نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم اقتصادی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

2 کارشناسی ارشد علوم اقتصادی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

چکیده

نوسانات بالای قیمت نفت، کشورهای صادرکننده را در معرض چالش‌های زیادی قرار می‌دهد. یکی از این چالش‌ها، کاهش تولید ناخالص داخلی در اثر کاهش قیمت نفت است. اقتصادهایی که توانایی خنثی‌کردن اثر منفی کاهش‌های قیمت نفت بر تولید ناخالص داخلی را دارند، به اصطلاح مقاوم هستند. برای آزمون مقاومت اقتصاد ایران در برابر کاهش‌های قیمت نفت، این پژوهش اثر قیمت حقیقی نفت را بر تولید ناخالص حقیقی و تولید ناخالص حقیقی غیرنفتی با استفاده از داده‌های فصلی در دوره زمانی 1369:1 تا 1397:4 با الگوی خودتوضیحی با وقفه‌های توزیعی خطی و غیرخطی مورد آزمون قرار داده است. نتایج حاصل از این پژوهش در بلندمدت نشان می‌دهد که هم در الگوی اول و هم در الگوی دوم افزایش‌ها و کاهش‌ها در قیمت حقیقی نفت اثری مستقیم بر تولید ناخالص حقیقی و تولید ناخالص حقیقی غیرنفتی داشته است، با این تفاوت که در الگوی اول اثر افزایش‌ها در قیمت حقیقی نفت بیشتر از اثر کاهش‌ها بر تولید ناخالص حقیقی بوده است، ولی در الگوی دوم اثر کاهش‌ها بیشتر از اثر افزایش‌ها بر تولید ناخالص حقیقی غیرنفتی بوده است. همچنین با توجه به اثرگذاری منفی کاهش‌های قیمت حقیقی نفت بر تولید ناخالص حقیقی و تولید ناخالص حقیقی غیرنفتی ایران، فرضیه این پژوهش مبنی بر عدم مقاومت اقتصاد ایران در برابر کاهش‌های قیمت حقیقی نفت رد نمی‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Explaining the Resistance Economy with a Focus on Oil: An Application of the Asymmetric Approach in Iran’s Economy

نویسندگان [English]

  • Shahriyar Zarooki 1
  • Mahshid Sourchi 2

1 Associate Professor, Department of Economic Sciences, Faculty of Economics and Administrative Sciences, University of Mazandaran, Babolsar, Iran.

2 MA Degree in Economic Sciences, Faculty of Economics and Administrative Sciences, University of Mazandaran, Babolsar, Iran.

چکیده [English]

