نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

2 استادیار دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، گروه آموزشی علوم اجتماعی و سیاسی، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران.

3 دانشجوی دکتری گروه اقتصاد، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

چکیده

یکی از مهم‌ترین معیارها در سنجش اثر سیاست‌گذاری اقتصادی، چگونگی تعامل سیاست پولی و مالی و اثر‌گذاری این تعامل بر رشد اقتصادی است. نکته مهم در مطالعه تعامل میان سیاست‌های پولی و مالی، همکاری بین این سیاست‌ها در راستای تحقق اهداف رشد اقتصادی است. بر این اساس، این مقاله با در نظر گرفتن تعامل سیاست‌های پولی و مالی در دوره‌های مختلف اقتصاد ایران با استفاده از روش TVP-VAR که می‌تواند آثار تغییرات سیاست‌‌های اقتصادی بر متغیرهای کلان را در طول زمان ارزیابی کند، به مطالعه اثر شوک سیاست‌های پولی و مالی بر تورم و تولید ناخالص داخلی در دوره زمانی ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۸ پرداخته است. نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهد که اندازه اثر سیاست مالی بر رشد تولید ناخالص داخلی در مقایسه با سیاست پولی بیشتر است. تجزیه و تحلیل تعامل سیاست‌های پولی و مالی دو نتیجه مهم را نشان می‌دهد. اول اینکه، افزایش بدهی دولت به دلیل اثر پایدارتر و گسترده‌تر، اثر بزرگ‌تری در مقایسه با شوک سیاست‌های پولی بر رشد تولیدات و افزایش نقدینگی دارد. دوم، سیاست پولی می‌تواند سبب ایجاد تورم‌های ماندگارتر شود. مهم‌ترین توصیه سیاستی این پژوهش این است که با توجه نقش مسلط سیاست مالی در اقتصاد ایـران در دوره مورد بررسی، ضروری است که سیاست‌گذار پولی توجه کافی داشته باشد که بانک مرکزی از چارچوب قاعده‌مند برای سیاست‌گذاری پولی با هدف کنترل تورم استفاده نموده و از هدف اصلی خود یعنی کنترل تورم و حفظ رشد اقتصادی باثبات دور نشود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Measuring the Effect of Monetary and Fiscal Policy Interaction on Macroeconomic Variables; TVP-VAR Approach

نویسندگان [English]

  • Mohamad Taghi Gilak Hakimabadi 1
  • Mohammad Ali Ehsani 1
  • Marziyeh Asaadi 2
  • Parisa Matranlouie 3

1 Associate Professor, Department of Economics, Faculty of Economics and Administrative Sciences, University of Mazandaran , Babolsar, Iran.

2 Assistant Professor, Faculty of Humanities and Social Sciences, Educational Department of Social and Political Sciences, Golestan University, Gorgan, Iran.

3 PhD Student, Department of Economics, Faculty of Economics and Administrative Sciences, University of Mazandaran , Babolsar, Iran.

چکیده [English]

