نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه اقتصاد دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری اقتصاد بخش عمومی، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران.

3 دانشجوی دکتری توسعه اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

چکیده

رویکرد پیچیدگی اقتصادی، مبتنی بر این مفهوم است که محصولات تولید شده در اقتصاد، معرف میزان دانش مولد مورد نیاز تولیدشان هستند و با این فرض که کشورها محصولی را تولید نمی کنند مگر آنکه دانش و مهارت تولید آن را داشته باشند، پیچیدگی اقتصادی میزان انباشت دانش مولد نهفته در اقتصاد کشورها را محاسبه می کند. افزایش پیچیدگی اقتصادی نیازمند بسط زمینه‌های لازم جهت انجام فعالیت های نوآورانه است. از طرفی آزادی اقتصادی از طریق ایجاد مناسبات اقتصاد بازار، توسعه بخش خصوصی، توسعه تجارت خارجی، حذف مقررات زائد دولتی و امنیت حقوق مالکیت می‌تواند سبب ارتقاء سطح مهارت‌ها، انتقال فناوری، ترغیب سرمایه گذاری و استفاده کارآمد از این سرمایه گذاری ها شده و از این راه زمینه را برای توسعه فعالیت های مولد از جمله فعالیت‌های نوآورانه فراهم می کند. مطالعه حاضر با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته(GMM ) به بررسی تأثیر متقابل نوآوری با شاخص آزادی اقتصادی بر پیچیدگی ‌اقتصادی در کشورهای منتخب تولیدکننده علم طی دوره 2017-2008 پرداخته ‌است. یافته های مطالعه حاکی از آن است که اثر متقابل نوآوری با شاخص آزادی اقتصادی بر پیچیدگی اقتصادی مثبت و معنادار است. علاوه براین یافته‌های تحقیق نشان می دهد، شاخص کارآفرینی، شاخص توسعه مالی و شاخص اندازه بازار تاثیر مثبت و معنادار بر پیچیدگی اقتصادی دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Interaction of Innovation to Economic Freedom Index on Economic Complexity in Selected Science Producer Countries

نویسندگان [English]

  • Abolfazl Shahabadi 1
  • Tayebe Chayani 2
  • Zahra Sadeghi Motamedd 3

1 Professor of Economics, Economic Department, Faculty of Social Sciences and Economics, Alzahra University, Tehran, Iran

2 PhD Student in Public Sector Economics, Faculty of Management and Economics, Lorestan University, Khorramabad, Iran.

3  PhD Student in Economic Development, Faculty of Social Sciences and Economics, Alzahra University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The economic complexity approach is based on the concept that the products produced in the economy represent the amount of productive knowledge required for their production, and assuming that countries do not produce a product unless they have the knowledge and skills to produce it, the economic complexity of the rate The accumulation of productive knowledge hidden in the economy calculates countries. Increasing economic complexity requires the development of the necessary grounds for innovative activities. On the other hand, economic freedom through the creation of market economy relations, private sector development, foreign trade development, elimination of redundant government regulations and security of property rights can improve skills, technology transfer, encourage investment and efficient use of this capital. It provides opportunities for the development of productive activities, including innovative ones. The present study uses GMM to examine the interaction of innovation with the Economic Freedom Index on the complexity of the economy in selected countries producing science during the period 2017-2008. The study's findings suggest that the interaction of innovation with the Economic Freedom Index on economic complexity is positive and significant. In addition, research findings show that the Entrepreneurship Index, the Financial Development Index, and the Market Size Index have a positive and significant effect on economic complexity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Complexity
  • Innovation
  • Economic Freedom
  • Entrepreneurship
  • Market Saize

