نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه اقتصاد دانشگاه مفید

چکیده

کاربرد ریاضیات دررشته اقتصاد نسبت به سایر رشته های علوم اجتماعی بسیار برجسته تر است. با وجودی که ابزار ریاضی برای درک بهتر و سریع تر اقتصاد،کمک شایانی به این علم میکند،در عین حال،عدم توجه به ملاحظاتی پیرامون جایگاه این ابزار و ورودی به محدوده افراط و تفریط در مورد آن موجب کاستن اعتبار آن می شود.این مقاله در صدداست به این گونه ملاحظات بپردازد. ابتدا بطورمختصر به طرح بحث اشاره می شود. سپس به تحولات موضوع و در بخش بعدی به مسائل و دشواریهای حوزه مربوطه پرداخته می شود. تاکید برچند نتیجه مهم بخش پایانی را تشکیل میدهد . 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Application of Mathematics In Economics: A Basic Consideration

نویسنده [English]

  • Yadullah Dadgar

Assistant Professor, Department of Economics, Mofid University

چکیده [English]

The application of mathemathics in economics is much more obvious than any other fields of social science Though the mathematical instrument can he of a great help in understanding economics in a much easier way, being indifferent towards the position of this instrument in economics and going to extremes may reduce its reliability. The paper tries to examine these considerations. First, it outlines the case in brief. The second part deals with The evolution of the subject and the third part deals with the problems and the complexities in this area. The final part focuses on some important conclusions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economies
  • Mathematics
  • Pare economic

منابع

1 - دادگر یداللّه، تحولات اقتصاد سرمایه دارى و قرائتهاى گوناگون آن، نشریه پژوهشهاى اقتصادى، پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، سال اول، شماره 2، تابستان و پاییز 1380.
2 - ــــــ، تحلیلى کلى از اقتصاد ایران، نشریه نامه مفید، سال 1377، شماره‏هاى 15 و 16.
3 - ــــــ، نگرشى بر اقتصاد اسلامى، انتشارات دانشگاه تربیت مدرس، 1378.
4 - دونالد مک لاسکى، خطابه علم اقتصاد، ترجمه: یداللّه دادگر و حمید اشرف زاده، نشریه نامه مفید، سال ششم، شماره 23.
5- Bhatia, H.I., History of Economic thought, Vikas publishing house, 1992.
6- Dorfman, Robert, Application of linear programming to the theory of the firm, Berkeley 1951.
7- Friedman M. and A.schwarts, Alternative Approuches to Analysing Economic data, American Economic Review 81(1), 1991.
8- Hicks, John, vaLUE and capital, Blackwell, 1939.
9- K.j. Arrow and H.frank Hahn.General competitive Analysis, North HOll and 1988.
10- Keisler, H.T., Mathematical logic and computability, Mcgrawhill, 1996.
11- Luenberger D.E(1984) cintroduction to linear programing addison wesley.
12- Marchi, D., post poperian Methodology of Economics london, klower 1993
13- Morishima, M., the good and bad uses of Mathematics. Blackwell 1984.
14- Newman John and Oskar Morgenstern, theory of games and Economic behavior, princeton University press 1953.
15- Rosenberg, A., Mathematical politics or science of Diminishing Returns.? chicago University press, 1992.
16- W. Leontief, mathematics in Economics, Mathematical society, vol 60, 1954.
17- Wald, A., on some systems of Equations of mathematical Economics, Economica, Vol 19, 1951.
18- Windsor-preston, Rules of the game in the global Economic regimes, Klower Acadenic publisher 1992.
19- chiang, Alpha, fundamental methods of mathematical Economics, Mcgrawhill, 1984.
20- chow, G.C, Econometrics, Mcgrawhill 1988.
21- koopmans, Tjalling, statistitical inference in dynamic Economic models, willey, Newyourk, 1950.
22- leontief, W., input-output Economics, New york 1966.
23- leontief, wassily, Essays in Economics, oxford university press 1966.
24- shubick, M., game theory in the social sciences. MIT, Press 1982.
25- shubick. M(1983), game theory in the social sceinces cambridge (MIT press.)
26- stigler, Geoge, the mathematics in Economics, macmillan 1950.
27- walras, Leon, Elments of pure Economics, Irwing 1954.
28- william spiegel, Henry, the growth of Economic thought, prentice hall 1971.
 
 
CAPTCHA Image