نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه اقتصاد، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران.

2 استادیار گروه اقتصاد، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران.

چکیده

پیامدهای منفی بحران‌های مالی روی بخش واقعی اقتصاد کشورهای در حال توسعه سبب شده است سیاست‌گذاران توجه ویژه‌ای بر نظارت و ارزیابی ثبات مالی بخش بانکی داشته باشند. نقش بخش بانکی در کشورهای در حال توسعه بسیار مهم است، زیرا بخش بانکی، خدمات مالی را به بقیه اقتصاد ارائه می‌دهد. نظریه آزادسازی استدلال می‌کند که آزادسازی تجارت بین‌المللی و جریان‌های مالی می‌تواند ثبات مالی را ارتقا دهد و سبب توسعه بانک‌ها گردد. آزادسازی تجاری، هزینه‌های مبادله را همزمان با افزایش حجم مبادلات، کاهش می‌دهد و آزادسازی مالی با ایجاد فضای رقابتی در بازار مالی و تسهیل تحرک سرمایه، تخصیص بهتر منابع مالی را به دنبال دارد؛ ازاین‌رو در این پژوهش به بررسی اثر آزادسازی مالی و تجاری بر ثبات بانکی ۲۵ کشور منتخب در حال توسعه در فاصله زمانی ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۹، با استفاده از الگوی رگرسیونی پویای (GMM) پرداخته شده است. نتایج نشان می‌دهد آزادسازی مالی و تجاری تأثیرات مثبتی بر ثبات بانکی کشورهای منتخب در حال توسعه دارند. درحالی‌که اجرای همزمان آزادسازی مالی و تجاری اثر منفی غیرمنتظره‌ای بر ثبات بانکی دارد. یافته‌ها همچنین نشان می‌دهد که درآمد سرانه باعث افزایش ثبات بانکی و تورم، باعث کاهش ثبات بانکی می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Financial and Trade Liberalization on Banking Stability in Selected Developing Countries: Dynamic Data Panel Approach

نویسندگان [English]

  • Sirvan Aghaie 1
  • Mohammad Sokhanvar 2
  • Tahereh Akhundzadeh Yousefi 2

1 Ph.D. Candidate, Department of Economics, Urmia Branch, Islamic Azad University, Urmia, Iran,

2 Assistant Professor, Department of Economics, Urmia Branch, Islamic Azad University, Urmia, Iran.

چکیده [English]

The negative consequences of financial crises on the real sector of the economy of developing countries have led policymakers to pay special attention to monitoring and evaluating the financial stability of the banking sector. The role of banking sector in developing countries is very important because the financial sector provides financial services to the rest of the economy. Liberalization theory argues that liberalization of international trade and financial flows can promote financial stability and the development of banks. Trade liberalization reduces transaction costs while increasing the volume of trade, and financial liberalization leads to better allocation of financial resources by creating a competitive environment in the financial market and facilitating the mobilization of capital. Therefore, in this study, the effect of financial and trade liberalization on the banking stability of 25 selected developing countries in the period 2000 to 2019, using the GMM dynamic regression model has been investigated. The results show financial and trade liberalization have positive effects on the banking stability of selected developing countries. Simultaneous implementation of financial and trade liberalization has an unexpected negative effect on banking stability. Findings also show that per capita income increases banking stability and inflation decreases banking stability. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial Liberalization
  • Trade Liberalization
  • Banking Stability
  • Generalized Method of Moments (GMM)

سیاهه منابع

الف-منابع فارسی

اسدی، زهره، کاظم یاوری، و حسن حیدری. «بررسی اثرات ریسک نقدینگی و اعتباری بر ثبات بانکی ایران با استفاده از شاخصz-score »، نشریه علمی سیاستگذاری اقتصادی ۱۲، شمار ه ۲۳ (شهریور ۱۳۹۹): 31-1.
حکیمی‌پور، نادر. «ارزیابی چگونگی عوامل تأثیرگذار بانکی بر مطالبات غیرجاری بانک‌های ایران (رویکرد مدل پانل پویا GMM»، اقتصاد مالی ۱۲، شماره ۴۲ (خرداد ۱۳۹۷): 120-99.
 زمانی، زهرا، ابوالفضل جنتی، و مریم قربانی. «تأثیر نوسان‌های نرخ ارز بر عملکرد نظام بانکی ایران»، فصلنامه مطالعات مالی و بانکداری اسلامی ۴، شماره ۸ (تیر ۱۳۹۷): 104-81.
سید حسین زاده، مجتبی، علیرضا عرفانی، و مهدی قائمی اصل. «تحلیل حساسیت و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر ثبات مالی ایران در چارچوب ساخت شاخص ترکیبی»، تحقیقات اقتصادی ۵۵، شماره ۱ (اردیبهشت ۱۳۹۹): 85-58.
شاکری، عباس و یحیی فتحی. «بررسی اثرات بازبودن تجاری و مذاکرات تجاری بر رشد اقتصادی کشورهای ملحق‌شده به سازمان جهانی تجارت: با رویکرد پانل دیتای پویا»، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره ۸۳ (شهریور ۱۳۹۶): 182-135.
عیسوی، محمود، فتح‌الله تاری، حبیب انصاری سامانی، و حسین عموزاد خلیلی. «رابطه بین شاخص‌های ثبات با کارایی فنی بانک‌های ایران طی سال‌های (۱۳۸۳-۱۳۹۵)» ، فصلنامه اقتصاد مالی ۱۲، شماره ۴۴ (آذر ۱۳۹۷): 20-1.
محمدی، تیمور، عباس شاکری، مهدی تقوی، و حسن سامانی پور. «سطح آستانه نرخ ارز اثرگذار بر ثبات مالی بانک‌های ایران»، فصلنامه راهبرد مدیریت مالی ۸، شماره ۳۱، (دی ۱۳۹۹): 22-1.

