نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد نفت و گاز، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران.

2 دانشیار گروه اقتصاد، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران.

3 استادیار گروه اقتصاد، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.

چکیده

ازآنجا‌که منابع از جمله منابع طبیعی نقش مهمی در رشد اقتصادی ایفا می­‌کنند، با توسعه سریع اقتصادی و رشد جمعیت، رشد اقتصادی در جهان با محدودیت منابع روبه‌رو است. در کشورهایی که در مسیر سریع توسعه اقتصادی قرار دارند، هماهنگی منابع و اقتصاد به موضوع اصلی دولت­ها در دستیابی به اهداف توسعه استراتژیک تبدیل شده است و از طرف دیگر بیشتر کشورهای درحال‌توسعه دارای منابع نفتی به درآمد نفت وابسته هستند و رشد اقتصادی آنها تحت تأثیر این درآمد قرار می‌گیرد؛ ازاین‌رو برای کاهش این وابستگی نیاز به جذب سرمایه‌گذاری خارجی و دریافت و انتقال فناوری و دانش از کشورهای توسعه‌یافته است که این امر در سایه امنیت و تعامل در کشورها با کیفیت نهادی بهتر امکان‌پذیر خواهد بود. بنابراین هدف این مطالعه بررسی تأثیر وابستگی به نفت و کیفیت نهادی بر رشد اقتصادی است. برای این منظور از روش خودرگرسیون برداری پانلی (PANEL VAR) استفاده شده است و در این راستا از اطلاعات ده کشور منتخب درحال‌توسعه برای دوره زمانی 2019-1995 بهره گرفته شده است. نتایج حاصل از برآورد توابع واکنش حاکی از آن است که شوک اجاره نفتی در کشورهای درحال‌توسعه بر رشد اقتصادی در ابتدای دوره مورد بررسی مثبت و با رسیدن به آخرین دوره­های مورد بررسی این روند منفی می­‌شود. همچنین شوک سهم نفتی در ابتدای دوره مورد بررسی مثبت و پس از آن اثرگذاری منفی بر رشد اقتصادی دارد. همچنین شوک وارده از سوی شاخص کیفیت نهادی بر رشد اقتصادی در کشورهای درحال‌توسعه در دوره‌­های ابتدایی مورد بررسی منفی و سپس مثبت می­‌شود.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Oil Revenues with Emphasis on Institutional Quality Index on Economic Growth in a Selection of Developing Countries: A Panel Vector Autoregression Approach

نویسندگان [English]

 • Azadeh Valihi 1
 • Seyed Nematollah Musavi 2
 • Abbas Aminifard 3

1 PhD Student in Oil and Gas Economics, Marvdasht Branch, Islamic Azad University, Marvdasht, Iran.

2 Associate Professor, Department of Economics, Marvdasht Branch, Islamic Azad University, Marvdasht, Iran.

3 Assistant Professor of Economics, Department of Economics

چکیده [English]

Because resources, including natural resources, play an important role in economic growth, with speedy economic and population growth, economic growth is facing a scarcity of resources worldwide. Resource-economy co-ordination has become every government’s main focus in reaching strategic development goals in countries that are on the path of rapid economic development. And since most developing countries are dependent on oil revenues and their economic growth is affected by this income, to reduce this dependence, it is necessary to attract foreign investment and receive and transfer technology and knowledge from developed countries. This will be possible due to security and interaction in countries with better institutional quality. The purpose of this study is to inspect the effect of oil dependence and institutional quality on economic growth with the Panel VAR approach. In this regard, 10 developing countries between the years 1995-2019have been selected. The results of the research with reaction functions tells us that the shock of renting crude oil in developing countries affects economic growth positively at first and when reaching its final stages this trend becomes negative. The oil share shock is positive at first and later on has a negative effect on economic growth. In the end the shock from the institutional quality index economic growth in developing countries is negative in the primary stages and turns positive later on.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Institutional Quality
 • Economic Growth
 • Oil Dependence
 • Oil Rent
 • Panel Vector Autoregression
 • سیاهه منابع

  الف. کتب و مقالات

  الف- منابع فارسی:

  احمدی، علی، حسین‌علی احمدی جشفقانی، و اصغر ابوالحسنی هستیانی، «تأثیر ریسک اعتباری بر عملکرد نظام بانکی ایران: مطالعه بین‌بانکی با رویکرد PANEL VAR»، اقتصاد مالی و توسعه 10، شماره 34 (1395): 152-131.

  احمدپورکچو، علی. دهمرده، نظر. «اثر توسعه مالی و کیفیت نهادی بر رشد اقتصادی کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی» اقتصاد و توسعه منطقه‌ای، شماره 17 (بهار و تابستان 1398).

  صبحی، ثمین. سامتی، مرتضی. قبادی، سارا. صامتی، مجید. «بررسی اثر شوک‌های مؤثر بر رشد اقتصادی ایران در فضای نهادی» فصلنامه علمی مدل‌سازی اقتصاد 14، شماره 52(1399): 78-53.

