” Journal of International Money and Finance 79 (2017): 20-38.
Mirdala, Rajmund. “Exchange Rate Pass-Through to Consumer Prices in the European Transition Economies.” Procedia Economics and Finance 12 (2014): 428-436.
Monacelli, Tommaso. “Monetary Policy in a Low Pass-Through Environment.” Journal of Money, Cerdit and Banking 37, no. 6 (2005): 1047-1066.
Posen, Adam. “Declarations Are not Enough: Financial Sector Sources of Central Bank Independence.” National Bureau of Economic Research, Inc, NBER Macroeconomics Annual 10 (1995): 253-274.
Sahminan, Sahminan. “Exchange Rate Pass-Through into Import Prices: Empirical Evidences from Some Southeast Asian Countries.” Working Paper (2002): 1-22.
Sargent, Thomas, and Paolo Surico. “Monetary Policies and Low-Frequency Manifestations of the Quantity Theory.” External MPC Unit Discussion Paper, no. 26 (2008): 1-70.
Taylor, John. “Low Inflation, Pass-Through, and the Pricing Power of Firms.” Eur. Econ. Rev 44, no. 7 (2000): 1389-1408.
CAPTCHA Image