نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور

2 استادیار پژوهشکده آمار ایران

3 دانشجوی دکتری دانشگاه پیام نور.

چکیده

بیکاری یکی از معضلات اصلی اقتصاد ایران طی دهه های گذشته محسوب می شود و ایجاد اشتغال یکی از دغدغه های اصلی سیاست گذاران طی این سالها بوده است . هدف اصلی این مقاله ارزیابی سیاست های اشتغال در ایران طی دوره زمانی 1395-1355 است . در این دوره دولت در قالب برنامه های توسعه به اجرای پروژه های اشتغال زا ،اعطای اعتبارات ارزان قیمت ، معافیت های مالیاتی و بیمه ای و تشویق سرمایه گذاری در مناطق دارای نرخ بیکاری با لا و جذب سرمایه گذاری خارجی پرداخته است . در این مقاله تقاضای کار معادل ایجاد اشتغال در نظر گرفته شده است لذا ، به برآورد تابع پویای تقاضای کاربا استفاده از تکنیک ARDL پرداخته ایم . نتایج نشان داد که تولید ناخالص داخلی ،شاخص فضای کسب وکار ،مخارج دولت ، مانده اعتبارات بانکی بخش غیر دولتی ، بهره وری نیروی کار ، ذخیره سرمایه و سرمایه گذاری مستقیم خارجی رابطه معناداری با اشتغال در دوره مورد بررسی دارد . ولی بین دستمزد واقعی و اشتغال رابطه معناداری وجود ندارد .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of employment policies in Iran

نویسندگان [English]

  • minoo aminimilany 1
  • Mohammad Sadegh Alipour 2
  • Alireza Mahmoodzadeh 3

1 Assistant Professor, Payame Noor University.

2 Assistant Professor of Statistics Institute.

3 PhD student of Payame Noor University.

چکیده [English]

Abstact
Unemployment has been one of the major problems in Iran's economy over the past decades, and job creation has been one of the main concerns of policy makers over the years. The main purpose of this article is to evaluate employment policies in Iran during 1976-2016. During this period, government has implemented generating projects, granting cheap credits, tax and insurance exemption and encouraging investment in areas with high unemployment rates and attracted foreign investment in the form of development programs. In this paper, labor demand is considered equivalent to job creation so we have estimated the dynamic function of labor demand using the ARDL technique. The results showed that business environment, GDP, labor productivity, government spending, corporate income tax, non-public sector credit balances, capital saving and foreign direct investment had a significant relationship with employment in the period under review. But there was no significant relationship between real wage and employment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Employment
  • Financial Policy
  • Monetary Policy
  • Business Environment

