نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه پیام نور.

2 کارشناسی ارشد برنامه ریزی و توسعه اقتصادی.

چکیده

پیش‌تر اعتقاد بر این بود که سیاست‌های مالی نقش مؤثری را در سیکل‌های تجاری ایفا نمی‌کنند اما بحران‌های به‌وجود‌آمده در سراسر دنیا طی دهه اخیر توجه پژوهشگران را به سمت سیاست‌های مالی جلب کرده است. این مقاله نیز می‌کوشد به بررسی اثر سیاست مالی بر سیکل‌های تجاری ایران طی سال‌های 1396-1344 بپردازد؛ بر این اساس نقش متغیر سیاست مالی در کنار مجموعه‌ای از متغیرهای کلان اقتصادی در ایجاد سیکل‌های تجاری، در قالب یک مدل خود توضیح برداری ساختاری (SVAR) بررسی می‌شود. در این راستا از مخارج دولت به عنوان شاخصی برای سیاست مالی استفاده می‌شود و متغیرهای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، نرخ رشد حجم حقیقی پول، نرخ رشد واردات کالاها به‌مثابه متغیرهای کلان در نظر گرفته می‌شوند. نتایج نشان می‌دهند که شوک ساختاری مخارج دولت تأثیر منفی بر سیکل تجاری بر جای گذاشته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of Fiscal Policy on Business Cycles in Iran

نویسندگان [English]

 • Alireza Eghbali 1
 • Abdolkhalegh Ghobeyshavi 2
 • Fereshteh Abdollahi 2

1 Assistant Professor of Economics, Payam Noor University, Khuzestan, Abadan, Iran.

2 M.A. Master Planning and Economic Development

چکیده [English]

In the past, it was believed that fiscal policy did not play an effective role in business cycles. Investigate the effect of financial policy on Iran's business cycles during the years 1344-1396. Therefore, in the present study, the role of financial policy variable along with a set of macroeconomic variables in creating business cycles, in the form of a self-explanatory structural analysis (SVAR) model. In this regard, government spending is used as an indicator for fiscal policy, and the variables of growth rate of GDP, real growth rate of real money volume, growth rate of import of goods are considered as macro variables. The results suggest that the structural shock of government spending has had a negative impact on the business cycle.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Financial Policy
 • Business Cycle
 • Hodrick-Prescott
 • Structural Vector Regression
 • . فارسی

  • پارسا، حجت و محمدپارسا بهبودی(1392)، «تحلیل تأثیر تکانه‌های سیاست‌های پولی و مالی بر شکل‌گیری چرخه‌های تجاری و توزیع درآمد در ایران»، فصلنامه علمی - تخصصی پژوهش‌های اقتصاد توسعه و برنامه‌ریزی، دوره 2، شماره 1، صص123-134.
  • تحویلی، علی؛ سحابی، بهرام؛ یاوری، کاظم و نادر مهرگان (1398)، «ادوار تجاری و شتاب‌دهنده مالی در اقتصاد ایران»، مجله اقتصاد مقداری، شماره 16، صص 23-1.
  • رضایی، ابراهیم (1395)، «سیاست‌گذاری مؤثر مالیاتی در بستر ادوار تجاری»، پژوهشنامه مالیات، شماره 24، صص131-163.
  • زارعی، ژاله و فاطمه نجفی زیارانی(1393)، «قواعد مالی پیاده‌سازی آن در ایران»، بیست‌وچهارمین کنفرانس سالانه سیاست‌‌­های پولی ارزی، پژوهشکده پولی و بانکی، صص 1-40.
  • زیبایی، منصور و مریم شکوهی (1385)، «بررسی اثرات پویای شوک‌های ساختاری بر تولید و قیمت در بخش کشاورزی کاربرد الگوی خود توضیح برداری ساختاری»، ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران، انجمن اقتصاد کشاورزی ایران، مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد، صص35-40.
  • غلامی، الهام و کامبیز هژبرکیانی (1393)، «بررسی موقعیت چرخه تجاری در ایران و تأثیر آن بر کارایی برنامه‌های محرک مالی و سرمایه‌گذاری»، فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایه گذاری، سال سوم، شماره12، صص253-274.
  • فشاری، مجید(1396)، «بررسی ماهیت ادواری شوک‌های مخارج دولت بر رشد اقتصادی ایران )رهیافت غیرخطی الگوی چرخشی مارکوف(»، فصلنامه مدل سازی اقتصادسنجی، شماره 2، دوره 2، صص 14-1.
  • گلخندان، ابوالقاسم (1394)، «چرخه‌های تجاری اقتصاد ایران طی دوره 1389-1368»، فصلنامه تحقیقات توسعه اقتصادی، شماره 5، صص83-104.
  • محسنی زنوزی، سید جمال‌الدین؛ حیدری، حسن و فرزانه طالبی (1394)، «تأثیر سیاست مالی بر قیمت دارایی‌ها و نااطمینانی آن در ایران»، فصلنامه مدیریت دارایی و تأمین مالی، شماره 14، صص107- 130.
  • مسلم نژاد، محمد (1392)، «سیاست مالی و سیکل‌های تجاری سیاسی انتخابات»، دومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت»، کارآفرینی و توسعه اقتصادی، صص1-18.
  • ممی‌پور، سیاب؛ جعفری، صغری؛ زیبا ساسانیان اصل (1397)، «اثرات سیاست‌های پولی و مالی بر پویایی‌های ادوار تجاری در اقتصاد ایران»، پژوهش‌‌­های اقتصادی ایران، شماره 23، صص 167-203.

