نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد پولی، گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، قزوین، ایران.

2 استادیارگروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، قزوین، ایران.

چکیده

بررسی پویایی قیمت کالاهای نفتی در دوره‌های زمانی مختلف از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، چراکه وجود نوسان در قیمت کالاها می‌تواند به مثابه یک مشکل جدی در سیاست‌گذاری‌ها مطرح شود. شوک‌های سیاست پولی از جمله عواملی هستند که می‌توانند بر قیمت کالاهای نفتی اثرگذار باشند. بنابراین شناسایی هر چه دقیق‌تر عوامل مؤثر بر تغییرات قیمتی می‌تواند کمک بسزایی به سیاست‌گذاران نماید. با توجه به این مهم، هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر شوک‌های سیاست پولی بر پویایی قیمت گروه کالاهای نفتی منتخب در ایران با استفاده از مدل بیزین‌ور در بازۀ زمانی 1387-1 تا 1396-4 است. کالاهای نفتی منتخب شامل قیر، روغن اسلاک واکس و گوگرد می‌باشند. نتایج بررسی‌ها نشان داد که در بلندمدت نقدینگی، قیمت روغن اسلاک واکس و قیمت گوگرد به ترتیب بیشترین تأثیر را بر قیمت قیر، روغن اسلاک واکس و گوگرد داشته‌اند. نرخ بهره هم کمترین تأثیر را بر کالاهای مورد بررسی داشته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Monetary Policy Shocks on the Price of Selected Oil Commodity Groups in Iran by Bayesian Var Method

نویسندگان [English]

  • Arash Ketabforoush Badri 1
  • Akbar Mirzapour Babajan 2
  • Beitollah Akbari Moqaddam 2

1 Ph.D. student of monetary economics,, Department of Economics, Islamic Azad University Qazvin Branch,, Qazvin, Iran.

2 Assistant Professor,Department of Economics, Islamic Azad University Qazvin Branch، Qazvin, Iran.

چکیده [English]

Examining the dynamics of oil commodity prices at different times is of particular importance, as fluctuations in commodity prices can be a serious problem for policymakers. Monetary policy shocks are among the factors that can affect the price of petroleum products. Therefore, identifying as accurately as possible the factors affecting price changes can be of great help to policymakers. Due to this, the purpose of the present study is to investigate the effect of monetary policy shocks on price dynamics of selected petroleum products group in Iran using Bayesian Var model in the period of 2008-1 to 2017-4. Selected petroleum products include bitumen, slack wax oil and sulfur. The results showed that in the long run, liquidity, the price of slack wax oil and the price of sulfur had the greatest impact on the price of bitumen, slack wax oil and sulfur, respectively. Interest rates have been studied the least impact on commodities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Monetary Policy Shocks
  • Commodity Prices
  • Oil Sector
  • Bayesian Method
 
