نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز

2 عضو هیأت علمی اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

با توجه به اهمیت نیروی کار و ظرفیت بالای زنان برای اشتغال، این مقاله به برآورد تابع عرضه نیروی کار زنان در استان خوزستان می­پردازد. این تابع بر اساس آمارهای موجود مشارکت زنان، پوشش تحصیلی، دستمزد و بیکاری در استان خوزستان برای سال­های 81- 1345 و با استفاده از روش هم­جمعی یوهانسن و مدل تصحیح خطا برآورد شده است. نتایج تحقیق نشان داد که پوشش تحصیلی و تمامی وقفه­های آن به شدت مشارکت زنان نوجوان را کاهش می­دهد. در گروه­های سنی بالاتر نسبت دارندگان مدارک دانشگاهی و وقفه­های آن عموماً دارای تأثیر مثبت است. نتایج همچنین نشان داد که اثر کارگر اضافی تسلط دارد؛ یعنی با افزایش بیکاری عرضه کار زنان افزایش می­یابد. در گروه­های سنی بالاتر، اثر جانشینی بر اثر درآمدی تسلط دارد؛ یعنی در دوران رونق اقتصادی و افزایش درآمد سرانه، زنان خانه­دار تمایل به کار در بیرون از منزل دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Factors Affecting Female Labour Force Supply of Various Age Groups (Case Study of Khuzestan)

نویسندگان [English]

  • Mansour Zarra Nezhad 1
  • Amir Hossein Montazer Hojjat 2

1 Associate Professor of Economics, Shahid Chamran University of Ahvaz

2 Member of the Faculty of Economics, Shahid Chamran University of Ahvaz

چکیده [English]

Recognizing the importance of women’s labour force and their high capacity for employment, the present paper deals with estimation of labour supply of women in Khuzestan. This study is based upon existing data about female participation rates, educational level, wage rates and unemployment rates. To estimate the women’s labour supply and the related error correction model, the Johansen cointegraion method and annual data from 1966 to 2003 has been used. The findings of the study show that educational level and all its lags decrease the female teenage participation rates significantly. In this age group, when unemployment rates rise, women’s labour supply rise too. For women at age 20 and more, the ratio of those holding university degree has positive effect on women’s participation rates; and an increase in income  per-capita encourages women to tend to work out of home.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Labour Supply
  • Women
  • Participation Rate
  • Khuzestan
منابع
1- سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور (82- 1379)، آمارگیری نمونه­ای اشتغال و بیکاری استان خوزستان، تهران، مرکز آمار ایران.
2- سازمان مدیریت و برنامه­ریزی خوزستان (1382- الف)، گزیده آمارهای پایه­ای استان خوزستان، اهواز، سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان.
3- سازمان مدیریت و برنامه­ریزی خوزستان (1382- الف)، بررسی وضعیت اشتغال و بیکاری در استان خوزستان، اهواز، سازمان مدیریت و برنامه­ریزی خوزستان.
4- سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور (1378)، مستندات برنامه سوم توسعه، جلد ششم، پیوست شمارة یک. تهران: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.
5- سهرابی، حمید، «آموزش عالی و تقاضای نیروی انسانی مختصر در ایران» مجله برنامه و بودجه، سال اول، شماره 3، صص65-40 ،1375.
6- فلیحی، نعمت، «برآورد الگوهای عرضه و تقاضای نیروی کار در مناطق روستایی و بررسی میزان انعطاف پذیری بازار کار روستایی و شهری» مجله برنامه و بودجه، شماره 50 و 49، سال پنجم، صص 90-65، 1379.
7- سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور (1345، 1355، 1365 و 1375)، سرشماری نفوس و مسکن، نتایج تفصیلی استان خوزستان، تهران، مرکز آمار ایران.
8- نعمت پور، محمدعلی، «بررسی وضعیت اشتغال و بیکاری و پیش­بینی آن در استان خوزستان» اهواز، سازمان مدیریت و برنامه­ریزی استان خوزستان،1380.
 
8- Brisco, G. and R.Wilson. (1992). “Forecasting Economic Activity Rates,” International Journal of  Forecasting, Vol. 8, pp. 21-55.
9- Clark R. and R. Anker “Labor Force Participation Rates of Older Persons: An International Comparison.” International Labor Review, Vol. 129, No. 2, pp. 225-271.
10- Elhorst, J.P. (1996). »A Regional Analysis of Labor Force Participation Rates Across the Member States of the European Union« Regional studies, Vol. 30, No. 5, pp. 445-465.
11- Kottis, Atheana Perki. (1984).»Shift Over Time and Regional Variations in Women’s Labor Force Participation Rates in a Developing Economy: The Case of Greece« Journal of Development Economic, No. 33, pp. 117-132.
12- Leoni, R., »Labor Supply. (1994). Which Theory: A Critical Empirical Assessment « Labor, No. 8, pp. 19-55.
13- Tanda, P. (1994). »Marital Instability, Reproductive Behavior and Woman's Labor Force Participation Decisions« Labor, Vol. 8, No.2, pp. 20-42.
CAPTCHA Image