نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

2 کارشناسی ارشد گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

در چرخه درآمد ملی، بخش مالی به منزله واسطۀ تخصیص بهینه منابع، یکی از مهم‌ترین عناصر رشد اقتصادی است. این بخش با کاهش هزینه تأمین منابع به منزله شتاب‌دهنده به فعالیت‌های اقتصادی در راستای توسعه و رشد اقتصادی عمل می‌کند. در این پژوهش با استفاده از داده‌های سالانه برای ۱۵ کشور درحال‌توسعه طی دوره ۲۰۱۸-۱۹۹۳، اثر شاخص‌های مالی و اقتصادی منتخب به عنوان شتاب‌دهنده‌های مالی بر عمق بازار سهام بررسی شده است. همچنین از مدل اقتصادسنجی خود رگرسیون برداری تابلویی برای بررسی رابطه بین تکانه‌های اعتبارات بخش بانکی با شاخص‌های عمق بازار سهام استفاده شده است. مطابق نتایج این پژوهش واکنش شاخص‌های عمق بازار سهام از جمله ارزش کل معاملات و نسبت گردش حجم معاملات در مقابل یک تکانه وارده از سوی اعتبارات اعطایی بانک‌ها به بخش خصوصی، مثبت بوده است. تکانه کسری بودجه دولت دارای اثر مثبت بر شاخص ارزش کل معاملات بوده است، اما اثری منفی بر نسبت گردش حجم معاملات داشته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of the Effect of Financial and Economic Indicators on Stock Market Depth Indicators: Case Study of Selected Developing Countries

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Anvari 1
  • Elham Takband 2
  • Masoud Khodapanah 1

1 Associate Professor, Department of Economics, Faculty of Economics and Social Sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.

2 MA in Economics, Department of Economics, Faculty of Economics and Social Sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.

چکیده [English]

In national economic cycle the financial sector as most important intermediaries in the optimal, allocation of resources is one of the most important elements of economic growth. This sector acts as an accelerator to economic activities towards sustainable development by reducing the cost of resources. In this study, using annual data for 15 developing countries for period 1993-2015, has been examined the effect of banking sector credit and government deficit on the stock market depth. Also, Panel VAR econometric model is used to investigate the relationship between the banking sector credit and deficit shock with the stock market depth indexes. According to results of this study, the reaction of stock market capitalization index, stock trade value index and Turnover ratio index in front of a shock incurred by banks credit to private sector has been positive shock. The government deficit has a positive effect on the stock market capitalization index and stock trade value index but has a negative effect on the Turnover ratio index.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stock Market Depth
  • Financial Accelerators
  • Stock Exchange

سیاهه منابع

الف- منابع فارسی:

ابراهیمی، محسن، و نوشین شکری. «بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر قیمت سهام با تأکید بر نقش سیاست پولی»، مدلسازی اقتصادی ۵، شماره ۱ (۱۳۹۰): ۲۳-۴۵.
راسخی، سعید، و امید رنجبر. «اثر توسعه مالی بر رشد اقتصادی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی»، دانش و توسعه ۱۶، شماره ۲۷ (۱۳۸۸): ۱-۲۲.
جعفری صمیمی، احمد. اقتصاد بخش عمومی ۱. چاپ ۶، تهران: انتشارات سمت، ۱۳۸۳.
صادق، محمدهادی. «بررسی بازار سرمایه ایران در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته و نوظهور»، مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار ۲، شماره ۶ (۱۳۹۰): ۱۴۱-۱۷۰.
صادقی، سید کمال، رضا رنج‌پور، فاطمه باقرزاده آذر و سها موسوی. «تأثیر سیاست مالیاتی بر توسعه بازارهای مالی»، پژوهش‌های اقتصادی ایران ۲۰، شماره ۶۵ (۱۳۹۴): ۳۷-۶۱.
صمدی، سعید؛ خدیجه نصرالهی و مرتضی کرمعلیان سیچانی. «بررسی بین توسعه بازار مالی و رشد»، پژوهش‌های اقتصادی، شماره ۳ (۱۳۸۶): ۱-۱۶.
فعالجو، حمیدرضا؛ عسل صادقپور. «بررسی تأثیر شاخص ریسک کشوری بر بازده بورس اوراق بهادار تهران»، فصلنامه راهبرد مدیریت مالی ۳، شماره ۳ (۱۳۹۴): ۴۹-۷۸.
مکیان، سید نظام‌الدین، و محمدرضا ایزدی. «بررسی رابطه توسعه نظام مالی با رشد اقتصادی»، پژوهش‌های اقتصادی ایران ۲۰، شماره ۶۲، (۱۳۹۴): ۱۳۹-۱۶۲.