1. فارسی

آل عمران، رویا؛ آل عمران ،سیدعلی و وحیده کسمایی پور (1393)، «بررسی تأثیر بهره‌وری نیروی کار بر بیکاری در ایران»، مدیریت بهره‌وری، دوره 8 ، شماره 29، صص 47-60.
ابونوری ،اسماعیل؛ سوری، علی و محبوبه فراهتی (1396)، «ارتباط میان بیکاری، توزیع درآمد و تقاضای موثر در ایران، رهیافت پساکینزی SVAR»، پژوهش­های اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)، دوره 17، شماره 4، صص1-20.
تشکینی، احمد (1393)، اقتصادسنجی کاربرد به روش مایکروفیت، چاپ اول، تهران: انتشارات نور علم.
جعفری صمیمی، احمد و حمید آذرمند (1384)، «بررسی تأثیر متغیرها نهادی اقتصادی در کشورهای جهان»، فصلنامه دانش و توسعه، شماره 16، صص11-36.
دباغ، رحیم (1384)، «سیاست‌ها اشتغال‌زایی کشورها مختلف و ایران»، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، دوره 11، شماره 37-38، صص 147-168.
رحمانی، تیمور؛ بهپور، سجاد و علی حسین استاد زاده (1392)، «رابطه بین بهره‌ور و نرخ بیکار در ایران: رویکرد سیستم معادلات هم‌زمان»، پژوهش‌ها و سیاست‌ها اقتصادی، دوره 21، شماره 67، صص 153-170.
رضاقلی‌زاده، مهدیه (1393)، «ارزیابی اثرات سیاست‌ها مالی دولت از مسیر تغییر در درآمدها مالیاتی بر اشتغال»، پژوهشنامه اقتصاد کسب وکار،دوره 5 ، شماره 9، صص39-50.
سهیلی، کیومرث؛ فتاحی ،شهرام و سعیده محمدی (1396)، «بررسی نقش و اثرات سرمایه‌گذار خصوصی و عمومی بر اشتغال در استان‌ها ایران: با رویکرد گشتاورها تعمیم‌یافته»، پژوهشنامه اقتصاد کلان، دوره12، شماره 24، صص121-148.
شاه‌آبادی، ابوالفضل؛ امیری، بهزاد و مهسا گنجی (1395)، «تأثیر نهادها بر نرخ بیکاری»، فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، دوره 24، شماره 79، صص 165-188.
شریف‌آزاده، محمدرضا؛ کمیجانی، اکبر؛ محمدی، تیمور و اکبر باقری (1393)، «بررسی تأثیر متغیرها نئوکلاسیکی و نهادی (شاخص‌ها حکمرانی خوب) بر نرخ اشتغال کشورها توسعه‌یافته عضو سازمان همکار‌ها اقتصادی ((OECD»، فصلنامه اقتصاد کاربردی، دوره 4، شماره 14، صص1-15.
عرب مازار، عباس و مریم احمدیان (1389)، «شاخص فضای کسب‌وکار و تأثیر آن بر سرمایه‌گذاری خصوصی در ایران»، اقتصاد و الگو سازی، شماره 4، صص54-82.
کمیجانی، اکبر؛ الهی، ناصر و طاهره بیژنی میرزا (1394)، «تأثیر سیاست‌ها پولی در نوسان قیمت دارایی‌ها مالی و حقیقی»، مطالعات و سیاست‌ها اقتصادی، دوره 11، شماره 1، صص 3-24.
متوسلی، محمود (1384)، توسعه اقتصادی، مفاهیم، مبانی نظری، رویکرد نهادگرایی و روش‌شناسی، چاپ اول، تهران: دانشگاه تهران.
مهدوی، ابوالقاسم و حمید عزیز محمدلو (1383)، «سرمایه‌گذار مستقیم خارجی و اشتغال در کشورها در حال توسعه»، مجله دانش و توسعه، شماره15، صص 69-84..
مهرآرا، محسن (1397)، «بررسی سهم عوامل اقتصادی در نوسان‌های دستمزد، بهره‌وری و بیکاری»، برنامه‌ و بودجه، دوره 5، شماره 10 و11، صص55-104.                                                         
نظری، محسن و فاطمه گوهریان (1381)، «بررسی اثر متغیرهای سیاست پولی بر اشتغال به تفکیک بخش‌ها عمده اقتصاد در ایران 1345-87)»، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 60، صص187-207.
نوبخت، محمدباقر (1387)، اقتصاد کار (راهبردها تعادل بازار کار و اشتغال فارغ‌التحصیلان)، چاپ اول، تهران: مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام.   
نوفرستی،محمد (1395)، ریشه واحد و همجمعی در اقتصادسنجی، چاپ ششم، تهران: مؤسسه خدمات فرهنگی رسا.
نیکو نسبتی، علی و علیرضا اشرفی احمدآبادی (1397)، بررسی سیاست کشورها درزمینه اشتغال و دلالت‌های آن برای ایران (مورد مطالعه کره جنوبی، چین، مالزی و برزیل)، تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی. 
وحیدی، پریدخت (1381)، «بررسی مقایسه ای سیاست‌ها بازار کار ایران در برنامه سوم»، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، دوره 8 ،شماره 26، صص 183-225.

2. لاتین

Berben, Robert-paul & Brosens, Teunis (2007). “The Impact of Government Debt on Private consumption in OECD Countries”, Economics Letters, Vol. 94, No .2, pp. 220-225.  
Gallegati, Marco; Gallegati, Mauro; Ramsey, James B. & Willi Semmler (2015). “Productivity and Unemployment: A Scale-By-Scale Panel Data Analysis for the G7 Countries”, Journal studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics, Vol. 20, No. 4, PP. 477-493.
Jude, C.; Loana, M. & S. pop (2016). “Employment effects of forign direct investment; New evidence from Central and Estern European Countries”, Internatinal Economics, Vol. 145, pp. 32-49.
Miyazaki, Tomomi (2010). “The Effects of FiscalPolicy in the 1990s in Japan: a VAR Analysiswith Event Studies”, Japan and the World Economy, Vol. 22, No. 2, pp. 80-87.
Morrissey, Oliver (2012). “Governance, Private Investment and Foreign Direct Investment inDeveloping Countries”, World Development, Vol. 40, No. 3, pp. 437–445.
Saray, M.O (2011). “The Relationship of Foreign Direct Investment and Employment: Turkey Case (1970-2009)”, Journal of Finance, No. 161, pp. 381- 401.
CAPTCHA Image