One of the most important criteria in measuring the effect of economic policy is how monetary and fiscal policy interact and the effect of this interaction on economic growth. An important point in studying the interaction between monetary and fiscal policies is the coordination between these policies in order to achieve the goals of economic growth. Accordingly, considering the interaction of monetary and fiscal policies in different periods of the Iranian economy using the TVP-VAR method, which can evaluate the effects of economic policy changes on macro variables over time, this article studies the shock effect of monetary and fiscal policies and their impact on the two macroeconomic variables, namely inflation and GDP in the period 1379 to 1398. The results show that the effect of fiscal policy on GDP growth is larger than monetary policy. The analysis of the interaction of monetary and fiscal policies shows two important results. First, the increase in government debt has a greater effect on output growth and increased liquidity than the monetary policy shock due to its more stable and broader effect. Second, monetary policy can lead to more sustained inflation. The most important policy recommendation of this study is that considering the dominant role of fiscal policy in the Iranian economy in the period under review, it is necessary for monetary policymakers to pay sufficient attention to the central bank using a regular monetary policy framework to control inflation and the main goal that is controlling inflation and maintaining stable economic growth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Measuring the Effect of Monetary and Fiscal Policy Interaction on Macroeconomic Variables
  • TVP-VAR Approach
کتاب نامه
الف- کتب و مقالات
الف- 1. منابع فارسی:
اثنی عشری امیری، عبدالقاسم، اصغر ابوالحسنی هستیانی، محمدرضا رنجبر فلاح، بیتا شایگانی، و سیدقربان علی زاده کلاگر. «اثر حجم نقدینگی بر رشد اقتصادی در ایران با رویکرد مدل پارامتر زمان متغیر»، فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، شماره 35 (1398): 34-15. https://doi.org/10.30473/egdr.2019.42630.4949.
افشاری، زهرا. «هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی و رشد پایدارغیرتورمی»، مجموعه مقالات نهمین کنفرانس سیاست‌های پولی و ارزی تحت عنوان رشد پایدار اقتصادی غیر تورمی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پژوهشکده پولی و بانکی، (1378).
اصغرپور، حسین، بهزاد سلمانی، و کامران نیکی اسکویی. «تحلیل تجربی سلطه مالی در اقتصادایران؛ رویکرد خودتوضیح برداری ساختاری»، مجله علمی پژوهشی سیاست‌گذاری اقتصادی، شماره 7 (1394): 25-13.
آل عمران، رویا، و سیدعلی آل‌عمران. «بررسی تأثیر کسری بودجه دولت بر حجم نقدینگی؛ از کانال پایه پولی»، فصلنامه تحقیقات توسعه اقتصادی، شماره 15 (1393): 19-11.
آهنگری، عبدالمجید، و سیما تمنایی‌فر. «بررسی رابطه دینامیک میان سیاست‌های پولی و مالی در ایران»، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، شماره 23 (1396): 204-187. https://doi.org/10.22096/ESP.2020.43430
توکلیان، حسین؛ جواد طاهرپور، و فرزاد محسن‌پور. «هماهنگی و اثر متقابل سیاست‌های پولی و مالی در اقتصاد ایران؛ یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی»، نشریه علمی پژوهش ها و سیاست‌های اقتصادی، شماره 27 (1398): 44-32.
توکلیان، حسین. «سیاست‌گذاری پولی بهینه مبتنی بر قاعده و صلاحدیدی در جهت رسیدن به اهداف تورمی برنامه‌های پنج‌ساله توسعه؛ یک رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی»، فصلنامه پژوهش‌های پولی و بانکی، شماره 8 (1394): 25-9.
توکلیان، حسین. «برآورد درجه سلطه مالی و هزینه‌های رفاهی آن، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی»، فصلنامه پژوهش‌های پولی و بانکی، شماره (1393)7: 25-15.
جعفری لیلاب، پری، جعفر حقیقت، حسین اصغرپور، و بهزاد سلمانی. «بررسی تعاملات سیاست‌های پولی و مالی در اقتصاد ایران، در چارچوب مدل تعادل عمومی تصادفی»، نشریه علمی- پژوهشی سیاست‌گذاری اقتصادی دانشگاه یزد، شماره 10 (1397): 15-1.   https://doi.org/10.29252/JEP.10.18.167
درگاهی، حسن، و مهدی هادیان. «ارزیابی آثار تکانه‌های پولی و مالی با تأکید بر تعامل ترازنامه نظام بانکی و بخش حقیقی اقتصاد ایران: رویکرد DSGE»، فصلنامه نظریه‌های کاربردی اقتصاد، شماره 1 (1395): 1-28.