   فتح‌اللهی، جمال. نجفی، سید محمدباقر. «تبیین اقتصاد نهادگرای جدید از آثار درآمدهای نفتی در ایران» مطالعات اقتصاد سیاسی بین‌الملل 3، شماره 2(1399): 654-629.

  ب- منابع لاتین:

  Auty, Richard. Sustaining Development in Mineral Economics: The Resource Curse Thesis. London. Routledge, 1993.

  Antonakakis, Nikolaos. Chatziantoniou, Ioannis. and Filis, George “Energy consumption, CO2 emissions, and economic growth: An ethical dilemma,. ” Renewable and Sustainable Energy Reviews, Elsevier 68 (2017): 808-824.

  Arin, Kerim Peren, Braunfels, Elias. “The resource curse revisited: A Bayesian model averaging approach”. Energy Economics. No. 70 (2018): 170–178.

  Ali, Saban, Murshed, Syed Mansoob, Papyrakis, Elissaios. “Happiness and the resource curse”. Happiness Studies 21. No. 2 (2020): 437–464.

  Boschini, Anne, Pettersson, Jan, Roine, Jesper. “The resource curse and its potential reversal”. World Development. No. 43 (2013): 19–41.

  Blanchard, Oiver Jean. and Nobuhiro, Kiyotaki. “Monopolistic Competition and the Effects of Aggregate Demand”. American Economic Review 77. No. 4 (1987): 647-666.

  Bjorvatn, Kjetil, Farzanegan, Mohammad Reza, Schneider, Friedrich. “Resource curse and power balance: Evidence from oil-rich countries”. World Development. No. 40 (2012): 1308-1316.

  Fischer, Stanley. “Long-Term Contracts, Rational Expectations, and the Optimal Money Supply Rule.” Journal of Political Economy 85. No. 1 (1977): 191-205.

  Fischer, Stanley. “Capital Accumulation on the Transition Path in a Monetary Optimizing Model”. Econometrica 47. No. 6 (1979): 1433-1439.

  Friedman, Milton. “The Role of Monetary Policy”, American Economic Review58. No. 1 (1968): 1–17.

  Friedman, Milton. “Nobel Lecture: Inflation and Unemployment”. Journal of Political Economy 85.No. 3 (1977): 451–72.

  Francesco Caselli, and Andrea Tesei, “Resource Windfalls, Political Regimes, and Political Stability,” The Review of Economics and Statistics 98, (2016): 573-590.

  Gasmi, Farid & Laourari, Imene. “Has Algeria Suffered from the Dutch Disease? Evidence from 1960- 2016 Data”.EconPapers 127. No.6 (2017):1029-1058.

  Granger, Clive. “Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross-Spectral Methods”. Econometrica 37. No.3 (1969): 424-438. https:// doi.org/10.2307/1912791

  Gutawa,Taufiq. “Developing Public Sector Growth through E-Government and Democracy a Detailed Analysis”. Journal of Enterprise Business Management (http://ijaict.com/jebm.html). JEBM 1. No. 1 (2020).

  Hilmawan, Rian, Clark, Jeremy. “An investigation of the resource curse in Indonesia”. Resource Policy 64 (2019): 101483.

  Hilmawan, Rian and Jeremy Clark. “Resource dependence and the causes of local economic growth: An empirical investigation”. Australian Journal of Agricultural and Resource Economics 65. No. 3 (2021): 596-626.

  Kolstad, Ivar, Wiig, Arne “It’s the Rents, Stupid! The Political Economy of the Resource Curse”. Energy Policy 37. No. 12 (2009): 5317–5325.

  Kurtz, Marcus J, Brooks, Sarah M. “Conditioning the resources curse: Globalization, human capital and growth in oil-rich nations”. Comparative Political Studies 44. No.6 (2011): 747–770.

  Clootens, Nicolas, Kirat, Djamel. “Threshold regressions for the resource curse”. Environment and Development Economics 25. No. 6 (2020): 583-610.

  Lucas, Robert E. “Expectations and the Neutrality of Money”. Journal of Economic Theory 4. No. 1(1972): 103-124.

   Mladenovic, Z. “Relationship between Inflation and Inflation Uncertainty: The Case of Serbia”, Yugoslav Journal on Operational Research 19. No.1 (2007): 2334-6043

  Moss, Todd. “Oil to Cash: Fighting the Resource Curse through Cash Transfers”. Center for Global Development. Washington D.C (2015).

  Moss, Todd, Young, Lauren. “Saving Ghana from Its Oil: The Case for Direct Cash”. Center for Global Development, Washington D.C. (2009).

  Nicholas. Apergis, and James Payne, “The oil curse, institutional quality, and growth in MENA countries: Evidence from time-varying cointegration, ”Energy Economics 46, (2014): 1-9.

