نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد پولی، دانشگاه عدالت، تهران، ایران.

2 استادیار رشته اقتصاد, دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی, دانشگاه شهید بهشتی, تهران, ایران.

چکیده

یکی از پدیده‌هایی که وقوع آن در نظام‌های سرمایه‌داری بسیار محتمل است، بحران‌های اقتصادی می‌باشد. متغیرهای توضیح‌دهنده بازیابی پس از بحران را می‌توان به دو دستۀ متغیرهای ساختاری و سیاستی تقسیم‌بندی کرد. بنابراین این پرسش مطرح می‌شود که آیا دولت‌ها می‌توانند با اتخاذ سیاست‌هایی خروج کشورها از بحران‌های اقتصادی را سرعت بخشند. پژوهش حاضر با هدف پاسخ‌گویی به این پرسش از داده‌های مربوط به 42 بحران در 26 کشور از جمله ایران استفاده می‌کند و با استفاده از روش داده‌های ترکیبی تلفیق‌شده به تجزیه‌وتحلیل داده‌ها می‌پردازد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که اولاً، سیاست مالی انبساطی اثر منفی و معناداری بر خروج از بحران دارد؛ ثانیاً، اثر سیاست پولی بر خروج از بحران به صورت خطی نیست، بلکه در مواردی که بحران ناشی از بحران سیستماتیک بانکی باشد، سیاست پولی اثر منفی و معنادار دارد و در دیگر بحران‌ها این متغیر اثر مثبت و معناداری بر سرعت خروج از بحران دارد. در ضمن سیاست ارزی اثر مثبت و غیرمعناداری بر سرعت خروج از بحران دارد. به‌علاوه، سیاست‌های طرف عرضه از طریق متغیرهای حداقل دستمزد قانونی و مالیات بر درآمد اثر منفی معناداری بر خروج از بحران‌های اقتصادی دارند. بدین ترتیب سیاست‌گذاران می‌توانند با ترکیب سیاست‌های تقاضا و عرضه برای تسریع خروج اقتصاد از بحران اقدام کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparative Analysis of Factors Affecting on Countries' Recovery from the Economic Crisis with a Focus on Iran's Economy

نویسندگان [English]

  • Sajjad Salarvandian 1
  • Hossein Samsami 2

1 PhD student in Monetary Economics, Edalat University, Tehran, Iran.

2 Assistant Professor of Economics, Faculty of Economic and Political Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

