نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشجوی دکتری علوم اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

جهش پولی نرخ ارز، یکی از رفتارهای غیرعادی نرخ ارز است. این پدیده زمانی اتفاق می افتد که پس از یک انبساط پولی غیرمنتظره، بدلیل کند بودن تعدیل در بازار کالاها نسبت به بازار داراییها، نرخ ارز به سطحی فراتر از مقدار بلندمدت خود جهش نماید. این پدیده می تواند با توجه به اهمیت و تعدد اجرای سیاستهای پولی در کشورها بویژه ایران از جایگاه ویژه ای برخوردار باشد. نتایج حاصل از این تحقیق حکایت از وقوع پدیده جهش پولی نرخ ارز در دوره های کوتاه مدت (ماهانه) دارد. چنانچه مدل موردنظر را با داده های فصلی اجرا نماییم، وقوع این پدیده تائید نمی شود. این موضوع حکایت از بالا بودن سرعت تعدیل قیمت در بازار کالاها دارد که باعث می شود پس از یک انبساط پولی، قیمتها در بازار کالاها بلافاصله پس از بازار دارائیها تعدیل شوند. این امر می تواند ناشی از عواملی چون بالا بودن انتظارات تورمی عوامل اقتصادی، نااطمینانی حاکم بر بازار ارز، دخالتهای دولت و ... باشد. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Monetary Overshooting of Exchange Rate: Case of Iran Aazem

نویسندگان [English]

 • Kazem Yavari 1
 • Amir Hosein Mozayyeni 2

1 Assistant Professor of Economics, Tarbiat Modares University

2 PhD student in Economics, Tarbiat Modares University

چکیده [English]

The monetary overshooting of exchange rate is an abnormal behavior of exchange rate This phenomenon occurs when the exchange rate overshoots to a level higher than its long run level, due to an unexpected monetary expansion and the slossness of adjustment of goods market compared to the asset market. In view of the importance and multiplicity of implementation of monetary policies in any country and Iran in particular, this phenomenon may be of a crucial significance. The results drawn from this research suggests that the overshooting happens only in the short run (i.e. monthly) models. No more this w ill happen if we apply the seasonal data in the model. This shows that price adjustment is too fast which leads to adjustment of goods market immediately after the adjustment of asset market, in the wake of a monetary expansion. This may result from factors such as high inflationary expectations of economic factors, the uncertainty prevailing on the exchange rate market, government intervention, and etc.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Monetary expansion of exchange rate
 • Price adjustment
 • Asset arket
 1.  

   

  منابع آماری

  1. شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی در مناطق شهری کشور؛بانک مرکزی جمهوری اسلامی
  2. حجم پول و شبه پول ایران؛بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران- واحد: میلیارد ریال
  3. نرخ ارز رسمی در بازار آزاد :مرکز اطلاعات فنی ایران،‌بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. و برخی نشریات اقتصادی کشور، واحد: ریال
  4. درآمد نفت گاز در بودجه عمومی دولت: سازمان برنامه و بودجه ، بسته آماری pdf،‌واحد :میلیارد ریال
  5. حجم پول و شبه پول آمریکا: Federal Reserve of saint Luuis: USA، واحد: میلیارد ریال
  6. تولید ناخالص داخلی امریکا: Federal Reserve Of Saint Louse:USA، واحد: میلیارد ریال

  منابع فارسی:

  1. درگاهی، ح و گچلو، بررسی رفتار کوتاه مدت و بلندمدت نرخ حقیقی ارز در اقتصاد ایران با استفاده از روش همگرایی خود توضیح با وقفه های توزیعی، پژوهشنامه بازرگانی، ج، 1380.21:21-60
  2. رحیمی بروجردی، ع 1372، بررسی تاثیر کاهش ارزش پول بر تراز پرداخت های جمهوری اسلامی ایران. سومین کنفرانس سیاست های پولی و ارزی، موسسه تحقیقات پولی وبانکی، تهران.
  3. قربانی، پ 1376. بررسی تاثیر شوک های عرضه پول در تابیع تقاضای پول کوتاه مدت. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، 145 صفحه.
  4. مهدویان، م 1369. روش های تحلیلی بررسی نرخ ارز. اولین کنفرانس سیاست های پولی  و ارزی، موسسه تحقیقات پولی و بانکی ،‌تهران.
  5. نوفرستی، م1378. ریشه واحد و همجمعی  در اقتصاد ایران. موسسه خدمات فرهنگی رسا،‌چاپ اول.

