ردیف نام خانوادگی نام  مرتبه محل خدمت
1 ناصر الهی دانشیار
 دانشگاه مفید  
2 سید محسن سجادی استادیار
 دانشگاه مفید 
3 روح اله عبادی  
دانشگاه مفید   
4 سید ضیاءالدین کیاالحسینی استادیار
دانشگاه مفید 
5 محمدرضا یوسفی شیخ رباط دانشیار
 دانشگاه مفید 
6 حمید آسایش استادیار دانشگاه آیت الله بروجردی
7 عبدالمجید آهنگری دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز
8 تقی ابراهیمی سالاری استادیار  دانشگاه فردوسی مشهد
9 حبیب انصاری سامانی استادیار دانشگاه یزد
10 رضا ایزدی استادیار دانشگاه علامه محدث نوری
11 مجتبی باقری استادیار  دانشگاه مفید
12 محمدمهدی باقری   پژوهشگر اقتصادی
13 فاطمه بزازان دانشیار  دانشگاه الزهرا
14 محمد باقر بهشتی استاد  دانشگاه تبریز
15 سیدعلی پایتختی اسکویی دانشیار  دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
16 عادل پیغامی استاد  دانشگاه امام صادق (ع)
17 حامد تاجمیر ریاحی استادیار  دانشگاه امام صادق (ع)
18 معصومه ترکمان احمدی سایر پژوهشگر اقتصادی
19 حسن ثاقب استادیار موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
20 مهدی جعفری استادیار  موسسه آموزش عالی طلوع مهر قم
21 مجید حبیبیان نقیبی استادیار دانشگاه علامه طباطبائی
22 سیداحسان حسینی دوست استادیار دانشگاه بوعلی سینا
23 حسن حیدری استاد  دانشگاه ارومیه- ارومیه
24 خلیل حیدری استادیار  موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
25 عباس دادجوی توکلی   پژوهشگر اقتصادی
26 زهرا رحیمی   پژوهشگر اقتصادی
27 مجید رضائی استادیار  دانشگاه مفید
28 شهریار زروکی دانشیار  دانشگاه مازندران
29 فرشید سلیمی قراسقال استادیار  دانشگاه مفید
30 ابوالفضل شاه آبادی استاد  دانشگاه الزهرا
31 مهدیه شاه جمالی   پژوهشگر اقتصادی
32 محمدنبی شهیکی تاش استادیار  دانشگاه سیستان و بلوچستان
33 داوود شیشه بری دانشیار  دانشگاه یزد
34 داود صافی دستجردی   پژوهشگر اقتصادی
35 مسعود صالحی رزوه   پژوهشگر اقتصادی
36 محمد حسن صبوری دیلمی   پژوهشگر اقتصادی
37 اسماعیل صفرزاده استادیار  دانشگاه الزهرا (س)
38 سید محمد ضیاء فیروزآبادی مربی دانشگاه مفید
39 امیر منصور طهرانچیان دانشیار  دانشگاه مازندران
40 محمد عبدی سیّدکلایی استادیار دانشگاه مازندران
41 سید هادی عربی دانشیار  دانشگاه قم
42 میترا علیا مربی پژوهشگر اقتصادی
43 سیدجواد عمادی مربی  دانشگاه گیلان
44 جمال فتح اللهی استادیار  دانشگاه رازی
45 زهرا فرشادفر استادیار دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه
46 محمدتقی فیاضی مربی پژوهشگر اقتصادی
47 توحید فیروزان سرنقی استادیار دانشگاه خوارزمی
48 اکبر کشاورزیان   پژوهشگر اقتصادی
49 جواد گیلانی پور استادیار  دانشگاه آزاد اسلامی واحدچالوس
50 محمدتقی گیلک حکیم آبادی دانشیار دانشگاه مازندران
51 محمد جواد محقق نیا استادیار دانشگاه علامه طباطبایی
52 علی معصومی نیا    دانشگاه خوارزمی
53 پریسا مهاجری دانشیار  دانشگاه علامه طباطبائی (ره)
54 محسن مهرارا استاد دانشگاه تهران
55 نادر مهرگان استاد دانشگاه بوعلی سینا
56 عبدالرحیم هاشمی دیزج استادیار  دانشگاه محقق اردبیلی
57 سعیده هوشمند گهر   پژوهشگر اقتصادی
58 علی یوسفی نژاد استادیار  دانشگاه امام حسین(ع)