  2. لاتین

  • Adam Elbourne (2008)." The UK housing market and the monetary policy transmission mechanism: An SVAR approach", Journal of Housing Economics, vol. 17, issue. 1, pp. 65-87.
  • Alesina, Alberto; Campante, Filipe & Guido Tabelini (2007). "Fiscal Policy Often Procyclical?", Harvard University, Working Paper, pp.1005-1036.
  • Annicchiarico, B.N.Giammarioli & A. Piergallini (2012). "Budgetary Policies in a DSGE Model with Finite Horizons", Journal of Research in Economics, Vol. 53, pp. 111-130.
  • Attari, M.I.J. & Javed, A.Y. (2013). "Inflation, Economic Growth and Government Expenditure of Pakistan.1980-2010", Procedia Economics and Finance, Vol. 5, pp. 58–67.
  • Baxter, Marianne & King, Robert (1993). "Fiscal Policy in General Equilibrium", The American Economic Review, Vol. 83, pp. 315-334.
  • Bunyan, Sabrina; Duffy, David; Filis, George; Tingbani, Ishmael (2019). "Fiscal policy, government size and EMU business cycle synchronization", available at https://doi.org/10. 1111/sjpe.
  • Catao, Luis A. & Bennett W. Sutton (2002). "Sovereign Defaults: The Role of Volatility", Working Papers, No. 149, pp.1-27.
  • Chibi, Abderrahim; Chekouri, Sidi Mohamed & Benbouziane, Mohamed (2019). "The Impact of Fiscal Policy on Economic Activity over the Business Cycle: An Empirical Investigation in the Case of Algeria", Review of Middle East Economics and Finance, available at https://doi.org/10.1515/rmeef-2016-0014.
  • Coe, D; Helpman T.E. & A.W. Hoffmaiter (1994). "North-South R&D Spillovers", IMF Working Paper, No. 144, pp. 49–134.
  • Helmut; Guillermo, Le. Fort & Eric Parrado (2004). "Business Cycles Responses and Resilience of the Chilean Economy During the Last Fifty Years", Prepared for the Eight Annual Conference of the Central Bank of Chile on External Financial Vulnerability and Preventive Policies, held in Santigo, August 10-11, pp. 1–36.
  • Gavin, Michael & Roberto Perotti (1997). "Fiscal Policy in Latin America", in Bernanke, Ben and Rotemberg, Julio, NBER Working Paper, pp. 12-63.
  • Gifari, Hasnul.Al. (2015). "The effects of government expenditure on economic growth: the case of Malaysia", MPRA Paper, 71254, pp. 1-16.
  • Harding, D. & Pagan, A. (2005). "A suggested framework for classifying the modes of Cycle Research", Journal of Applied Econometrics, 151–159.
  • Kaminski, Graciela; Carmen, Reinhart & Carlos Vegh. (2004). "When it Rains it Pours: Procyclical Capital Flows and Macroeconomic Policies", in Mark Gertler and Kenneth Rogoff (eds) NBER Working Paper, No. 10780, pp. 16-22.
  • Khalili Araghi, Mansour & Zahra Sollani (2002). "Test of Real Business Cycle Theory in Iran's Economy", Iranian Economic Review, Vol. 7, No. 7, pp. 11-32.
  • Kydland, F.E. & Precott, E.C. (1990). "Business Cycle: Real Facts and a Monetary Myth", Federal Reserve Bank of Minneapolis Quarterly Review, Vol. 14, No. 2, pp. 3-18.
  • Kydland, Finn & Carlos Zarazaga (1997). "Is the Business Cycle of Argentina Different?", Federal Reserve Bank of Dallas.Economic Review, pp. 21-36.
  • Lan, Yuexing (2017). "How Did Fiscal Policies Affect the Business Cycle Volatility in China?", Journal The Chinese Economy, Vol. 50, Issue. 5, pp. 297-304.
  • Lucas, R.E. (1977). "Understanding Business Cycles", In Stabilization of the domestic and international economy, ed. Karl Brunner and Allan H.Meltzer, Carnigie-Rochester Conference Series on Public Policy 5, Amsterdam: North Holland. pp. 7-29.
  • Lucas, Robert E. (1976). "Econometric Policy Evaluation: A Critique", Carnegie–Rochester Conference Series on Public Policy, Issue. 1, pp.19–46
  • Male, Rachel (2010). "Developing Country Business Cycles: Characterising the Cycle", Journal Emerging Markets Finance and Trade, Issue. 47, pp. 1–37.
  • Manasse, Paolo (2005). "The Puzzle of Pro-Cyclical Fiscal Policy Shocks Rules and Institutions", Working paper, No. 231, pp. 1–41.
  • McDermott, C. J. & A. Scott (1999). "Concordance in Business Cycles", Reserve Bank of New Zealand Working Paper, No. G99/7, pp. 1–27.
  • Molnár, György; Gábor Dániel Soós & Balázs Világi, (2017). "Fiscal Policy and the Business Cycle", Financial and Economic Review, Magyar Nemzeti Bank (Central Bank of Hungary), 16, No. 4, pp. 58-85.
  • Sims, C. A. (1972). "Money, Income and Causality", American Economic Review, Issue, 62. No. 4, pp. 540-552.
  • Talvi, Ernesto & Carlos Vegh. (2005). "Tax Base Variability and Procyclicality of Fiscal Policy", Journal of Development Economics, Vol. 78, No. 1, pp.156–190.
  • Torres, Alberto. (1999). "Empirical Evidence from the Mexican Business Cycle", New York University, Working Paper, VII, No. 2, pp. 303-323.
CAPTCHA Image