  Namazi, Mehdi, Mohammadi, Emran. “Natural resource dependence and economic growth: A TOPSIS/DEA analysis of innovation efficiency”. Resources Policy 59 (2018): 544-552.

  Nademi, Younes. “The resource curse and income inequality in Iran”. Quality & Quantity: International   Journal of Methodology 52. No.3 (2018): 1159-1172.

  Parkin, Micheal. “The Output-Inflation Tradeoff when Prices are Costly to Change”. Journal of Political Economy 94. No.1 (1986): 200-224.

  Pouokam, Nathalie. “Sharing Resource Wealth Inclusively Within and Across Generations”. International Monetary Fund 2021.No. 097 (2021).

  Rabah. Arezki, and Markus. Brückner, “Oil rents, corruption, and state stability: Evidence from panel data regressions, ” European Economic Review 55. (2011): 955-963.

  Raifu Isiaka Akande, Alarudeen Aminu & Abiodun O. Folawewo. “Investigating the relationship between changes in oil prices and unemployment rate in Nigeria: linear and nonlinear autoregressive distributed lag approaches”. Future Business Journal 6.No. 28 (2020): 1-18. 

  Scott A. Beaulier, J. Robert Subrick. “The political foundations of development: the case of Botswana”. Constitutional political economy 17. No 2 (2006): 103-115.

  Siakwah, Pius. “Are natural resource windfalls a blessing or a curse in democratic settings? Globalised assemblages and the problematic impacts of oil on Ghana's development”. Resources Policy 52. No. c (2017): 122–133.

  • Siakwah, Pius. “Actors, networks, and globalised assemblages: Rethinking oil, the environment and conflict in Ghana”. Energy Research & Social Science 38. No.2 (2018): 68–76.

  Sadik-Zada, Elkha, Richard. “Addressing the growth and employment effects of the extractive industries: White and black box illustrations from Kazakhstan”. Post-Communist Economies 33. No.4 (2020): 402-434.

  Sadik-Zada, Elkha, Richard. “Distributional bargaining and the speed of the structural change in the petroleum exporting labour-surplus economies”. European Journal of Development Research 32. No.1 (2020): 51–98.

  Sadik-Zada, Elkha, Richard, Loewenstein, Wilhelm, Hasanli, Yadulla. “Production linkages and dynamic fiscal employment effects of the extractive industries: Input-output and nonlinear ARDL analyses of Azerbaijan. Miner”. Mineral Economics 34, No.1 (2021): 3-18.

  • Sadik-Zada, Elkhan Richard. Loewenstein, Wilhelm. “A note on revenue distribution patterns and rent seeking incentive”. International Journal of Energy Economics and Policy No.2 (2018): 196–204.

  Sim, Piseth. “Natural resources and economic growth: The conditional curse”. The International Journal of Economic Policy Studies 8 (2013). 113–145.

  Taylor, J. “Estimation and Control of a Macroeconomic Model with Rational Expectations.” Econometrica 47. No 5 (1979): 1267–1286.

  Taylor, John. “Aggregate Dynamics and Staggered Contracts.” Journal of Political Economy 88. No. 1 (1980): 1-23.

  Temple, Jonathan. “Inflation and Growth: Stories Short and Tall.” Journal of Economic Surveys 14.No. 4(2000): 395– 426.

  Tobin, James. “Money and Economic Growth”. Econometrica 33.No.4 (1965): 671–684.

  Wright, Gavin, Czelusta, Jesse. “Why economies slow: the myth of the resource curse”. Challenge Taylor & Francis Journals 47. No.2 (2004): 6–38.

  Wang, Ying, Chen, Xiangyuan. “Natural resource endowment and ecological efficiency in  China: Revisiting resource curse in the context of ecological efficiency”. Resources Policy. Elsevier 66(c) (2020).

  Wang, Rong, Zameer, Hashim, Feng, Yue, Jiao, Zhilun, Xu, Li, Gedikli, Ayfer. “Revisiting Chinese resource curse hypothesis based on spatial spillover effect: A fresh evidence”. Resources Policy. Elsevier 66(c) (2019).

  Xie Xuan, Ke Li, Zhiqiang Liu and Hongshan Ai. “Curse or blessing: how does natural resource dependence affect city‐level economic development in China?” Australian Journal of Agricultural and Resource Economics 65. No. 2 (2021): 413-448.

  Xie, Rongwei. Zhai, Xiaoying. “Is financial development hampering or improving the resource curse? New evidence from China”. Resources Policy, Elsevier 67(C) (2020).

  Zhang, Zhiwei, Wang, Zhen. “The Determinants of Enterprise Capital Structure and Its Dynamic Influence—Based on Panel VAR Model”. Journal of Service Science and Management 12. No.7 (2019): 899-908.

  ج- سایت‌های اینترنتی:

  “Analysis of the impact of high oil prices on the global economy” (2021/09/22). Birol, Fatih (2004) International Energy Agency. Paris.

CAPTCHA Image