نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکده علوم اقتصادی و اداری ، دانشگاه مازندران ، بابلسر، ایران.

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد بانکداری اسلامی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

3 استاد، دانشکده علوم اقتصادی و اداری ، دانشگاه مازندران ، بابلسر، ایران.

چکیده

مطابق تئوری‌های مالی و پولی، نقش اصلی بانک‌ها در اقتصاد برای خلق نقدینگی به وسیله سپرده‌های نقد و ارائه آنها به‌صورت وام است. هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر سیستم بانکداری سایه‌ای بر حجم نقدینگی در ایران است. برای این منظور، داده‌های فصلی‌شده ایران طی سال‌های ۱۳۹۷-۱۳۸۸ با استفاده از روش خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) و حداقل مربعات معمولی (OLS) تحلیل و بررسی شده است. نتایج حاصل از مدل SVAR در قالب شوک بانکداری سایه‌ای و تجزیه واریانس نشان می‌دهد که سیستم بانکداری سایه‌ای بر حجم نقدینگی کشور در بازه مورد بررسی تأثیر می‌گذارد، به طوری‌که اثر شوک بانکداری سایه‌ای بر عرضه پول و شبه پول به ترتیب در سال دوم به بیشترین مقدار خود، یعنی حدود ۲۹.۷۰ و ۲۸.۴۰ درصد رسیده و سپس روند کاهشی در پیش گرفته است. همچنین نتایج حاصل از روش حداقل مربعات معمولی نشان می‌دهد که بین بانکداری سایه‌ای و عرضه پول و شبه پول رابطه مثبت وجود دارد و ضریب همبستگی بانکداری سایه‌ای با عرضه پول و شبه پول به ترتیب ۰.۵۰۲۶۷۷ و ۱.۰۴۳۶۹۹ است. بنابراین، فعالیت‌های سیستم بانکداری سایه‌ای با ارتقای حجم پول و شبه‌پول که اجزای تشکیل‌دهنده حجم نقدینگی هستند، سبب افزایش حجم نقدینگی می‌شود، اما به‌منزله عامل اصلی افزایش حجم نقدینگی نیست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Shadow Banking System on Liquidity in Iran

نویسندگان [English]

  • Mohammad Taghi Gilak Hakimabadi 1
  • Alireza Azimi 2
  • Zahra Mila Elmi 3

1 Associate Professor, Faculty of Economic and Administrative Sciences, University of Mazandaran, Babolsar, Iran.

2 Master's student in Islamic banking, Mazandaran University, Babolsar, Iran.

3 Professor, Faculty of Economic and Administrative Sciences, University of Mazandaran, Babolsar, Iran.

چکیده [English]

According to financial and monetary theories, the main role of banks in the economy is to create liquidity through cash deposits and provide them in the form of loans. The main purpose of this study is to investigate the effect of shadow banking system on the volume of liquidity in Iran. For this purpose, Iranian quarterly data during the years 1397-1388 have been analyzed using structural vector autoregression and ordinary least squares. The results of  the SVAR model in the form of shadow banking shock and analysis of variance show that the shadow banking system affects the liquidity of the country in the period under review, so that the effect of shadow banking shock on supply Money and quasi-money reached their highest levels in the second year, about 29.70 and 28.40 percent, respectively, and then began to decline. Also, the results of the ordinary least squares method show that there is a positive relationship between shadow banking and money supply and quasi-money and the correlation coefficient of shadow banking with money supply and quasi-money is 0.502677 and 1.043699, respectively. Therefore, the activities of the shadow banking system increase the volume of liquidity by promoting the volume of money and quasi-money, which are the components of the volume of liquidity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shadow banking system
  • liquidity volume
  • structural vector autoregression model
  • seasonal data
الف- منابع فارسی:
ارباب افاضلی، محمد، مهشید شاهچرا، و ماندانا طاهری. "کلان‌نگاری بانکداری سایه‌ای در ایران"، پژوهشکده پولی و بانکی (بهمن 1394): 1-13.
اکبری‌فرد، حسین، و محمدسجاد کوشش. مدل‌های خودتوضیح برداری ساختاری SVAR در اقتصادسنجی. چاپ اول. تهران: نور علم، ۱۳۹۱.
"سامانه بانک مرکزی ایران." دسترسی در 1 بهمن 1399.  www.cbi.ir
عباس‌پناه، نعیم، میثم امیری، و محمدعلی دهقان دهنوی. «برآورد حجم بانکداری سایه‌ای در ایران و بررسی تأثیر آن بر ثبات مالی» پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۹۶.
عرب مازار، عباس، و سعید کی‌قبادی. «اندیشه جایگاه قرض‌الحسنه در نظام بانکی ایران»، اقتصاد اسلامی ۶ ،  شماره 22 (1385): 13-46.
کردبچه، حمید، محمدجواد حضوری، و علی مالمیر. «اندازه‌گیری ریسک مازاد در صنعت صندوق‌های مشترک ایران»، دانش سرمایه‌گذاری 1، شماره ۲ (۱۳۹۱): ۱۱۷-۱۴۰.
"مرکز آمار ایران." دسترسی در 1 بهمن 1399.  www.amar.org.ir
 