. فارسی

آقایی، مهلا؛ ملک السادات، سعید و مصطفی سلیمی فر (1397)، «یک مدل پویا برای بررسی ارتباط حقوق مالکیت فکری و پیچیدگی اقتصادی: مطالعه شاخص جدید نوآوری مبتنی بر دانش»، فصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی، شماره 13، دوره 25، صص 157-188.
بهرامی، جاوید و یوسف حسن­پور کارسالاری (1396)، «پیچیدگی صادرات غیرنفتی ایران و عوامل تعیین‌کننده آن در کشورهای درحال توسعه»، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 36، دوره 10، صص 1-14.
رفاح کهریز، آرش؛ محمد زاده، یوسف؛ محسنی زنوزی، سید جمال الدین؛ هاشمی برنج آبادی، نیر و نگار قاسم زاده (1398)، «تأثیر رقابت پذیری بر عملکرد اقتصادی در کشورهای منتخب در حال توسعه و توسعه یافته»، فصلنامه سیاست‌های راهبردی و کلان، شماره 1، دوره 7، صص86-107.
شاه‌آبادی، ابوالفضل و زهره بهاری (1393)، «تأثیر ثبات سیاسی و آزادی اقتصادی بر رشد کشورهای منتخب توسعه یافته و در حال توسعه»، پژوهش­های رشد و توسعه، شماره 16، دوره 4، صص53-72.
شاه‌آبادی، ابوالفضل و طیبه چایانی (1398)، «تأثیر جذب سرریز فناوری و کارآفرینی بر پیچیدگی اقتصادی»، تحقیقات اقتصادی، شماره 4، دوره 54، صص 891-916.
صادقی معتمد، زهرا (1398)، «اثر متقابل فراوانی منابع­طبیعی از طریق شاخص حکمرانی و مهاجرت نخبگان بر پیچیدگی اقتصادی در کشورهای منتخب نفتی»، پایان نامه کارشناسی ارشد، همدان: دانشگاه بوعلی سینا.
فقه­مجیدی، علی؛ احدزاده، خالد و سعیده گودینی (1396)، «بررسی آزادسازی، توسعه مالی و رشد اقتصادی در کشورهای اوپک»، فصلنامه سیاست‌های راهبردی و کلان ، شماره 17، دوره 5، صص97-120.
کاظمی ترقبان، مریم و محمدحسن مبارکی (1391)، «بررسی اثر کارآفرینی بر رشد اقتصادی ایران با استفاده از رویکرد میانگین‌گیری بیزی»، مجله توسعه کارآفرینی، شماره 3، دوره 5، صص125-144.
کریمی هنسیجه، حسین (1386)، «جهانی‌شدن، رقابت‌پذیری و توسعه صادرات غیرنفتی»، فصلنامه اقتصاد مقداری، شماره 1، دوره 4، صص 117-134.