فرزین وش، اسدالله، محمدعلی احسانی، احمد جعفری صمیمی، و ذبیح الله غلامی. «بررسی آثار نامتقارن سیاست‌های پولی بر تولید در اقتصاد ایران»، فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، شماره 20 (1391): 5-28.
قربان نژاد، مجتبی، حسن فرازمند، و عبدالله پورجوان. «تعیین قواعد سیاست پولی و مالی بهینه در اقتصاد ایران»، فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، شماره 21 (1392): 27-1.
غلامی، ذبیح الله، اسدالله فرزین‌وش، و محمدعلی احسانی. «عدم تقارن چرخه‌های تجاری و سیاست پولی در ایران، بررسی بیشتر با استفاده از مدل‌های MRSTAR»، فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، شماره 21 (1392): ۲۰-۱۱.
غلامی، الهام و کامبیز هژبر کیانی. «بررسی کارایی سیاست‌های مالی انبساطی در ایران: مقایسه تطبیقی الگوی VAR خطی وآستانه‌ای»، فصلنامه اقتصاد مالی، شماره 10 (1395): 27-15.
کمیجانی، اکبر، و حسین توکلیان. «سیاست‌گذاری پولی تحت سلطه مالی و تورم هدف ضمنی در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای اقتصاد ایران»، فصلنامه تحقیقات مدل‌سازی اقتصادی، شماره 8 (1391): 117-87.   https://doi.org/ 20.1001.1.22286454.1391.2.8.7.6
مداح، مجید، و آزاده طالب بیدختی. «بررسی رفتار سیاست پولی و مالی در اقتصاد ایران با رویکرد چرخشی مارکوف»، فصلنامه پژوهش ها و سیاست‌های اقتصادی، شماره 23 (1394): 187-167.
منتظر، نفیسه، «بررسی تعامل سیاست‌های پولی و مالی در طول چرخه‌های تجاری در ایران»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا، 1391.
منظور، داوود، و انوشیروان تقی‌پور. «تنظیم یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی DSGE برای اقتصاد باز کوچک صادرکننده نفت: مورد مطالعه ایران»، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 23 (1394): 233-209.
مکیان، سیدنظام الدین، حسین توکلیان، و سیدمحمد صالح نجفی فراشاه. «بررسی اثر شوک مالیات‌های مستقیم بر تولید ناخالص داخلی و تورم در ایران در چارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی»، فصلنامه اقتصاد مالی، شماره 13 (1398): 45-1.   https://doi.org/ 20.1001.1.25383833.1398.13.49.1.8
مهرآرا، محسن، میرسجاد سیدقاسمی، و محسن بهزادی صوفیانی. «اثرهای نا اطمینانی‌های تورم و مخارج دولت و تعامل آن‌ها بررشد بخش‌های اقتصادی ایران»، فصلنامه اقتصاد مالی، شماره 10 (1395): 47-35.   https://doi.org/20.1001.1.25383833.1395.10.34.2.8
الف-2. منابع لاتین:
Aiyagari S.Rao, and Mark Gertler. “The Backing of Government Bonds and Monetarism.” Journal of Monetary Economics, no. 16 (1985):19-44. https://doi.org/10.1016/0304-3932(85)90004-2
Alesina, Alberto and Guido Tabellini “Rules and Discretion with Non-Coordinated Monetary and Fiscal Policies. Economic inquiry, no. 25 (1987): 600-619.
Blanchard, Olivier, and Roberto Perotti, “An empirical characterization of the dynamic effects of changes in government spending and taxes on output.” Quarterly Journal of Economics, no.117 (2002): 1329-1368.
Blinder, Alan S.  “Issues in the Coordination of Monetary and Fiscal Policy.” National Bureau of Economic Research Working Paper, no.982 (1982).
Boivin, Jean  and Marc P. Giannoni “Has Monetary Policy Become More Effective?” NBER Working Paper, no. 9459 (2003).
Bruno, Michael and Stanley Fischer “Seigniorage, Operating Rules, and the High Inflation Trap.” The Quarterly Journal of Economics, no. 105 (1990): 353-374. https://doi.org/10.2307/2937791.
Canova, Fabio,“Modelling and Forecasting Exchange Rates with a Bayesian Time-Varying Coefficient Model.” Journal of Economic Dynamics and Control, no. 17 (1993): 233–261. https://doi.org/10.1016/S0165-1889(06)80011-4
Çebi, Cem,  “The Interaction between Monetary and Fiscal Policies in Turkey: An Estimated New Keynesian DSGE Model.” Working Papers 1104, Research and Monetary Policy Department, Central Bank of the Republic of Turkey, (2011):35-59. https://doi.org/10.1016/j.econmod.2012.04.014
Clarida, Richard, Jordi Gali and Mark Gertler “Monetary Policy Rules and Macroeconomic Stability: Evidence and Some Theory.” the Quarterly Journal of Economics, no. 115 (2000): 147–180.
Cogley, Timothy, and Thomas. J. Sargent "Evolving Post-World War II U.S. Inflation Dynamics". NBER Macroeconomics Annual, no. 16 (2001): 331-373.
Davig, Tri, and Eric M. Leeper "Fluctuating Macro Policies and the Fiscal Theory". NBER Macroeconomics Annual, no.21 (2007):247-316.
Devereux, Michael B, “Fiscal Deficits, Debt, and Monetary Policy in a Liquidity Trap.” Federal Reserve Bank of Dallas Globalization and Monetary Policy Institute Working Paper, no. 44 (2010):35-40.
