نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق

2 دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

چکیده

ین مقاله به تبیین اهمیت و درآمد ناشی از مالیه تورمی، نرخ تورم متناظر با حداکثر درآمد و نیز میزان بهینه استفاده از این ابزار می پردازد. تحقیقات به عمل آمده گویای آن است که جز در مواردی که تورم حاد بر اقتصاد حاکم است، مالیه تورمی از اهمیت معناداری در تامین مخارج دولت برخوردار نیست.
محاسبه درآمد ناشی از مالیه تورمی و میزان بیشینه آن و نرخ تورم متناظر با این درآمد نیز مورد علاقه اقتصاددانان بوده است. از نتایج بررسی های انجام شده چنین استنتاج می شود که معمولا با افزایش پایه پولی و نرخ تورم، میزان حق الضرب نیز افزایش می یابد. البته در بیشتر تحقیقات مذکور حداکثر درآمد به ازای نرخ معینی از تورم به دست می آید که در صورت افزایش تورم از نرخ مورد نظر، مالیات تورمی کاهش خواهد یافت.
اگر کاهش رفاه ناشی از تورم را در محاسبه درآمد ناشی از مالیه تورمی لحاظ کنیم، مالیه تورمی بهینه به دست می آید. نتایج تحقیقات انجام شده مبین آن است که اولا، هزینه های اجتماعی کسب درآمد حق الضرب و مالیات باید مساوی باشند و ثانیا، یک درصد افزایش در دریافت های دولت به عنوان کسری از تولید ناخالص داخلی، تورم را به اندازه 1.8 درصد افزایش می دهد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Inflationary Finance and its Optimal Level: a Theoretical Analysis

نویسندگان [English]

  • M. Mehdi Askari 1
  • Akbar Komejani 2

1 Assistant Professor, Faculty of Islamic Education and Economics, Imam Sadegh University

2 Associate Professor, Faculty of Economics, University of Tehran

چکیده [English]

The paper explains the importance and the incomes of inflationary finance, the maximum income, and the corresponding inflation rate, and the optimal level of application of this instrument.The empirical researches suggest that except for the hyper-inflationary cases, inflationary finance does not play a significant role in financing government expenditures.
The calculation of inflationary finance income and its maximum amount and the corresponding inflation rate has been a concern for economists.  The results of investigations suggest that usually the seigniorage increases with an increase in monetary base and inflation rate.  However, in many studies, maximum income is achieved by a certain rate of inflation.  When the inflation exceeds the certain rate inflationary tax will decrease. Incorporating the welfare costs of inflation in inflationary finance income calculation will yield the optimal inflationary finance.  The study shows that, first, the social cost of seigniorage income, and the tax should be equal.  Secondly, a one percent increase in government income as a fraction of gross domestic product GDP will increase the inflation by 1.8 percent.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : inflationary tax
  • inflationary finance
  • seigniorage
  • optimal seigniorage
منابع و مآخذ
1-      Amano.R.A., (1998). "On The Optimal Seigniorage Hypothesis". Journal of Macroeconomics (JMA). Spring, Baton Rouge, Vo1.20
2-      Bally. M..1, (1956), "The Welfare Cost of Inflationary Finance", JPE, Vol. 114
3-      Black. S.W.. (1993), "The New Palgrave Dictionary of Money & Finance"; Macmillan, Vol. 3.
4-      Cagan, P., (1956),"The Monetary Dynamics of Hyperinflation", In "Studies in the Quantity Theory of Money", ed: Milton Friedman,
5-      Carlton. 1) W.,(1982),"The Disruptive Effects of inflation on the Organization of Markets",in: R.E.Halled.,"Inflation: Causes and Effects" University of Chicago Press. Clucaso.11.
6-      Dourribusch,R.S.FischerAR.Sparks,(1998). "Macoeconomics",
7-       7th ed.McGraw Hilt 7-Easterly. W.T.. Paulo Mauro & Klaus Schmidt Ilebbel, (1995), " Money Demand and Seignior age - Maximizing Inflation", JMB, Vol. 27. no.2.
8-        Ficher, S., (1982), "Seigniorage & The Case for a National Money", NE, Vol, 90.
9-       Fischer. Stanley. and Franco Modigliani, (1978) "Toward an Undertanding of the Real Effects and Costs of Inflation". welt wire schaftliches Arch, 114
10-  Friedman. M.. (1971), "Government Revenue From Inflation", JPE .Vol .79
11-  Hall. Robert F.,(1978), "Stochastic Implications of the life sycle permanent Income Hypothesis: Theory and Evidence". JPE. 86,
12-    Hansen. Lars Peter and Kenneth J. Singleton, (1983),"Stochastic Consumption, Risk Aversion, and the Temporal Behavior of Asset Returns", JPE, 91.
13-  Keynes, J.M., (1924), " Monetary Reform", New York, Harcourt, Brace.
14-   Kimbrough, K.P.. (1986). "The Optimum Quantity of Money Rule in the Theory of Public Finance", JME.
15-  Mankiw. N.G. "The Optimal collection of seigniorage: Theory and Evidence., JME , 20.
16-  Mankiw. N.G., Julio, J. Rotcmbcrg, & L. H. Summers, (1980), " Intertemporal Substitution in Macroeconomics", Quarterly Journal of Economics (QJE), 100.
17-  Marty, A (1.941, "The Inflation Tax and the Marginal Welfare Cost in a World of Currency and Deposits", Federal Reserve Bank of st.Louis, July - Aug.
18-  0kun, Arthur, (1975), "Inflation: Its Mechanics and Welfare Costs" , Brooking papers on Economic Activity, 2.
19-  Potetba, J.M. & J.J. Rotemberg: (1990), "Inflation and Taxation with Optimizing Goverments", JMB, 22.
20-   Rebelo. S., (1991), " Long - Run Policy Analysis and Long - Run Growth", JPE, 99, June.
21-  Tanzi, V., (1978), "Inflation, Real T. Revenue, and the Case for Inflationary Finance:Theory with an Application to Argentina"., IMO Staff Papers, Vol. 25.
22-  Tobin. (ans., (1986)."On the Welfare Macroeconomics of Government Financial Policy", Scandinavian Journal of Economics, 88
CAPTCHA Image