 کتاب­نامه
الف- منابع فارسی
اسماعیلی رزی، حسین، بهنام ابراهیمی، و شیرین شیرعلی. «تأثیر درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی در ایران با تأکید بر تغییر کیفیت نهادی»، فصلنامه سیاست‌گذاری پیشرفت اقتصادی 3، شماره 7 (1394): 108-81.
اصغرپور، حسین، فیروز فلاحی، و الناز تلسچی. «بررسی اثرات نامتقارن شوک‌های پولی بر قیمت در ادوار تجاری ایران با استفاده از تکنیک مارکوف-سوئیچینگ»، فصلنامه اقتصاد و الگوسازی 2، شماره 7 و 8 (1390): 222-183.
بهرامی، جاوید و نیره قریشی. «تحلیل سیاست پولی در اقتصاد ایران با استفاده از یک مدل تعادل عمومی تصادفی»، فصلنامه مدل سازی اقتصادی 5، شماره 1 (1390): 22-1.
خلیلی عراقی، منصور و یزدان گودرزی فراهانی. «اثرات نامتقارن سیاست پولی و نوسانات اقتصادی در اقتصاد ایران»، دوفصلنامه علمی مطالعات و سیاست‌های اقتصادی 9، شماره 2 (1392): 62-31.
خیابانی، ناصر و حسین امیری (1393)، «جایگاه سیاست‌های پولی و مالی ایران با تأکید بر بخش نفت با استفاده از مدل‌هایDSGE»، پژوهشنامه اقتصادی 14، شماره 54 (1393): 193-133.
سلمانی بی‌شک، محمدرضا، محمد مهدی برقی اسکویی و سودا لک. «تأثیر شوک‌های سیاست پولی و مالی بر بازار سهام ایران»، فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی 6، شماره 2 (1394): 93-131.
سعادت‌مهر، مسعود و هادی غفاری. «بررسی مقایسه‌ای اثرگذاری سیاست‌های پولی و مالی بر اقتصاد ایران در قالب یک الگوی DSGE»، دو فصلنامه مطالعات و سیاست‌های اقتصادی 6، شماره 1 (1398): 74-51.
سیدمشهدی، پردیس السادات، فرهاد قلمباز و علی‌اصغر اسفندیاری. «اهمیت صنعت نفت در ایجاد تولید و اشتغال در اقتصاد ایران و تأثیر آن بر سایر فعالیت‌های اقتصادی»، پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی 1، شماره 2 (1390): 131-113.
سیف الهی، ناصر، علی امامی، حمید آماده، و عاطفه تکلیف. «بررسی و مقایسه اثر عدم تقارن تکانه‌های قیمت نفت بر رشد اقتصادی (کشورهای منتخب صادرکننده و واردکننده نفت به روشGMM))»، اقتصاد مالی 11، شماره 38 (1396): 62-47.
عظیمی حسینی، آنیتا، بیت‌اله اکبری مقدم، و مرتضی اسدی. «تکانه‌های اقتصادی، سیاسی و نهادی و اثر آن بر چرخه‌های تجاری کشورهای منتخب صادرکنندۀ نفتی»، دوفصلنامه مطالعات و سیاست‌های اقتصادی 14، شماره 2 (1397): 52-29.
متوسلی، محمود، و ایلناز ابراهیمی. «نقش سیاست‌های پولی در انتقال اثر شوک‌های نفتی به اقتصاد ایران»، دو فصلنامه مطالعات و سیاست‌های اقتصادی 6، شماره 2 (1389): 27-50.
محبی، سام، حمید شهرستانی و کامبیز هژبرکیانی. «شوک‌های مالی و نقش سیاست پولی در اقتصاد ایران با فرض وجود بازار بین بانکی در یک مدل DSGE»،  فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی 25، شماره 81 (1396): 153-123.
ب- منابع لاتین
Abeygunawardana, Kishan, Amarasekara Chandranath and Celide Tilakaratne. “Macroeconomic Effects of Monetary Policy Shocks: Evidence from Sri Lanka.” South Asia Economic Journal 18, No.1 (2017): 21–38.
Alam, Rafayet and Scott Gilbert. “Monetary policy shocks and the dynamics of agricultural commodity prices: evidence from structural and factor-augmented VAR analyses.” Agricultural Economics 48, No. 2 (2017):15–27. DOI: 10.1111/agec.12291.
Amatov, Aitbek, and Jeffery H. Dorfman. “The Effects on Commodity Prices of Extraordinary Monetary Policy.” Journal of Agricultural and Applied Economics 49, No.1 (2017): 83–96.
Augustine Kutu, Adebayo and Harold Ngalawa. “Monetary Policy Shocks and Industrial Output in BRICS Countries.” SPOUDAI Journal of Economics and Business 66, No. 3 (2016): 3-24.
Bernanke, Ben, Boivin, Jean and Piotr Eliasz. “Measuring the effects of monetary policy: A Factor-Augmented Vector Autoregressive (FAVAR) approach.” The Quarterly Journal of Economics 120, No.1 (2005): 387–422.
Cabrales, Carolina Arteaga, Granados Castro, Joan Camilo and Jair Ojeda Joya. “The Effect of Monetary Policy on Commodity Prices: Disentangling the Evidence for Individual Prices.” Economics Research International 20, No.14 (2014): 1-13. http://dx.doi.org/10.1155/2014/649734.
Chang, Chia-Lin, Michael McAleer and Roengchai Tansuchat. “Crude Oil Hedging Strategies Using Dynamic Multivariate GARCH.” Energy Economics 33, No. 5 (2011): 912-923. https://doi.org/10.1016/j.eneco.2011.01.009
Choi, Bo‐Young and Ju Hyun Pyun. “Does real exchange rate depreciation increase productivity? Analysis using Korean firm‐level data.” The World Economy 41, No.2 (2018): 604-633.
Corsetti, Giancarlo and Paolo Pesenti. “International dimensions of optimal monetary policy.” Journal of Monetary Economics 52, No. 3 (2005): 281-305.
Datta, Bert. The Economics of Industria-lization, Washington D.C: World Press, 1952.
Devereux, Michael, Philip Lane, Juanyi Xu. “Exchange rates and monetary policy in emerging market economies”. The Economic Journal 116, No. 36 (2006): 478-506.
Esrafili-Dizaji, Behrooz and Farkhondeh Kiani Harchegani. “Persia Land of Black Gold”, GEO ExPro Magazine 8, No.6 (2011): 30-34. DOI: 10.13140/2.1.4264.0001
Fajnzylber, Fernando. La industrialización trunca de América Latina, Mexico: DFE Nueva Imagen, 1983.  
Filardo, Andrew J, Marco J Lombardi, Carlos Montoro, and Massimo Minesso Ferrari (2020). “Monetary Policy, Commodity Prices, and Misdiagnosis Risk”, International Journal of Central Banking 16, No.2 (2020): 45-78.
Ghosh, Sabial (2009). “Industry effects of monetary policy: Evidence from India”. Indian Economic Review, 44, No. 1 (2009): 89-105.
Hammoudeh, Shawkat, Nguyen, Duc Khuong and Ricardo M Sousa. “US monetary policy and sectoral commodity prices”, J. Intl. Money Fin 57, No. 3 (2015): 61–85.
Kaldor, Nicholas. Causes of the Slow Rate of Growth of the United Kingdom, Cambridge University Press: London. 1966.
Litterman, Robert B. “Forecasting with Bayesian Vector Auto regressions -five Years of Experience.” Journal of Business and Economic Statistics 4, No. 4 (1986): 25-38.
Mountford, Andrew and Harold Uhlig. “What are the effects of fiscal policy shocks?” Journal of Applied Econometrics 24, No. 2 (2009): 960-992.
OPEC. “The OPEC Monthly Oil Market Report (MOMR)”, OPEC Pub: Vienna. 2020
Peersman, Gert and Frank Smets. “The Industry Effects of Monetary Policy in the Euro Area.” The Economic Journal 115, No. 503 (2005): 319-342.
Sousa, Joao Miguel and Andrea Zaghini. “Global monetary policy shocks in the G5: A SVAR approach.” Journal of International Financial Markets, Institutions and Money 17, No. 5 (2007): 403-419.
CAPTCHA Image