Drazen Allan, and Elhanan Helpman “Inflationary Consequences of Anticipated Macroeconomic Policies.” the Review of Economic Studies, no. 1 (1985):147-164. https://doi.org/10.2307/2297548.
Fathalizadeh, Mahsa “Assessing the Iranian Fiscal Sustainability in Past and Future   through Tax Side of the Economy.” Iran. Econ, no. 20 (2016):187-201.
Gerba, Eddie Klemens Hauzenberger, “Estimating US Fiscal and Monetary Interactions in a Time Varying VAR.” School of Economics Discussion Papers, no.35 (2013): 41-56
Giorgio E, Primiceri, “Time Varying Structural Vector Autoregressions and Monetary Policy.” Review of Economic Studies, no.72 (2005): 852-821.
Hamilton, James D. “A New Approach to the Economic Analysis of Non stationary Time Series and the Business Cycle.” Econometrica, no.57 (1989):357–384.
Kiguel, Miguel A. and Nissan Liviatan “Inflationary Rigidities and Orthodox Stabilization Policies: Lessons from Latin America.” World Bank Economic Review, no. 2 (1988):73-98.
Kim, Chang-Jin, and Charles r Nelson, “State-Space Models with Regime Switching” Cambridge, MA: MIT Press. (1999).
Kirchner, Markus, Jacopo Cimadomo, and Sebastian Hauptmeier, “Transmission of Government Spending Shocks in the Euro Area: Time Variation and Driving Forces.” Unpublished mimeo, no. 21 (2010): Pp.23-45.
Kliem, Martin, Alexander Kriwoluzky, and Samad Sarferaz, “Monetary-fiscal policy interaction and fiscal inflation: A Tale of three countries.” Swiss Economic Institute, no. 21 (2015): 20-29. https://doi.org/10.1016/j.euroecorev.2016.02.023
Korobilis, Dimitris ,"Assessing the Transmission of Monetary Policy Using Time-varying Parameter Dynamic Factor Models.” Blackwell Publishing Ltd and the Department of Economics, University of Oxford, (2013): 18-25. https://doi.org/10.1111/j.1468-0084.2011.00687.x
Kuncoro, Haryo, Sebayang, Dianta A. “The Dynamic Interaction between Monetary and Fiscal Policies in Indonesia” Romanian Journal of Fiscal Policy, no. 47 (2013).
Leeper, Eric M. “Equilibria under ‘active’ and ‘passive’ monetary and fiscal policies.” Journal of Monetary Economics, no. 27 (1991):129–147. https://doi.org/10.1016/0304-3932(91)90007-B.
Nordhaus, William “Policy games: coordination and independence in monetary and fiscal policies,” Brookings Papers on Economic Activity, no.2 (1994):139–216.
Ornellas, Raphael, Marcelo S. Portugal “Fiscal and monetary interaction in Brazil.” Jornadas Annuals de Economia. Banco Central del Uuruguay: Montevideo. (2011),
Pekaraski, Sergey “Fiscal and Monetary Policy Interaction and Sustainability of Public Debt.” Quarterly Journal of conomics, no.113 (2007): 145-168.
Pereira, Manuel Coutinho, Artur Silva Lopes “Time-Varying Fiscal Policy in the U.S.” Estudos e Documentos de Trabalho, Working Papers, no.21 (2010): 30-47.   https://doi.org/10.1515/snde-2012-0062.
Petit, Maria Luisa “Fiscal and Monetary Policy Co-ordination: a Differential Game Approach” Journal of Applied Econometrics, no. 4(1989):161–179.
Pourmohammad Gelsefidi, Seyed Hamid, Ali Tayyebnia, Mohsen Mehrara, and Roodabe Amiran “Fiscal versus Monetary Dominance: Evidence from Iran.” Journal of Money and Economy, no.5 (2017):5-25.
Sargent, Thomas J. and Neil Wallace, “Some unpleasant monetarist arithmetic in Monetarism in the United Kingdom. Springer, (1984):15–41.
Simons, Henry C.”Rules versus Authorities in Monetary Policy". Journal of Political Economy, no.1 (1936):1-30.
Sims, C. A “Stability and Instability in US Monetary Policy Behavior.” Mimeo, Princeton University, (2001), https://doi.org/10.2307/1912559
Sims, Christopher A. and Tao Zha “Were There Regime Switches in U.S. Monetary Policy?” American Economic Review, no.96 (2006): 54-81.
Stock, James H, and Mark W. Watson, “Evidence on Structural Instability in Macroeconomic Time Series Relations.” Journal of Business and Economic Statistics, no. 14 (1996):11–30.
Walsh, Carl. E (2010), “Monetary Theory and Policy.” the MIT Press, no. 640.
Woodford, Michael “fiscal requirements for price stability.” NBER working paper, no. 8072 (1995): 25-35.
CAPTCHA Image