نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 دانشیار دانشکده اقتصاد، دانشگاه مفید، قم، ایران.

3 استادیار دانشکده اقتصاد، دانشگاه مفید، قم، ایران.

4 دکتری اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه مفید، قم، ایران.

چکیده

رایج‌ترین نظام انتخاباتی در دموکراسی‌های دنیا، نظام مبتنی بر قاعده اکثریت و «هر شهروند یک رأی» است که در آن حق رأی تمامی افراد برابر بوده و هر فرد تنها یک حق رأی دارد؛ اما سابقه نظریات اقتصاد سیاسی رأی‌دهی نشان داده کارایی این نظام در افشای ترجیحات رأی‌دهندگان حداکثری نیست؛ ازاین‌رو در طول بیش از دو قرن اخیر کوشش شده نظریه‌های متعددی برای رفع این نقیصه معرفی شوند. از متأخرترین این نظریات می‌توان به دو نظریه «دموکراسی روان» و «مکانیسم رأی‌دهی درجه دو» اشاره کرد. در این دو نظریه به ترتیب و به طور جداگانه امکان تفویض رأی و امکان خرید رأی مطرح شده است. در این مقاله کوشش شده توسعه و دستاورد علمی جدیدی در قالب نظریه «مکانیسم رأی‌دهی درجه دو تعدیل‌شده» ارائه شود که حاصل آن طراحی مکانیسمی است که تلفیقی از دو نظریه مورد اشاره محسوب می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Political Economy of Votes’ Exchange and Delegation: Adjusted Quadratic Voting Mechanism

نویسندگان [English]

 • Jafar Ebadi 1
 • Nasser Elahi 2
 • Seyed Ziaaddin Kiaalhoseini 3
 • Ehsan Barin 4

1 Associate Professor, Faculty of Economics, University of Tehran, Tehran, Iran.

2 Associate Professor, Faculty of Economics, Mofid University, Qom, Iran.

3 Assistant Professor, Faculty of Economics, Mofid University, Qom, Iran.

4 PhD in Economics, Faculty of Economics, Mofid University, Qom, Iran.

چکیده [English]

It is a fact that “1 Person 1 Vote” is the most common voting system in democracies worldwide. But, when we ask “How about its efficiency in preference revelation?” the answer is “There are lots of other voting systems with more efficiency”. Two of the most recent studies in this field are “Liquid Democracy” and “Quadratic Voting (QV) Mechanism”. By using “Liquid Democracy” voters can delegate their votes to other voters, and by using “Quadratic Voting Mechanism” voters can buy more votes via spending money. This paper’s contribution is combining the two recent studies and designing “Adjusted Quadratic Voting Mechanism”. In fact, this contribution makes it possible to formulize Liquid Democracy and votes’ delegation in the context of Quadratic Voting (QV) Mechanism.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Quadratic Voting
 • QV
 • Liquid Democracy
 • Election
 • Mechanism Design
 • Vote Buying
 • Reputation
Blum, Christian, and Christina Isabel Zuber. “Liquid democracy: Potentials, problems, and perspectives.” Journal of Political Philosophy 24, no.2 (2016): 162-182.
Borda, Jean-Charles de. Mémoire sur les élections au scrutin par M. de Borda; in Mémoires de l’Académie Royale des Sciences année 1781. Paris: l’Imprimerie Royale (Translated in McLean and Urken), (1995 (Originally 1784).
Chandar, Bharat, and E. Glen Weyl. “Quadratic Voting in Finite Populations.” SSRN Electronic Journals. id=2571026. (2019).
Clarke, Edward Hedrick. “Multi-part pricing of public goods.” Public Choice 11 (1971): 17-23.
Condorcet, M.J.A.N. de C., Marque de. “Essai sur l’application de l’analyse à la probabilitié des décisions rendues à la pluralité des voix.” Paris: l’Imprimerie Royale; Translated in Mclean and Urken (1995 (Originally 1785)): 91-113.
Gibbard, Allan. “Manipulation of voting schemes.” Econometrica 41 (1973): 587-601.
Groves, Theodore. “Incentives in teams.” Econometrica 41 (1973): 617-631.
Harsanyi, John Charles. “Games with incomplete information played by Bayesian players. Part I: The Basic Model.” Management Science 14 (1967): 159-182.
Harsanyi, John Charles. “Games with incomplete information played by Bayesian players. Part II: Bayesian equilibrium points.” Management Science 14 (1968): 320-334.
Harsanyi, John Charles. “Games with incomplete information played by Bayesian players. Part III: The basic probability distribution of the game.” Management Science 14 (1968): 486-502.
Hurwicz, Leonid. On informationally decentralized systems. In Decision and Organization. North-Holland, Amsterdam: Radner and McGuire, 1972.
Hurwicz, Leonid. “Optimality and informational efficiency in resource allocation processes.” edited by Kenneth Joseph Arrow, Samuel Karlin and Patrick Suppes. Mathematical Methods in the Social Sciences, Stanford University Press, 1960.
Lalley, Steven, and Glen E. Weyl. “Quadratic Voting: How Mechanism Design Can Radicalize Democracy.” SSRN 2003531. (2017).
Maskin, Eric. “Nash equilibrium and welfare optimality.” Review of Economic Studies 66 (1999): 23-38.
Miller, James. “A program for direct and proxy voting in the legislative process.” Public Choice 7, no. 1 (1969): 107-113.
Narahari, Y., Dinesh Garg, Ramasuri Narayanam, and Hastagiri Prakash. Game Theoretic Problems in Network Economics and Mechanism Design Solutions. London:Springer, 2009.
Pacuit, Eric. Voting Methods. The Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2019.
Ramos, José. “Liquid Democracy and the Futures of Governance.” In The Future Internet, by Jenifer Winter and Ryota Ono, 2015, 173-191.
Vickrey, William. “Counterspeculation, auctions, and competitive sealed tenders.” Journal of Finance 16, no. 1 (1961): 8-37.
Weyl, E. Glen. “Quadratic Vote Buying.” SSRN Electronic Journal. 10.2139/ssrn.2003531. (2012).
CAPTCHA Image