نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه قم، قم، ایران.

2 استادیار دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی اراک، اراک، ایران.

چکیده

امروزه سرمایه‌گذاری در بخش تحقیق و توسعه از جمله موضوعات مهم در برنامه‌ریزی کلان اقتصادی کشورها، به شمار می‌آید. با توجه به اینکه هزینه‌های این نوع سرمایه‌گذاری قابل توجه است، ارزیابی اثرات مخارج تحقیق و توسعه بر رشد اقتصادی و میزان بازگشت واقعی آن، برای سیاست‌گذاران اهمیتی ویژه‌ دارد. بنابراین مطالعه حاضر با استفاده از روش میانگین گروهی تلفیقی (PMG) به تحلیل و بررسی اثر مخارج تحقیق و توسعه بر رشد اقتصادی ایران و شرکای منتخب تجاری آن، طی سال‌های (2018 -2001) می‌پردازد. نتایج به‌دست‌آمده حاکی از آن است که در بلندمدت رشد مخارج تحقیق و توسعه با ضریب 46/0 اثر مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی کشورها دارد. همچنین از متغیرهای رشد موجودی سرمایه فیزیکی و نیروی کار شاغل در مدل استفاده شده است و نتایج بیانگر وجود رابطه علّی بلندمدت از سوی متغیرهای مذکور بر رشد اقتصادی است. نتایج کوتاه‌مدت حاصل از روش PMG برای کشور ایران بیانگر آن است که متغیرهای رشد هزینه‌های تحقیق و توسعه، موجودی سرمایه فیزیکی و نیروی کار شاغل دارای اثرات مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی ایران در دوره بررسی هستند؛ ازاین‌رو اتخاذ سیاست‌ توسعه اعتبارات به بخش تحقیق و توسعه در کل زیرمجموعه‌های اقتصادی کشور، هم‌زمان با افزایش کیفیت و کمیت عوامل تولید برای دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و پایدار ضروری است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effects of research & development expenditures on economic growth using PMG and MG (A Case Study of Iran and the Selected Business Partners)

نویسندگان [English]

  • Elahe Bohloolvand 1
  • Asaad Shemshadi 2

1 PhD student in Economics Department, Faculty of Economics and Management, Qom University, Qom, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Electrical Engineering, Arak University of Technology, Arak, Iran.

چکیده [English]