One of the phenomena that is very likely to occur in capitalist systems is economic crises. The variables that explain post-crisis recovery can be divided into two categories; He divided structural and policy variables. Therefore, the question arises as to whether governments can accelerate the exit of countries from economic crises by adopting policies. In order to answer this question, the present study uses data related to 42 crises in 26 countries, including Iran, and analyzes the data using the combined data method. The research findings indicate that, firstly, expansionary fiscal policy has a negative and significant effect on overcoming the crisis. Second, the effect of monetary policy on overcoming the crisis is not linear, but in cases where the crisis is caused by a systematic banking crisis, monetary policy has a negative and significant effect, and in other crises, this variable has a positive and significant effect on the speed of exit from the crisis. Meanwhile, foreign exchange policy has a positive and insignificant effect on the speed of exit from the crisis. In addition, supply-side policies through the variables of legal minimum wage and income tax have a significant negative effect on overcoming economic crises. In this way, policymakers can act by combining supply and demand policies to accelerate the economy's exit from the crisis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Crisis
  • Recovery of Crisis
  • Demand Policy
  • Supply Policy
الف- کتب و مقالات
الف-1. فارسی
درخشان، مسعود. ماهیت و علل بحران مالی 2008 و تأثیر آن بر اقتصاد ایران. جلد اول، تهران: پژوهشکده تحقیقات استراتژیک، 1387.
سعیدی صابر، حامد. نگاهی به جریان‌های رقیب اقتصاد متعارف (اقتصاد هترودوکس). جلد اول، تهران: دانشگاه امام صادق، 1388.
نمازی، حسین. نظام‌های اقتصادی. جلداول، تهران: شرکت انتشار، 1386.
آل بوسویلم، مسلم و حسین کریمی هسنیجه. «تأثیر متغیرهای پولی بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با تأکید بر بحران مالی 2007»، نشریه بورس اوراق بهادار 4، شماره پانزده (پاییز 1390): 105-89.
بیانی، محمد. «اثر شوک عوامل مؤثر بر بحران‌های مالی در اقتصاد ایران: رویکرد خودرگرسیونی برداری پارامتر متغیر- زمان»، فصلنامه علمی مدل سازی اقتصادی، شماره 46، (1398): 45-72.
رضایی، محسن. «ارزیابی، علل و پیامدهای عمده بحران اقتصادی در ایران»، فصلنامه اقتصاد مالی، (1397):201- 227.
رحمتی، حسین و علی مدنی‌زاده. «رکود تورمی و راهکارهای خروج»، پژوهشکده پولی و بانکی، (آذر 1393): 32-25.
فرزام، وحید، امیدستاری و فرانک میرالی. «بررسی و پیش‌بینی اثرات نااطمینانی ناشی از بحران ارزی اخیر ایران بر شاخص بورس بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری»، مجله علمی پژوهشی اقتصاد مقداری 3، شماره 10(1392): 55-83.
فعالجو، حمیدرضا و سید قاسم سید احمدی. «بررسی تأثیر بحران مالی جهانی بر طول دوران رکود اقتصادی در ایران (رهیافت مدل‌های دوره ای)»، نشریه روند 22، شماره هفتاد و دو (زمستان 1394): 83- 104.
متوسلی، محمود و رضا آقابابایی. «آسیب‌شناسی نظام بانکی ایران از منظر نهادگرایی»، نشریه تحقیقات اقتصادی 41، شماره 1 (بهار 1385): 12-15.
نادعلی، محمد. «سیاست‌های مالی و پیشگیری از بحران‌های مالی در کشورهای با بازارهای نوظهور»، نشریه روند 22، شماره 70 (تابستان 1394): 25-35.
نصرالهی محمد، کاظم یاوری، رضا نجارزاده و نادرمهرگان. «طراحی یک سیستم هشدار زودهنگام بحران‌های ارزی در ایران: رویکرد رگرسیون لجستیک»، نشریه تحقیقات اقتصادی 52، شماره 1 (بهار 1396): 13-18.
یزدانی، مهدی، حسن درگاهی و محمد نیک‌زاد. «ارزیابی زیان‌های تولیدی ناشی از بحران‌های پولی و نقش دخالت بانک مرکزی در اقتصادهای نوظهور»، فصلنامه اقتصاد و الگوسازی 8، شماره 29 (1396)9-14.
الف-2. لاتین
 
STIGLITZ, JOSEPH. Freefall (free markets and sinking of Global Economy). USA: penguin Group, 2011.
Ambrosius, Christian. “What explains the speed of recovery from banking crises?” Journal of International Money and Finance 70, (2017): 257-287.
Cerra, Valerie, Ugo Panizza, and Sweta Chaman Saxena. “International evidence on recovery from recessions.” Contemporary Economic Policy, 31 (2009): 120-135.
Nam, Chang Woon. “What Happened to Korea Ten Years Ago?” In CESifo Forum 9, no. 4, 69-73. München: ifo Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München, 2008.
Hakura, Dalia S., and Francesco Grigoli. “Recoveries in the Middle East, North Africa, and Pakistan: have macroeconomic policies been effective?” Middle East Development Journal 6, no. 1 (2014): 45-65.
Hong, Kiseok, and Aaron Tornell. “Recovery from a currency crisis: some stylized facts.” Journal of Development Economics 76, no. 1 (2005): 71-96.
Jovanovic, B. “How Policy Actions Affect Short-term Post-Crisis Recovery?” Tor Vergata University, CEIS (2012): 12-16.
Laeven, Luc and Fabian Valencia, “Systemic Banking Crises: A New Database.” IMF working paper, (20122): 4-12.
Kutlay, Mustafa. “Turkish economy at a crossroads: Unpacking Turkey’s current account challenge.” Global Turkey in Europe III: Democracy, Trade, and the Kurdish Question in Turkey-EU Relations 19 (2015): 219.
Reinhart, Carmen M., and Kenneth S. Rogoff. “Recovery from financial crises: Evidence from 100 episodes.” American Economic Review 104, no. 5 (2014): 50-55.
CAPTCHA Image