2. لاتین

AlIsmaily, S.; Cervantes, M & F. McMahon (2019). "Economic Freedom of Arab World: 2019 annual report", International Research Foundation of Oman Fraser Institute.
AlKatout, F., & A. Bakir (2019). "The Impact of Economic Freedom on Economic Growth", International Journal of Business and Economics Research, Vol. 8, No. 6, pp. 469-477.
Arkolakis, C.; Ramondo, N.; Clare, A & S. Yeaple (2018). "Innovation and production in the global economy", American Economic Review, Vol. 108, No. 8, pp. 2128-2173.
Bahar, D.; Hausmann, R. & Hidalgo, C. A (2014). "Neighbors and the evolution of the comparative advantage of nations: Evidence of international knowledge diffusion?", Journal of International Economics, Vol. 92, No. 1, pp. 111-123.
Baltagi, B. H (2008). "Forecasting with panel data", Journal of forecasting, Vol. 27, No. 2, pp. 153-173.
Bayoumi, T. Coe, D. T & Helpman, E (1999). "R&D spillovers and global growth", Journal of International Economics, Vol. 47, No. 2, pp. 399-428.
Chu, A. & G. Cozzi (2018). "Growth: Scale or market- size effects?", MPRA Paper, No. 91350, Online at http//mpra.ub.uni-muenchen.de/89710.
Ershad, H. M. & haque, M. (2016). "Impact of economic freedom on the growth rate: a panel data analysis", Economies, Vol. 4, No. 5, pp. 1-15.
Felipe, J.; Mehta, A. & C. Rhee (2019). "Manufacturing matters… but it’s the jobs that count", Cambridge Journal of Economics, Vol. 43, No. 1, pp. 139-168.
Ferrarini, B. & P. Scaramozzino (2016). "Production complexity, adaptability and economic growth", Structural Change and Economic Dynamics, Vol. 37, No. c, pp. 52-61.
Friedman, M. & Friedman, R. D (1962). Capitalism and Freedom, With the Assistance of Rose D. Friedman, Chicago: University of Chicago Press.
Gao, J. & T. Zhou (2018). "Quantifying China’s regional economic complexity", Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, Vol. 492, No. 1, pp. 1591-1603.
Hausman, R.; Hidalgo, C.; Bustos, S.; Coscia, M.; Simoes, A. & M. Yildrim (2014). The atlas of economic complexity: mapping paths to prosperity, Cambridge: MIT Press.
Hidalgo, C. & R. Hausman (2009). "The building blocks of economic complexity", Proceedings of the National Academy of Sciences, Vol. 106, No. 26, pp. 10570-10575.
Hidalgo, C. (2015). "Why information grows: The evolution of order, from atoms to economies", The Review of Austrian Economics, Vol. 30, No. 10, pp. 147-151.
Hidalgo, C.; Hausman, R.; Bustos, S.; Coscia, M.; Chung, S.; Jimenez, J.; Simoes, A. & M. Yildrim (2008). The atlas of economic complexity, mapping paths to prosperity, combridge: MIT press.
Ivanova, I.; Strand, Q.; Kushnir, D. & L. Leydesdorff (2017). "Economic and technological complexity: A model study of indicators of knowledge- based innovation systems", Technological Forecasting & Social Charge, Vol. 120, No. c, pp. 77-89.
Kesternich, I.; Schumacher, H.; Van Biesebroeck, J. & I. Grant (2019). "Market Size and Competition: A "Hump-Shaped", International Journal of Industrial Organization, Elsevier, Vol. 70, 102605.
Korez-Vide, R. & P. Tominc (2016). Competitiveness, Entrepreneurship and Economic Growth, Switzerland: Springer International Publishing.
Lapatinas. A (2019). "The effect of the internet on economic sophisticatin: an empiricial analysis", Economics Lerrers, Vol. 174, No. c, pp. 35-38.
Laverde-Rojas, H., & Correa, J. C (2019). "Can scientific productivity impact the economic complexity of countries? ", Scientometrics, Vol. 120, No. 1, pp. 1-16.
Mangal, T. K., & Liu, D. Y. (2020). "The impact of economic freedom on foreign portfolio investments", International Journal of Research in Business and Social Science, Vol. 9, No. 2, pp. 213-222.
Mealy, P.; Farmer, J. D., & Teytelboym, A (2019). "Interpreting economic complexity", Science Advances, Vol. 5, No. 1, pp. 1705-1711.
Melitz, M.; Gianmarco, I. & P. Ottaviano (2008). "Market size, trade, and productivity", The Review of Economic Studies, Vol. 75, No. 1, pp. 295-316.
Naude, W (2011). Entreprenurship and economic development, Helsiki, Finland: Development Economics Research (UNU-WIDER).
Nicholas M. O; Sheilla, N.; Mulatu, Z. & T. Christian (2019). Financial Development in Africa: Is It Demand-Following or Supply-Leading?, South Africa: University of South Africa, Department of Economics.
Rogers, M (2004). "Networks, firm size and innovation", Small business economics, Vol. 22, No. 2, pp. 141-153.
Saunila, m (2019). "Innovation capability in SMEs: a systematic review of this literature", Journal of Innovation & knowledge, Vol. 5, No. 4, pp. 260-265.
Schumpeter, J. A. (1942). Capitalism, socialism and democracy, London: Stockholm University.
Sepehrdoust, h.; Davarikish, R. & M. Setarehie (2019). "The knowledge-based products and economic complexity in developing countries", Heliyon, Vol. 5, No. 11, pp. 1-11.
Wennekers, S. & R. Zurik (1999). "Linking entrepreneurship and economic growth", Small Business Economics, Vol. 13, No. 1, pp. 27-55.
Zhu, X.; Asimakopoulos, S. & J. Kim (2020). "Financial development and innovation- led growth: is too much finance better?", Journal of International Money and Finance, Vol. 100, No. 102, pp. 1-24.
CAPTCHA Image