 
 
ب-منابع لاتین:
Adrian, Tobias, Adam B. Ashcraft, and Nicola Cetorelli. “Shadow Banking Monitoring.” Federal Reserve Bank of New York, no. 638 (2013): 7-45.
Arquie, Axelle, and Patrick Artush. Measuring the shadow banking in the Euro area: what does the ECB know?. Paris: School of Economic, 2012.
Chen, J., and Zhang X. “The Impact of Shadow banking System on the China’s Economic Development – based on the analysis of quarterly data from 2000-2010.” Journal of Research on Financial and Economic Issues, no. 8 (2012): 66-72.
“China’s Shadow Banking Revisited: Size, Implications, Risks, and Reforms.” Accesed January 20. 2021. http://caijing.com.cn/
Claessens, Stijn, and Lev Ratnovski. “What Is Shadow Banking?.” IMF Working Paper WP/14/25 (2014).
Diamond, Douglas W., and Philip H. Dybvig. “Banking Theory, Deposit Insurance, and Bank Regulation.” The Journal of Business 59. no. 1 (1986):55–68. 10.1086/296314.
Diz, Adolfo Cesar. “Money and Prices in Argentina 1935-65.” In Varieties of Monetary Experiences, edited by David Meiselman 69-162. Chicago: University of Chicago Press, 1970.
Griffith, John. “7 Things You Need to Know about Fannie Mae and Freddie Mac.” Accesed January 20. 2021. http://www.studymode.com/essays/2008-Financial-Crisis-Lehman-Brothers1102989.html.
Haisen, H. Rodriguez, and Hassan Yazdifar. “Impact of the shadow banking system on monetary policy in China.” ICTACT Journal on Management Studies 1, no. 1 (2015): 1-12.
Kashyap, Anil K, Raghuram Rajan, and Jeremy C. Stein. “Banks as Liquidity Providers: An Explanation for the Co-Existence of Lending and Deposit-Taking.” Journal of Finance 57, no. 1 (2002).
Li, T., and G.Wu. “The Credit Creation Functions of the Shadow Banking System and the Challenge on the Monetary Policy.” Journal of Financial Research, no. 12 (2011): 77-84.
McCulley, Paul A. “Teton reflections.” PIMCO Global Central Bank Focus, no. 2 (2007): 1-4.
Michell, Jo. “Do shadow banks create money? ‘Financialisation’and the monetary circuit.” Metroeconomica 68, no. 2 (2017): 354-377.‌
Minsky, Hyman P. Stabilizing an Unstable Economy. New Haven: Yale University Press, 2008.
Nersisyan, Yeva, and Flavia Dantas. “Rethinking liquidity creation: Banks, shadow banks and the elasticity of finance”. Journal of Post Keynesian Economics 40, no. 3 (2017): 279-299. 10.1080/01603477.2017.1356686.
Pluksna, Lelde. Role of Shadow Banking. Master Thesis, Tilburg University, 2013.
Tian, Jianbo. “Shadow Banking System, Derivatives and Liquidity Risks.” SUNY at Albany - Department of Economics (2010). http://ssrn.com/abstract=1571707.
Turner, Adair. “Shadow banking and financial instability.” arvard Law School Forum on Corporate Governance & Financial Regulation (2012).
“U.S. Securities and Exchange Commission.” Accesed January 20. 2014. https://www.sec.gov/
Wang, Zh. “The Impact of Shadow Banking System on the China’s Money Supply”. Journal of China Finance, no. 23 (2010): 30-31.
Xiao, Kairong. “Monetary transmission through shadow banks.” Columbia University - Columbia Business School, (2019). http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3166114.
Yang, Liu, S. Van Wijnbergen, Qi Xiaotong, and Yi Yuhuan. “Chinese shadow banking, financial regulation and effectiveness of monetary policy.” Pacific-Basin Finance Journal 57 (2019): 101169.
CAPTCHA Image