ب- منابع لاتین:

Abrigo, Michael, and Inessa Love. “Estimation of panel vector autoregression in Stata.” The Stata Journal 16, no. 3 (2016): 778–804.
Al-Khouri, Ritab, and Houda Arouri. “Market power and the role of banks as liquidity providers in GCC markets.” Cogent Economics & Finance 17, no. 11 (2019): 1-17.
Arellano, Manual, and Olympia Bover. “Another looks at the instrumental variable estimation of error-components models.” Journal of econometrics 68, no. 1 (1995): 29-51.
Asiedu, Michael, Emmanuel Oppong, and Orazgylyjova Gulnabat. “Effects of monetary policy on stock market performance in Africa evidence from ten (10) African Countries from 1980 to 2019.” Journal of Financial Risk Management 9, no. 3 (2020): 252-267.
Becker, Bo, Jinzhu Chen, and David Greenberg. “Financial development, fixed costs and international trade.” Review of Corporate Finance Studies 2, no. 1 (2013): 1-28.
Bernanke, Ben, and Mark Gertler. “Monetary policy and asset price volatility.” Economic Review, 84(1999): 17-51.
Baltagi, Badi, H. Econometric analysis of panel data, 3rd Edition, England: JW &Sons, 2005.
Bui, Duy-Tung; Matthieu Llorca, and Thi Mai Hoai Bui. “Dynamics between stock market movements and fiscal policy: empirical evidence from emerging.” Asian economies 51(2018): 65-74.
Caglayan, Mustafa, Omar S Dahi, and Demir Firat. “Trade flows, exchange rate uncertainty and financial depth: evidence from 28 emerging countries.” Southern Economic Journal 79, no. 4 (2013): 905-927.
Chatziantoniou, Ioannis; David Duffy, and George Filis. “Stock market response to monetary and fiscal policy shocks: multi-country evidence.” Economic Modelling 30, no. C (2013): 754-769.
Do, Quy-Toan, and Andrei Levchenko. “Comparative advantage, demand for external finance and financial development.” Journal of Financial Economics 86, no. 3 (2007): 796-834.
Groenewold, Nicolaas; Sam Hak Kan Tang, and Yanrui Wu. “The efficiency of the Chinese stock market and the role of the banks.” Journal of Asian Economics 14, no. 4 (2003): 593-609.
Guess, Guess, and Kenneth Koford. “Inflation, recession and the Federal Budget Deficit (or, blaming economic problems on a statistical mirage).” Policy Sciences 17, no.4 (1984):385-402.
Issahaku, Haruna; Joshua Yindenaba Abor, Simon Kwadzogah Harvey. “Remittances, banks and stock markets: panel evidence from developing countries.” Research in International Business and Finance 42, no. C (2017):1413-1427.
Khalifa, H. Ghali. “Public investment and private capital formation in a vector error-correction model of growth.” Applied Economics 30, no 6(1998): 837-844.
Laopodis, Nikiforos. “Fiscal policy and stock market efficiency: evidence for the United States.” The quarterly Review of Economics and finance 49, no. 2(2009): 633-650.
Ngo, Thanh, and Tu Le. “Capital market development and bank efficiency: a cross-country analysis.” International Journal of Managerial Finance 15, no.1 (2019):1-21.
Papadamou, Stephanos; Moïse Sidiropoulos, and Eleftherios Spyromitros. “Does central bank independence affect stock market volatility?.” Research in International Business and Finance 42, no. C (2017): 855-864.
Pradhan, Rudra; Mak Arvin, and Atanu Ghoshray. “The dynamics of economic growth, oil prices, stock market depth, and other macroeconomic variables: evidence from the G-20 countries.” International Review of Financial Analysis 39, no. C (2015): 84-95.
Wamboye, Evelyn, and Mookerjee Rajen. “Financial development and manufactured exports: the African experience.” International Journal of Economic Policy in Emerging Economies 7, no.1 (2014): 22-34.
 
 
 
 
CAPTCHA Image