Today, one of the important issues in macroeconomic planning of countries is investing in research and development (R&D). Considering that the cost of this type of investment is significant, It is important for policymakers to assess the effects of R&D spending on economic growth and its real return. Therefore, this study analyzes the effect of R&D expenditures on economic growth for Iran and its selected business partners during the years (2001-2018) using the pooled mean group (PMG) method. The results show that in the long run, R&D expenditures Growth with a coefficient of 0.46 has a positive and significant effect on economic growth of countries. Also, the variables of physical capital stock growth and employed labor force growth have been used in the model and the results indicate that there is a long-term causal relationship between these variables and economic growth. short-term results for Iran indicate that the variables of R&D expenditures growth, physical capital stock growth and employed labor force growth have significant effects on Iran's economic growth in the period under review; Therefore, In order to achieve continuous and sustainable economic growth, it is necessary to increase the credits of the R&D sector in all economic sub-sectors while increasing the quality and quantity of factors of production.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Research & Development
  • Gross Expenditure on R&D
  • Economic Growth
  • Panel Data
  • Pooled Mean Group (PMG)
کتابنامه
الف. کتب و مقالات
الف-1. منابع فارسی
اشرف‌زاده، سیدحمیدرضا، و نادر مهرگان. اقتصادسنجی پانل دیتا، چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1387.
اشرف‌زاده، سیدحمیدرضا و نادر مهرگان.  اقتصادسنجی پانل دیتای پیشرفته، چاپ اول، همدان: انتشارات نور علم، 1393.
انوشه، شهرزاد. «اثر مخارج تحقیق و توسعه بر رشد اقتصادی به‌تفکیک بخش‌های سرمایه‌گذار (مطالعه موردی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی(OIC)»، اقتصاد کاربردی 2، شماره 7‏، زمستان 1390: 59 - 78.
بشارت، علی، رضا رنج‌پور و سید کمال صادقی. «بررسی مؤثرترین عوامل توضیح‌دهنده رشد اقتصادی در کشورهای سازمان همکاری اسلامی: رهیافت حداکثر راست‌ نمایی پانل بیزی»، نظریههای کاربردی اقتصاد5، شماره 3، (پاییز1397): 263-239.
ﺟﻤﺎﻟﻲ ﭘﺎﻗﻠﻌﻪ، ﻣﺮﺗﻀﻲ، و اﺣﺴﺎن ﺷﻔﻴﻊ‌زاده. «روﻳﻜـﺮد ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ‌ای ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ در اﻳﺮان و ﭼﻨﺪ ﻛﺸﻮر ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ»، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺗﺨﺼﺼﻲ ﭘﺎرکﻫﺎ و ﻣﺮاﻛﺰ رﺷـﺪ 31، ﺷﻤﺎره 8 (تابستان 1391): 34-23.
حیدری، حسن، و بهرام سنگین‌آبادی. «تأثیر تحقیق و توسعه بر رشد اقتصادی ایران»، مجلۀ تحقیقات اقتصادی 48، شماره 2 (1392):  23-1.
دقیقی اصلی، علیرضا، جمشید پژویان، و سارا سادات حاج‌موسوی. «بررسی اثر هزینه‌های تحقیق و توسعه در بخش آموزش عالی بر رشد اقتصادی کشورهای اتحادیه اروپا»، اقتصاد مالی 7، شماره 24 (پاییز 1392): 100-73.
زمانیان، غلامرضا، محمدحسن فطرس، و الهام رضایی. «اثر سرریز‌های تحقیق و توسعه بر بهره‌وری کل عوامل تولید صنایع کارخانه‌ای ایران»، فصلنامه علمی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی 5، شماره 17 (1393): 108-91.
شاه‌آبادی، ابوالفضل، حسین سهرابی‌وفا و یونس سلمانی. «تأثیر انباشت سرمایه تحقیق و توسعه و سرمایه فیزیکی بر رشد اقتصادی: شواهدی از کشورهای ایران، ترکیه و مالزی»، فصلنامه علمی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی 6، شماره 23  (تابستان 1395): 88-75.
محمدزاده اصل، نازی، رؤیا سیفی‌پور، و آزاده محرابیان. «بررسی بازدهی تحقیق و توسعه بر رشد اقتصادی، با استفاده از روش رگرسیون کوانتیل»، پژوهشنامه اقتصاد و کسب‌وکار 8، شماره 15، ‏(تابستان 1396): 14-1.
محمدی، تیمور و محمدرضا سلمانی. «آزمون الگوی رشد درون‌زا برای اقتصاد ایران بر اساس رهیافتVAR »، پژوهشنامه اقتصادی 4، شماره 15، (زمستان 1383): 198-169.
مهرگان، نادر و لیلی سلطانی صحت. «مخارج تحقیق و توسعه و رشد بهره‌وری کل عوامل تولید بخش صنعت»، فصلنامه سیاستهای راهبردی و کلان 2، شماره 5 (بهار 1393): 14-1.
نظری، محسن و اصغر مبارک. «اثر سرمایه گذاری تحقیق و توسعه (R&D) بر بهره وری در صنایع ایران»،  پژوهشنامه اقتصاد کلان 7، شماره 14 (اسفند 1391) : 174-151.
نقدی، یزدان، سهیلا کاغذیان، نیکی محسنی‌فخر و هادی پرهیزی گشتی. «اثرات گسترش فناوری نانو تکنولوژی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب»، فصلنامۀ مدلسازی اقتصادی 7، شمارۀ 21، (1392): 99-58.
نیکومرام، هاشم، فریدون رهنمای رود پشتی و ایمان جوکار تنگ کرمی. «تبیین نقش تجارت خارجی و نوآوری از طریق دستیابی به تکنولوژی خارجی بر سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی کشور ایران»، دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)، شماره 20 (زمستان1392): 108–91.
الف-2. منابع لاتین
 