High oil price fluctuations expose exporting countries to many challenges. One of these challenges is the decline in GDP due to oil prices decrease. Economies that can offset the negative impact of oil price decreases on GDP are so-called resilient. Therefore, to test the resilience of Iran's economy against oil price decreases, this study attempts to test the effect of real oil price on real GDP and real non-oil GDP using seasonal data during the period of 1980:1 to 2018:4 with an autoregressive distributed lags (ARDL) method. In the long run, the results of this study show that both in the first model and in the second model, increases and decreases in real oil prices directly affect real oil GDP and real non-oil GDP. The distinction is that in the first model, the effect of increases in real oil prices was greater than the effect of decreases on real GDP, but in the second model, the effect of decreases was greater than the effect of increases on real non-oil GDP. Also, considering the negative impact of real oil price decreases on Iran's real GDP and real non-oil GDP, the hypothesis of this study that Iran's economy is not resistant to real oil price decreases is not rejected. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Resistance Economy
  • Asymmetric Approach
  • Oil
کتابنامه
الف- کتب و مقالات
الف-1. منابع فارسی
اسکندری عطا، محمدرضا و الله‌مراد سیف. «چالش درآمدهای نفتی در اقتصاد مقاومتی: پیامدها و راهکارها»، دو فصلنامه جستارهای اقتصادی ایران 1۵، شماره 30 (پاییز و زمستان 1397): 69-51.
باقری، علی و سیدمصطفی موسوی. «مفهوم شناسی اقتصاد مقاومتی و تبیین نقش و جایگاه آن در دوران پساتحریم»، فصلنامه سیاست‌های مالی و اقتصادی 6، شماره 24 (1397): 111-147.
توفیق، فیروز و شهاب متین. «بررسی آثار تحریم‌های نفتی بر رشد بخش‌های اقتصادی ایران با استفاده از الگوی متغیر مختلط داده ستانده»، فصلنامه اقتصاد دفاع 1، شماره 2 (اسفند 1395): 133-111.
خوشکلام خسروشاهی، موسی. «اثرات متقارن و نامتقارن تکانه‌های نفتی بر متغیرهای اقتصاد کلان در ایران طی دوره 1395-1369»، فصلنامه سیاست‌های راهبردی و کلان 7، شماره 25 (بهار 1398): 163-142.
دهقان‌پور، بابک، آزاده شفیعی، و مهران محمدی. «اقتصاد مقاومتی؛ مطالعه مروری ابعاد و ویژگی‌ها»، ماهنامه اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی کار و جامعه 186 (آبان 1394): 64-55.
سجاد برومند، تیمور محمدی، عباس معمارنژاد، و افشین باغفلکی. «اثر تکانه‌های خارجی بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) نیوکینزی»، فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی 28، شماره 93 (1399): 121-93.
فشاری، مجید و جواد پورغفار. «بررسی و تبیین الگوی اقتصاد مقاومتی در اقتصاد ایران»، مجله اقتصادی 14، شماره 5 و 6 (شهریور 1393): 40-29.
مولایی، محمد، ابوالقاسم گل خندان، و داود گل خندان. «عدم تقارن آثار تکانه‌های نفتی بر رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت»، فصلنامه اقتصاد انرژی ایران ۳، شماره ۱۰ (بهار ۱۳۹۳): 229-201.
الف-2. منابع لاتین
 Abeysinghe, Tilak. “Estimation of Direct and Indirect Impact of Oil Price on Growth.” Economics Letters 73, no.2 (2001):147-153. ‌
Akinsola, Motunrayo, and Nicholas Odhiambo. “Asymmetric Effect of Oil Price on Economic Growth: Panel Analysis of Low-Income Oil-Importing Countries.” Energy Reports 6, (2020): 1057-1066.
Alexandre, Fernando, Pedro Baçao, João Cerejeira, and Miguel Portela. “Exchange Rates, Employment and Labour Market Rigidity.” The World Economy 40, no.5 (2017): 993-1011.‌
Alhashel, Bader. “Sovereign Wealth Funds: A Literature Review.’’ Journal of Economics and Business 78, (2015): 1-13.
Allegret, Jean-Pierre, Cécile Couharde, Dramane Coulibaly, and Valérie Mignon. “Current Accounts and Oil Price Fluctuations in Oil-Exporting Countries: The Role of Financial Development.” Journal of International Money and Finance 47, (2014): 185-201.
Bahgat, Gawdat. “Sovereign Wealth Funds: Dangers and Opportunities.” International Affairs 84, no.6 (2008): 1189-1204.
Barro, Robert, and Xavier Sala-i-Martin. “Public Finance in Models of Economic Growth.” The Review of Economic Studies 59, no.4 (1992): 645-661.
Charfeddine, Lanouar and Karim Barkat. “Short-run Long-run Asymmetric Effect of Oil Prices and Oil and Gas Revenues on the Real GDP and Economic Diversification in Oil-Dependent Economy.” Energy Economics 86, (2020): 1-15.
Corden, W. Max. “Booming Sector and Dutch Disease Economics: Survey and Consolidation.” Oxford Economic Papers 36, no.3 (1984): 359-380. ‌
Dai, Mi and Jianwei Xu. “Firm-Specific Exchange Rate Shocks and Employment Adjustment: Evidence from China.” Journal of International Economics 108, (2017): 54-66.
Dar, A. Atul and Sal AmirKhalkhali. “Government Size, Factor Accumulation, and Economic Growth: Evidence from OECD Countries.” Journal of Policy Modeling 24, no.7-8 (2002): 679-692.
Du, Limin, Yanan He, and Chu Wei. “The Relationship between Oil Price Shocks and China’s Macro-economy: An Empirical Analysis.” Energy Policy 38, no. 8 (2010): 4142-4151. ‌
El Anshasy, Amany A. and Michael D. Bradley. “Oil Prices and the Fiscal Policy Response in Oil-Exporting Countries.” Journal of Policy Modeling 34, no. 5 (2012): 605-620.
Frankel, Jeffrey. “The natural Resource Curse: A Survey.” National Bureau of Economic Research, no. w15836 (2010): 1-47.
Ghalayini, Latife. “The Interaction between Oil Price and Economic Growth.” Middle Eastern Finance and Economics 13, no. 21, (2011): 127-141.
Holden, Steinar. “Avoiding the Resource Curse, the Case Norway.” Energy Policy 63, (2013): 870-876.
Kim, Wongi. “Impacts of RMB Devaluation on China’s Trade Balances: A Time-Varying SVAR Approach.” Applied Economics 52, no. 45 (2020): 4952-4966.
Korhonen, Iikka, and Svetlana Ledyaeva. “Trade Linkages and Macroeconomic Effects of the Price of Oil.” Energy Economics 32, no, 4 (2010): 848-856.
Lv, Xin, Lien, Donald, Chen Qian, and Chang Yu. “Does Exchange Rate Management Affect the Causality between Exchange Rates and Oil Prices? Evidence from Oil-Exporting Countries.” Energy Economics 76 (2018): 325-343.
Moshiri, Saeed. “Asymmetric Effects of Oil Price Shocks in Oil‐Exporting Countries: The Role of Institutions.” OPEC Energy Review 39, no.2 (2015): 222-246.
Ngandu, Stewart. “Exchange Rates and Employment.” South African Journal of Economics 76, no. s2 (2008): 205-221.
Nusair, Salah. “The Effects of Oil Price Shocks on the Economies of the Gulf Co-operation Council Countries: Nonlinear Analysis.” Energy Policy 91, (2016): 256-267. ‌
Pesaran, M. Hashem, Yongcheol Shin, and Richard Smith. “Bounds Testing Approaches to the Analysis of Level Relationships.” Journal of Applied Econometrics16, no.3 (2001): 289-326.
Shin, Yongcheol, Byungchul Yu, and Matthew Greenwood-Nimmo. “Modelling Asymmetric Cointegration and Dynamic Multipliers in a Nonlinear ARDL Framework.” Festschrift in Honor of Peter Schmidt, (2014): 281-314.
CAPTCHA Image