مدیر مسئول


دکتر سید مسعود موسوی کریمی استادیار دپارتمان فلسفه، دانشگاه مفید، قم، ایران.

فلسفه

سردبیر


دکتر اکبر کمیجانی استاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران، تهران. ایران.

اقتصاد کلان و اقتصاد پولی و مالی

اعضای هیات تحریریه


دکتر ناصر الهی دانشیار دپارتمان اقتصاد، دانشگاه مفید، قم، ایران.

اقتصاد کلان- اقتصاد سنجی- اقتصاد بین الملل

اعضای هیات تحریریه


دکتر سید صادق حقیقت استاد دپارتمان علوم سیاسی، دانشگاه مفید، قم، ایران.

علوم سیاسی

اعضای هیات تحریریه


دکترمنصور زراء نژاد استاد دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز، خوزستان، ایران.

اقتصاد اسلامی، اقتصاد مالی

اعضای هیات تحریریه


دکتر اسدالله فرزین وش استاد بازنشسته، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

اقتصاد پولی و اقتصاد بین المللی

  • farzinvut.ac.ir
  • 025-32130150
  • h-index: 3

اعضای هیات تحریریه


دکتر اکبر کمیجانی استاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران، تهران. ایران.

اقتصاد کلان و اقتصاد پولی و مالی

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمدرضا یوسفی شیخ رباط دانشیار دپارتمان اقتصاد، دانشگاه مفید، قم، ایران

اقتصاد اسلامی، اقتصاد پولی

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمد تقی گیلک حکیم آبادی دانشیار دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران.

اقتصاد بازرگانی

اعضای هیات تحریریه


دکتر سعید فراهانی فرد استاد دانشکده مدیریت، دانشگاه قم، قم، ایران.

اقتصاد اسلامی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر عباس میرآخور رئیس صندوق مالی اسلامی ، مرکز بین المللی آموزش در امور مالی اسلامی ، کوالالامپور ، مالزی.(INCEIF)

اقتصاد پولی واقتصاد اسلامی

  • sp.economicgmail.com
  • 025-32130150
  • h-index: 41

مدیر اجرایی


لیلا قربانی مدیر اجرایی نشریه مطالعات و سیاست های اقتصادی

مدیر اجرایی

  • sp.economicmofidu.ac.ir
  • 025-32130290