نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی‌ارشد اقتصاد انرژی، دانشکده کسب و کار و اقتصاد،دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران.

2 دانشیار گروه اقتصاد، دانشکده کسب و کار و اقتصاد، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران.

3 استادیار گروه اقتصاد، دانشکده کسب و کار و اقتصاد، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران.

چکیده

هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیر سرمایه نامشهود و مؤلفه‌های آن شامل سرمایه تحقیق و توسعه، سرمایه آموزش و سرمایه نرم‌افزارهای کامپیوتری، بر شدت انرژی در صنایع کارخانه‌ای ایران است. یافته‌ها گویای آن است که متغیرهای استفاده‌شده در پژوهش حاضر نامانا ولی همجمعاند که بیانگر وجود رابطه بلندمدت بین آنها است. ضرایب بلندمدت مدل‌های تخمینی پژوهش که با استفاده از روش حداقل مربعات پویا در داده‌های ترکیبی برآورد شده،  نشان می‌دهند که سرمایه نامشهود بر شدت انرژی بخش صنعت ایران تأثیر منفی داشته، و افزایش سرمایۀ نامشهود باعث کاهش شدت انرژی صنایع کارخانه‌ای ایران شده است. همچنین، ضریب تأثیرگذاری متغیر موجودی سرمایه نرم‌افزارهای کامپیوتری، سرمایه آموزش و موجودی سرمایه تحقیق و توسعه بر شدت انرژی صنایع کارخانه‌ای ایران به ترتیب 14/0،3/0- و 08/0- است. همچنین، یافته‌ها گویای آن است که تکنولوژی بر شدت مصرف انرژی با ضریب 35/0-  تأثیر منفی داشته است. با افزایش هزینۀ تعمیرات ماشین­آلات به فروش، شدت انرژی در صنایع ایران افزایش یافته، درحالی‌که افزایش در ارزش افزوده  بخش صنعت، باعث کاهش شدت انرژی این بخش شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Impact of Intangible Capital and Its Components on the Energy intensity of Iran Industrial Factories

نویسندگان [English]

  • Saideh Ansari 1
  • Reza Roshan 2
  • Hadi Keshavarz 3

1 MA in Energy Economics, Faculty of Business and Economics, Persian Gulf University, Bushehr, Iran.

2 Associate Professor in Economics Department, Faculty of Business and Economics, Persian Gulf University, Bushehr, Iran.

3 Assistant Professor in Economics Department, Faculty of Business and Economics, Persian Gulf University, Bushehr, Iran.

چکیده [English]

The main objective of this paper is to investigate the effect of intangible capital and its components, including research and development capital, training capital and computer software capital, on the intensity of energy in industry sector of Iran. The findings indicate that variables used in the present study are non-stationary but Co-integration, which indicates a long-term relationship between them. Long-term coefficients of estimated research models that are estimated using the DOLS method in panel data show that intangible capital has a negative effect on the energy intensity, and the increase in the components of intangible capital has reduced the intensity of energy in the industrial factories of Iran. Impact coefficients of computer software, education and R & D on the energy intensity are 0.14, -0.3 and -0.08 respectively. In addition, impact of technology variable is -0.35.The findings indicate that with increasing costs of machine repairs to sell, the intensity of energy in the Iranian industry has increased, while the increase in the value added of the industry sector has reduced the energy intensity of this sector.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intangible capital
  • intensity of energy
  • Iranian industry sector
  • co-integration in panel data
کتاب نامه
الف- کتب و مقالات
الف-1. منابع فارسی
آرمن، سید عزیز و سمیرا تقی­زاده. «بررسی عوامل مؤثر بر شدت انرژی در صنایع کارخانه‌ای ایران»، پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران 2، شماره 8  (پاییز 1392): 1-20.
آقایی مجید، و مهدیه رضا قلی زاده. «مصرف انرژی و رشد ارزش‌افزوده در بخش­های مختلف اقتصاد ایران: رویکرد هم­انباشتگی و تصحیح خطای پانل»، مجله اقتصاد و توسعه منطقه‌ای 22، شماره 9 (زمستان 1394): 31-68. https://doi.org/10.22067/ERD.V22I9.30393
پایتختی اسکویی، علی، و لاله طبقچی اکبری. «برآورد بردار هم­انباشتگی اقتصاد خاکستری و توسعه انسانی با روش حداقل مربعات پویای پان»، فصلنامه مدل­سازی اقتصاد سنجی 1،  شماره 3 (زمستان 1393): 125-142.  https://doi.org/10.22075/JEM.2017.1514
شفیع‌زاده محمدعلی و همکاران. ترازنامه انرژی. تهران:  معاونت امور برق و انرژی، دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد کلان برق و انرژی، 1397. 
عطرکار روشن، صدیقه، و فاطمه رسولی. «اندازه‌گیری و تحلیل بهره‌وری عوامل تولید (مطالعه موردی: بخش صنعت استان کردستان)»، مدیریت بهره‌وری 9، شماره 33 (تابستان 1394): 7-25.
نوروش، ایرج، و دیگران. حسابداری میانه 1 بر اساس استاندارد­های حسابداری ایران. تهران: انتشارات کتاب نو، 1389.
 
الف-2. منابع لاتین:
Chun H., and Nadiri M. I., “Intangible Investment and Changing Sources of Growth in Korea,” The Japanese Economic Review 67, no. 1 (Winter 2015): 50-76. https://dx.doi.org/10.1111/jere.12079.
Corrado C., Hulten C., and Sichel D., “Intangible Capital and US Economic Growth,” Review of Income and Wealth 55, no. 3 (Summer 2009):  661-685. https://doi.org/10.1111/j.1475-4991.2009.00343.x.
Narayan S., and Narayan P. K., “Determinants of Demand for Fiji's Exports: an Empirical Investigation”, The Developing Economies 42, no.1 (Winter 2004): 95-112.
Shinjo K., and Zhang X., “Productivity Analysis of IT Capital Stock: The USA–Japan Comparison,” Journal of the Japanese and International Economies, no. 1 (Winter 2003): 81-100, https://doi.org/10.1016/s0889-1583 (03)00005-4.
Yang S., and Shi X., “Intangible Capital and Sectoral Energy Intensity: Evidence from 40 economies between 1995 and 2007,” Energy Policy, no. 122 (Autumn 2018):118-128, https://doi.org/10.1016/j.enpol.2018.07.027.
CAPTCHA Image