نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری، گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز، ایران.

2 دانشیارگروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز، ایران.

3 استادیار گروه اقتصاد و حسابداری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

4 استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه پیام‌نور، تهران، ایران.

چکیده

بازار کار در ایران دستخوش تنگناهایی است که در صورت تداوم می‌تواند به اقتصاد ملی آسیب برساند. بالا‌بودن نرخ بیکاری و پایین‌بودن نرخ مشارکت نیروی کار از جمله این مشکلات است. یکی از عوامل مؤثر بر سطح اشتغال و نرخ مشارکت نیروی کار، شاخص فساد است. ازاین‌رو در این تحقیق، با استفاده از روش رگرسیونی کوانتایل، تأثیر شاخص فساد بر نرخ مشارکت نیروی کار و اشتغال در کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی طی دوره زمانی  2018 -2000 مطالعه شده است. براساس نتایج برآورد مدل، در همه کوانتایل‌ها، تأثیر فساد بر نرخ مشارکت نیروی کار و اشتغال منفی است، زیرا فساد با تأثیر منفی بر رشد اقتصادی و فضای کسب‌وکار و منحرف‌کردن مخارج دولت به سوی اهداف غیرمولد، سطح اشتغال و نرخ مشارکت نیروی کار در کشورهای منتخب را کاهش می‌دهد. سطح مصرف و کیفیت نهادی نیز در کوانتایل‌های برآوردی، تأثیر مثبت بر نرخ مشارکت نیروی کار و سطح اشتغال دارند. همچنین در کوانتایل‌های برآوردی، تأثیر اقتصاد غیررسمی بر نرخ مشارکت نیروی کار و سطح اشتغال منفی است. تأثیر درآمد سرانه بر سطح اشتغال و نرخ مشارکت نیروی کار نیز به‌ترتیب مثبت و منفی هستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effects of Corruption on the Labor Market in Selected Countries of the Organization of Islamic Cooperation

نویسندگان [English]

  • Siamak Shokouhifard 1
  • Roya Aleemran 2
  • Farzad Rahimzadeh 3
  • Amir Ali Farhang 4

1 PhD, Department of Economics, Islamic Azad University,Tabriz Branch,Tabriz, Iran.

2 Associate Professor, Department of Economics, Islamic Azad University, Tabriz Branch,Tabriz, , Iran.

3 Assistant Professor, Department of Economic and Accounting, Faculty of Literature and Humanities, University of Guilan, Rasht, Iran

4 Assistant Professor Department of Economics, Payame Noor University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The labor market in Iran is subject to bottlenecks that, if continued, could damage the national economy. High unemployment and low labor force participation are some of these problems. One of the factors affecting the level of employment and labor force participation rate is the corruption index. Therefore, in this study, using the quantitative regression method, the impact of various corruption index on the labor force participation rate and employment in selected member countries of the Islamic Cooperation Organization during the period 2018-2000 has been studied. Based on the results of model estimation, in all quantiles, the effect of corruption on labor force participation rate and employment is negative. Because corruption reduces the level of employment and labor force participation rates in selected countries by negatively affecting economic growth and the business environment and diverting government spending toward unproductive goals. Consumption level and institutional quality also have a positive effect on labor force participation rate and employment level in estimated quantiles. Also in the estimated quantiles, the impact of informal economy on labor force participation rate and employment level is negative. The effect of per capita income on the level of employment and labor force participation rate was both positive and negative.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Labor Force Participation Rate
  • Employment
  • Corruption
  • Quantile Regression
کتاب نامه
الف- کتب و مقالات
الف-1. منابع فارسی
حکمتی فرید، صمد، احمد عزتی شورگلی، رضا عزتی، و علی دهقانی. «تأثیر جهانی‌شدن و کنترل فساد بر رشد اقتصادی کشورهای با درآمد سرانه پایین، درآمد سرانه متوسط و درآمد سرانه بالا»، فصلنامه پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی 5، شماره 18 (1394): 95- 112.
حیدری، حسن، رقیه علی‌نژاد، سیدجمال‌الدین محسنی‌زنوزی، و جواد جهانگیرزاده. «بررسی رابطه بین فساد اداری و رشد اقتصادی: مشاهداتی از کشورهای گروه دی هشت»، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران 14، شماره 55 (1393): 157-183.
رفیعی دارانی، هادی، و محمد قربانی. «مشارکت نیروی کار در اقتصاد ملی: تحلیلی در چارچوب رگرسیون فضایی»،  فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی 5، شماره 18 (1393): 119-140.
سبحانی، حسن. اقتصاد کار و نیروی انسانی. تهران: انتشارات سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، 1387.
سپهردوست، حمید، و عادل برجیسیان. «بررسی اثرات غیرمستقیم فساد بر رشد اقتصادی با تأکید بر شاخص ادراک فساد»، فصلنامه اقتصاد مقداری (بررسی‌های اقتصادی سابق) 13، شماره 1 (1395): 1- 29.
سلاطین، پروانه. «تأثیر فساد بر توزیع درآمد: رهیافت داده‌های پانل»، فصلنامه رفاه اجتماعی 17، شماره 67 (1396): 37- 69.
کریمی، سعید، محمد تقی گیلک حکیم‌آبادی، و زهرا نباتی. «فساد مالی و اشتغال زنان در کشورهای منتخب»، پژوهش‌نامه زنان 8، شماره 22 (1396): 65- 81.
مرکز آمار ایران. «گزارشات آماری مربوط به بازار کار 1397-1396». 1397. ./https://www.amar.org.ir
 
