نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشکده مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران.

2 استادیار گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران.

3 استادیار گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران.

چکیده

ایجاد تعادل در بخش داخلی و خارجی اقتصاد، یکی از موضوعات مهم برای طراحی سیاست‌های کلان اقتصادی و اتخاذ سیاست‌هایی است که موجب ثبات و رشد می‌شوند. هدف این مطالعه بررسی آثار کسری بودجه و شکاف پس‌انداز بر کسری حساب جاری در ایران به منظور بازنگری اعتبار فرضیه کسری دوگانه و ارزیابی اعتبار فرضیه کسری سه‌گانه با ملاحظه اهمیت و نقش محوری پس‌انداز بخش خصوصی است. جهت دستیابی به این هدف از مدل خود توضیح با وقفه‌های گسـترده (ARDL) برای ارزیابی رابطه بلندمدت و برای ارزیابی پویایی کوتاه‌مدت بین متغیرهای مدل از مکانیسم تصحیح خطا (ECM) در دوره 1396-1357 بهره گرفته شده است. نتایج حاصل از مطالعه ما نشان می‌دهد با توجه نقش تعیین‌کنندگی هر دو متغیر کسری بودجه و شکاف پس‌انداز با دارابودن رفتاری کاملاً متناقض در ایجاد تعادل خارجی در هر دو اقتصاد نفتی و غیرنفتی، اعتبار فرضیه کسری سه‌گانه تأیید می‌شود. اعتبار فرضیه کسری دوگانه در ایران مورد تأیید نیست. در نهایت نتایج این مطالعه بیانگر آن است که نتیجه‌گیری از انجام آزمون فرضیه کسری دوگانه در ایران با نادیده گرفتن نقش محوری پس‌انداز بخش خصوصی و اهمیت شکاف پس‌انداز – سرمایه‌گذاری بر کسری حساب جاری، ناصحیح و بی‌اعتبار است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The dynamic and pivotal role of private sector savings in proving the evidence of the triple deficit in Iran

نویسندگان [English]

  • Maryam Mehrara 1
  • Amir Gholami 2
  • Seyed Mohammad Mehdi Ahmadi 3

1 Ph.D. Student of Department of Economics, College of Management and Social Science ,Islamic Azad University Tehran North Branch, Tehran, Iran.

2 Assistant Professor, Department of Economics, College of Management and Social Science,, Islamic Azad UniversityTehran North Branch,Tehran, Iran.

3 Assistant Professor, Department of Economics, College of Management and Social Science,, Islamic Azad UniversityTehran North Branch,Tehran, Iran.

چکیده [English]

Balancing the internal and external sectors of the economy is one of the important issues for adopting policies that promote stability and growth. The purpose of this study is to investigate the effects of budget deficit and savings gap on the current account deficit in Iran. In this regard, the validity of the twin deficit hypothesis is reviewed and the validity of the triple deficit hypothesis is evaluated considering the importance and role of private sector savings. To achieve this goal, the Autoregressive Distributed Lags (ARDL) model has been used to evaluate the long-run relationship. To evaluate the short-term dynamics between model variables, the Error Correction Model (ECM) in the period 1978-2018 has been used. The results of our study show that considering the determining role of both budget deficit and savings gap variables with having a completely contradictory behavior in creating external balance in both oil and non-oil economies, the validity of the triple deficit hypothesis is confirmed. The validity of the twin deficit hypothesis is not confirmed in Iran. Finally, the results of this study indicate that the conclusion of the twin deficit hypothesis test in Iran, ignoring the pivotal role of private sector savings and the importance of the savings-investment gap on the current account deficit, is incorrect and invalid.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Triple Deficit
  • Twin Deficit
  • Private Sector Savings
  • ARDL Model
کتاب نامه
الف- کتب و مقالات
الف-1. منابع فارسی:
حافظی، بهار، و خالد امیر یوسفی. «بررسی تأثیر کسری بودجه بر پس‌انداز در اقتصاد ایران (آزمون برابری ریکاردویی)«، فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی 15، شماره 44، (زمستان 1386): 82-51.
زوارئیان کچومثقالی، منصوره. »مطالعه رابطه بین کسری بودجه دولت و حساب جاری در اقتصاد ایران در دوره 1385- 1342«، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی 16، شماره 62، (بهار 1391): 221-193.
شیوا، رضا، و ناصر خیابانی. »ارتباط کسری بودجه و کسری تراز تجاری در ایران: آزمونی به روش همگرایی بلندمدت«، مجله علمی پژوهشی شریف 12، شماره 12، (فروردین 1375): 51-45.
صمدی، علی‌حسین، و رضیه تابنده. »کسری تجاری در اقتصاد ایران: دولت یا بخش خصوصی«، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی 7، شماره 26، (مهر 1386): 102-77.
فرزین‌‌وش، اسدالله، و ندا فرح‌بخش. »آزمون فرضیه کسری دوگانه در ایران«، پژوهشنامه اقتصاد کلان 6، شماره 11، (شهریور 1390): 148-125.
قادری، جعفر، علی حسین صمدی، و بتول قادری ثانی. »تأثیر تکانه کسری بودجه بر کسری حساب جاری در حضور تکانه تولید: بررسی پدیده «واگرایی دوگانه» در اقتصاد ایران (1390:4-1369:1) «، فصلنامه مجلس و راهبرد 23، شماره 85، (بهار 1395) 246-223.
مؤمنی وصالیان، هوشنگ. »تحلیل رابطه کسری بودجه دولت و حساب جاری در ایران«، مجله برنامه و بودجه 4، شماره 6، (مهر 1378): 27-56.
نونژاد، مسعود، و حمیدرضا یحیوی. »اثر سیاست‌های پولی بر کسری دوگانه در ایران«، مجله اطلاعات سیاسی اقتصادی 222، شماره 264، (1388): 233-220.
الف-2. منابع لاتین:
 