Aghion, Philippe, and Peter Howitt. Endogenous Growth Theory. Cambridge, MA: MIT Press, 1998.
Akcali Burcay, Yasar, and Elcinand Sismanoglu. “Innovation and the Effect of Research and Development (R&D) Expenditure on Growth in Some Developing and Developed Countries”, Journal of Procedia - Social and Behavioral Sciences 195, No. 3 (2015): 768-775.
Bernard, Fingleton. “Equilibrium and Economic Growth: Spatial Econometric Models and Simulations.” Journal of Regional Science 41, No. 1 (2001): 117-147.
Coe, David T. and Elhanan Helpman. “International Research and Development Spillovers.” European Economic Review 5, No. 39 (May 1995): 859–887.
Freeman, Chris. The Economics of Industrial Innovation. England: Harmondsworth Penguin Books, 1974.
Freimane, Rita, and Signe Balina. “Research and Development Expenditures and Economic Growth in the EU: A Panel Data Analysis. Economics and Business.” Economics and Business29, No.1 (2016): 5–11.
Gabsi, Sahbi, and Ali Chkir. “Research and Development (R&D) Spillovers and Economic Growth: Empirical Validation in the Case of Developing Countries.” Journal of Economics and International Finance 4, No. 5 (2012): 107–122.
Grossman, Gene. M., and Elhanan Helpman. “Innovation and Growth in the Global Economy.” Cambridge, MA: MIT Press, 1991.
Jones, Charles I. “R&D-Based Models of Economic Growth.” Journal of Political Economy 103, no. 4 (Augest 1995): 759-784.
Kokko, Ari, Patrik Gustavsson Tingvall, and Josefin Videnord. “The growth effects of R&D spending in the EU: A meta analysis.”Economics, Open-Assessment E-Journal 9, No. 40 (2015): 1-26. 
Lucas, Robert Jr. “On the Mechanics of Economic Development.” Journal of Monetary Economics22, No. 1 (1988): 3-42
Macys, Gediminas. “The Innovation and Economic Growth: The Situation in Baltic States, European Int.” Journal of Science and Technology2, No. 3 (2013): 197-209.
Mastromarco, Camilla, and Sucharita Ghosh. “Foreign Capital, Human Capital and Efficiency: A Stochastic Frontier Analysis for Developing Countries.” World Development, Elsevier 37, no. 2 (February 2009): 489-502.
Pesaran, M. Hashem, Yongcheol Shin, and Ron P. Smith. “Pooled mean group estimation of dyna-mic heterogeneous panels.” Journal of the American Statistical Association94 (1999): 621–634.
Romer, Paul M. “Endogenous Technological Change.” Journal of Political Economy 98, No. 5 (1990): 71-102.
Romer, Paul M. “Increasing Return and Long Run Growth.” Journal of Political Economy, No. 94, (October 1986): 1002-1037
Schultz, Theodore W. “Investment in human capital.” The American Economic Review51, No.1 (1961): 1-17.
Tari, Recep and Mustafa Alabas. “The relationship between R&D expenditures and economic growth: the case of Turkey (1990-2014).” Bolu Abant Izzet Baysal Universitesi Sosyal Bilimler Enstitusu Dergisi 17, No. 2 (2017): 1-17.
Tsaurai, Kunofiwa. “Scaling up innovation: does research and development have a role to play in economic growth? A case of Hungary.” International Journal of Education Economics and Developmentm8, No.1 (2017): 65–77.
Zafar, Muhammad Wasif, Muhammad Shahbaz, Fujun Hou, and Avik Sinha. “From nonrenewable to renewable energy and its impact on economic growth: The role of research & development expenditures in Asia-Pacific Economic Cooperation countries.” Journal of Cleaner Production, no 212 (2019): 1166-1178.
CAPTCHA Image