ب-منابع لاتین

Arellano, Manuel, and Stephen Bond. “Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations.” Review of Economic Studies, no. 58 (1991): 277–294.
Ansart, Sandrine and Monvoisin, Virginie. “The new monetary and financial initiatives: Finance regaining its position as servant of the economy.” Research in international Business and Finance, no. 39 (2017) (Part B): 750–760.
Ashraf, Badar, Nadeem. “Trade and financial openness: impact on bank development of emerging economies.” Thesis PHD of Research in International Business and Finance in International School, East China Jiao Tong University, 2017.
Badar Nadeem, A Ashraf. “Trade and financial openness: impact on bank development of emerging economies.” Research in International Business and Finance, no. 44 (2017): 434-458.
Beck, Thorsten. “Bank Concentration and Financial Stability: Friends or Foes?” World Bank Policy Research Working, Washington, DC. World Bank (2008): 46-56.
Borio, Claudio.and Drehmann, Mathias. “Assessing the risk of banking crises–revisited.” BIS Q. Rev (2009): 29–46.
Chauhan, Shobha. “The effects of financial liberalization in emerging market economies.” published thesis for Master of Commerce, University of South Africa, 2012.
Clement, Moyo.and Pierre, Le Roux. “Financial liberalisation, financial development and financial crises in SADC countries.” Journal of Financial Economic Policy, no. 12 (2020):477-494.
Etibar, Jafarov؛ Rodolfo, Maino, and Marco, Pani. “Financial Repression is Knocking at the Door, Again. Should We Be Concerned?” IMF Working Paper, WP/19/211, (September 2019).
FRY, Maxwell. “In favour of financial liberalization.” Economic Journal442, no. 107 (1997): 754- 770.
Hamdaoui. Mekki and Maktouf. Samir. “Financial reforms and banking system vulnerability: The role of regulatory frameworks.” Structural Change and Economic Dynamics, no. 52 (2020): 184–207.
Hermes, Niels and Nhunq, Vu Thi Hong. “The Impact of Financial Liberalization on Bank Efficiency: Evidence from Latin America and Asia.” Applied Economics 26, no. 42, (2008): 3351-3365.
Karahasan, Burhan. Can. “Financial Liberalization and Regional Impacts on Entrepreneurial Behavior in Turkey.” University of Munich Working Paper, MPRA Paper, no. 29814 (2011): posted 30, 29814.
Kirkpatrick, Colin. “Financial Liberalization, Too Much Too Soon? ID 21Insights.” Communicating Development Research Insights, no. 40 (2002). http://www.id21.org/insights/insights40/insights-iss40-art00.html (accessed 10 December 2007).
McKinnon, Ronald.I. The Order of Economic Liberalization: Financial Control in the Transition to a Market Economy. 2nd Edition, Baltimore: Johns Hopkins University Press, (1993).
Mekki Hamdaoui., Abir Zouari., and Samir Maktouf. “The effect of financial liberalization on banking sector stability.”
International Review of Applied Economics, no. 30 (2016): 644.667.
Mohamed, Bilel Triki and Samir, Maktouf. “Financial Liberalization and Banking Crisis.” A Spatial Panel Model. Journal of Applied Finance & Banking 2, no.3 (2012): 81-122.
Roy, Saktinil. and Kemme,David. “The run-up to the global financial crisis: A longer historical view of financial liberalization, capital inflows, and asset bubbles.” International Review of Financial Analysis, no. 69 (2020). doi.org/10.1016/j.irfa.2019.101377.
Shaw, Edward S. “Financial Deepening in Economic Development.” The Journal of Finance 29, no. 4 (1973): 1345-1348.
South African Reserve Bank. (SARB) “Financial Stability Review.” March Issue. Pretoria: South African Reserve Bank (2004).
CAPTCHA Image