Akinci, Merter, and Ömer Yilmaz. “Validity of the triple deficit hypothesis in Turkey bounds test approach.” Istanbul Stock Exchange Review 13, no. 50 (2012): 1-28.
Alam, Imam, and Rahim Quazi. “Determinants of capital flight: An econometric case study of Bangladesh.” International Review of Applied Economics 17, no. 1 (2003): 85-103, https://doi.org/10.1080/713673164.
Altun, Nurullah, and İ. N. C. E. Tunç. “Türkiye’de Üçüz Açıklara Ampirik Bir Yaklaşım: 1975-2010.” The Sakarya Journal of Economics 3, no. 2 (2014): 40-61.
Barro, Robert J. “Are government bonds net wealth?.” Journal of political economy 82, no. 6 (1974): 1095-1117, https://doi.org/10.1016/j.jmateco.2007.01.002.
Barro, Robert J. “The Ricardian approach to budget deficits.” Journal of Economic perspectives 3, no. 2 (1989): 37-54, https://doi.org/ 10.1257/jep.3.2.37.
Banerjee, Anindya, Juan José Dolado Lobregad, and Ricardo Mestre Zamarreño. On some simple tests for cointegration: The cost of simplicity. Banco de España. Servicio de Estudios, (1993):1-47.
Brown, Robert L., James Durbin, and James M. Evans. “Techniques for testing the constancy of regression relationships over time.” Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Methodological) 37, no. 2 (1975): 149-163, https://doi.org/10.1111/j.2517-6161.1975.tb01532.x.
Chowdhury, Khorshed, and Ali Salman Saleh. “Testing the Keynesian proposition of twin deficits in the presence of trade liberalisation: evidence from Sri Lanka.” Department of Economics, University of Wollongong, no. wp07-09 (2007):1-33.
Çoban, Hilmi, and Eda Balikçioğlu. “Triple deficit or twin divergence: A dynamic panel analysis.” Ekonomik ve Sosyal Arastirmalar Dergisi 12, no. 1 (2016): 271-280.
 