الف-2. منابع لاتین
Akcay, Selcuk. “Corruption and human development.” Cato Journal l26, no. 1 (2006): 29- 46.
Avnimelech, Gil, and Yaron Zelekha. “The Impact of Corruption on Entrepreneurship.” International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research 20, no. 3 (2011): 237- 262.
 
Bonga, Wellington G, and Kenneth Mahuni. “Assessing the Impact of Ease of Doing Business and Corruption on Economic Growth for Africa Free Trade Zone (AFTZ) Member States.” MPRA Paper, no. 88932. https://mpra.ub.uni-muenchen.de/88932/.
Breen, Michael, Robert Gillanders, Gemma Mcnulty, and Akisato Suzuki. “Gender and Corruption in business.” Helsinki Center of Economic Research, Discussion Papers, (2015): 391.
Cooray, Arusha, and Ratbek Dzhumashev. “The effect of corruption on labour market outcomes.” Economic Modelling 74, no. C (2018): 1- 12.
Cooray, Arusha, and Friedrich Schneider. “Does corruption promote emigration? An empirical.” Journal of Population Economics 29,  no. 1 (2016): 293- 310.
 
Del Monte, Alfredo, and Erasmo Papagni. “The determinants of corruption in Italy: Regional panel data analaysis.” European Journal of Political Economy 23, no. 2 (2007): 379-396.
Dreher, Axel, and Friedrich Schneider. “Corruption and the shadow economy: an empirical analysis.” Public Choice 144, no. 1 (2010): 215- 238.
 
Gitter, Robert J. “The Determinants of the Labor Force Participation Rate of Prime Age Males: A Study across Communities.” The American Economist 26, no. 2 (1982): 11-16.
ICRG Report. “ICRG Report on Methodology.” 2018. http://www. ICRG.org /results.
Koenker, Roger, and Gitter Bassett. “Tests of Linear Hypotheses and L1 Estimation.” Econometrica 50, (1982): 83–1577.
Koenker, Roger, and José A.F Machado. “Goodness of Fit and Related Inference Processes for Quantile Regression.” Journal of the American Statistical Association 94, no. 448 (1999):1296-1310.
 
Lim, King Yoong. “Modelling the dynamics of corruption and unemployment with heterogeneous labour.” Economic Modelling 79, no. C (2019): 98-117.
Marshall, Monty G, and Keith Jaggers. “Polity IV Project.” Political Regime Characteristics and Transitions. 1800-2010, (2015). Retrieved from http://www.systemicpeace.org /polity/polity4.htm.
 
Medina, Leandro, and Friedrich Schneider. “Shadow economies around the World: What did we learn over the last 20 years?  IMF Working Papers, 18/17, International Monetary Fund (2018).
Newey, Whitney K, and James L Powell. “Asymmetric Least Squares Estimation and Testing.” Econometrica 55, no. 4 (1987): 819-847.
 
Setor, Tenace, PK Senyo, and Atta Addo. “Do digital payment transactions reduce corruption? Evidence from developing countries.” Telematics and Informatics 60, (2021): 101577.
Sheng, Jichuan, Zhou Weihai, and Sanfeng Zhang “The role of the intensity of environmental regulation and corruption in the employment of manufacturing enterprises: evidence from China.” Journal of Cleaner Production 219, (2019): 244–257.
 
Sivula, Im. “What drives corruption and how corruption impacts business formation? A case study of Ukraine in a prospect of cross- country analysis.” Master’s Thesis., University of Fribourg, 2015.
Tanzi, Vito. (1998). “Corruption around the World: Causes, Consequences. Scope and Cures.” International Monetary fund 45, no. 4 (1998): 559-594.
 
Tian, Fengping, Gao Jiti, and Ke Yang. “A Quantile Regression Approach to Panel Data Analysis of Health Care Expenditure in OECD Countries.” Monash Bussiness School, Department of Econometrics and Business Statistics, working paper, (2016): 1- 27.
Transparency International. “Corruption Perceptions Index.” 2018. http://www. transparency.org/cpi2014/results.
CAPTCHA Image