Dornbusch, Rudiger. Balance of payments issues. EDI Series in Economic Development, Oxford University Press, (1988).
Epaphra, Manamba. "The Twin Deficits Hypothesis: An Empirical Analysis for Tanzania.” Romanian Economic Journal 20, no. 65 (2017): 2-34.
Feldstein, Martin S. “The budget deficit and the dollar.” NBER Macroeconomics Annual 1 (1986): 355-392, https://doi.org/10.2307/3585179.
Feldstein, Martin. “Analysis: The budget and trade deficits aren’t really twins.” Challenge 35, no. 2 (1992): 60-63, https://doi.org/10.1080/05775132.1992.11471580.
Fleming, J. Marcus. “Domestic financial policies under fixed and under floating exchange rates.” Staff Papers 9, no. 3 (1962): 369-380.
Greene, William H. "Econometric analysis: Six edition." Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall, (2008).
Haug, Alfred A. “Temporal aggregation and the power of cointegration tests: A Monte Carlo study.” Available at SSRN 334965 64, no. 3 (2002): 399-412, https://doi.org/10.1111/1468-0084.00025.
Kim, Soyoung, and Nouriel Roubini. “Twin deficit or twin divergence? Fiscal policy, current account, and real exchange rate in the US.” Journal of international Economics 74, no. 2 (2008): 362-383, https://doi.org/10.1016/j.jinteco.2007.05.012.
Lam, Nguyen Xuan. “Twin deficits hypothesis and Feldstein-Horioka puzzle in Vietnam.” International Research Journal of Finance and Economics 101, no. 9 (2012): 169-179.
Lipsey, Richard G., Paul N. Courant, and Christopher TS Ragan. “Principles of microeconomics.” 11 thed., United States: The Addison-Wesley Publishing Company (1999).
Magoti, Edwin, Salyungu Mabula, and Sende B. Ngong’ho. “Triple Deficit Hypothesis: A Panel ARDL and Dumitrescu-Hurlin Panel Causality for East African Countries.” African Journal of Economic Review 8, no. 1 (2020): 144-161, https://doi.org /10.22004/ag.econ.301055.
Mundell, Robert A. “Capital mobility and stabilization policy under fixed and flexible exchange rates.” Canadian Journal of Economics and Political Science/Revue canadienne de economiques et science politique 29, no. 4 (1963): 475-485.
Narayan, Paresh Kumar. “The saving and investment nexus for China: evidence from cointegration tests.” Applied economics 37, no. 17 (2005): 1979-1990, https://doi.org/10.1080/00036840500278103.
Nickel, Christiane, and Isabel Vansteenkiste. “Fiscal policies, the current account and Ricardian equivalence.” ECB Working Frankfurt am Main: European Central Bank, no.935 (2008):1-29, https://doi.org/ 10.2139/ssrn.1243262.
Özdemir, Dilek, Ö. Buzdağlı, Ö. S. Emsen, and A. A. Çelik. "Geçiş Ekonomilerinde Üçüz Açık Hipotezinin Geçerliliği (Validity of Triple Deficit Hypothesis in Transition Economies).” International Conference on Eurasian Economies (2014), https://doi.org /10.36880/c05.00991.
Penati, Alessandro, and Michael Dooley. “Current account imbalances and capital formation in industrial countries, 1949-81.” Staff Papers 31, no. 1 (1984): 1-24, https://doi.org/10.2307/3866976.
Pesaran, M. Hashem, and Yongcheol Shin. “An autoregressive distributed lag modelling approach to cointegration analysis.” Cambridge Working Papers in Economics, no. 9514 (1995): 371-413, https://doi.org/10.1017/CCOL521633230.011.
Pesaran, M. Hashem, Yongcheol Shin, and Richard J. Smith. “Bounds testing approaches to the analysis of level relationships.” Journal of applied econometrics 16, no. 3 (2001): 289-326, https://doi.org/10.1002/jae.616.
Raouf, Engy. "A non-linear autoreggresive distributed lag analysis of the triple deficit hypothesis in the Mena Region.” Asian Economic and Financial Review 10, no. 8 (2020): 895-905, https://doi.org/10.18488/journal.aefr.2020.108.895.905.
Roubini, Nouriel. “Current Account and Budget Deficits in an Intertemporal Model of Consumption and Taxation Smoothing. A Solution to the.” Feldstein-Horioka Puzzle"?." NBER WorkingPaper, no. 2773 (1988): 1-52.
Sen, Huseyin, and Ayse Kaya. “Are the Twin or Triple Deficits Hypotheses Applicable to Post-Communist Countries?” PANOECONOMICUS 67, no. 4 (2020): 465-489, https://doi.org/10.2298/PAN170721028S.
Shastri, Shruti, A. K. Giri, and Geetilaxmi Mohapatra. “Assessing the triple deficit hypothesis for major South Asian countries: A Panel Data Analysis.” International Journal of Economics and Financial Issues 7, no. 4 (2017): 292-299.
Szakolczai, György. “The triple deficit of Hungary.” Hungarian Statistical Review 84, no. SN10 (2006): 40-62.
Vamvoukas, George A. “The twin deficits phenomenon: evidence from Greece.” Applied economics 31, no. 9 (1999): 1093-1100, https://doi.org/ 10.1080/000368499323571.
CAPTCHA Image