   

  1-      Bahmani-oskooce.N1 1999. The long run relation exchange rate and the trade balance ,Evidence from Studies ,26(2):121-129

  2-      Bahmani-oskooce,M. and Kara,0.2000.Exchange Economics Letters ,68:89-93.

  3-      Bhandari.J.S and Driskill,R.Frenkel,J.A.1984.Capitel mobility and exchange rate overshooting European Economic Review,24:309-320

  4-      Chrtstian0-,L.G. and Echenbaum,M and Evsns,C.L. 1998. monetary policy , hat C we learned and to what end NBER Working Paper ,PP I • o:

  5-       claasscn,t. E.1996 Global monetary economics.United States,Oxford University Press.

  6-      Devereux B.1997.0ea1 exchange rates and macroeconomics • evidence and theory. canadian Journal Of Economics 4:773-808.

  7-      Devertux ,M B 1999 Flow does a devaluation affect the current account University OE British ciumbia Discuss1011 Paper . PP.1-22.

  8-      Dorreux ,M B. and Engle.C.2000.Monetary policy in the open economy revisited price setting and exchange rate flexibility.NBER Working Paper,PP. I -35

  9-      Devereux .M.B.and Engle.C.2001.Exchange rate and monetary policy emetstng market economies . University Of British clumbla Discussion Paper , PP.1-42.

  10-  Devereux ,M.B.and Engle,C.2001.Exchange raw pass-though . exchange raw volatility , and exchange rate disconnect.Camegie mellon University Conference Paper ,PP 1-37.

  11-  Devereux.M B. and Purvis.D.D.I.O.Fiscal policy and the real exchange rate European Economic 00* 00.34 1201-1211.

  12-  Dornbusch.R1 976.Expectation and exchange raw dyniumcsiournal Of Political Economy.84:1161-1176

  13-  Dornbusch,R 1391 Exchange rates .d inflation United 000i09,0111' press

  14-  Eichenbaum.M and Evans,C 1993 Some empirical evidence on the effects of monetary policy shocks on exchange noes NBER Working Paper .PP

  15-  Floyd , J.E.1998.monetary policy and the exchange rate Some evidence.University Of Toronto Working Paper,PP.1-33

  16-  Floyd.J.E.2002.Exchange rate overthooting University Of Toronto Working Paper . PP. I -13 ,

  17-  Frankel./ A and Itose,A K 1995 1- mpirical evidence on nominal exchange rate PP 1089-1729- inliandhook Of International Economics Eds.,Grossman.6 and Rogoff,K,,Vol.3,Nonli-llolland.FIsevier

  18-  Franke1,1 A and Rodriguez.,C.A 1982.Exchange coo dynamics overshooting hypothesis.IMF Working Paper ,PP.1-30.

  19-  Gibson,H.D 1996. international finance: Exchange rates and financial flows in the international system, Englandlongman

  20-  20- Goldberg.L.S. ad Karimos,1.1997 Black markets for currency,hoarding and policy reforms_ Journal Of International Economics,42:349-369.

  21-  21- Hoontrakul.P.19. Exchange rate heor) A review chulalongkom University discussion Paper ,PP.1-43

  22-  22- Kalyvitis.S. and Michaelides.A 2000.New es idence on the effects of US monetary policy on exchange rates.Economic Letters.71255-263.

  23-   23- Kim.S.2001 International transmission  of U.S. monetary policy shocks Evidence from VAR's. Journal Of Monetary Economics , 48:339-372.

  24-  24- Kollmann R 1997 I. he exchange rate in a dynamic-optimization current account model with nominal ngidities:A quantitative investigation.IMF Working Paper,PP.1-48.

  25-   25- Lyons.R.K.1990 Whence exchange floe overshooting: Money stock or flow Journal Of international F-conomics.29 160-384.

  26-  26- I'vtark.N .C.200 I International macroeconomics. Theory and econometric methods United Statesillackwell Publication

  27-  27- papadopoulos,A.P.and Zis,G.2000.A monetary analysis of the Dracluna/Ecu exchange rate determination.1980-199 I Empirical Economics,25:653-63.

  28-  28- Papazoglou,C and Turnovsky,S.1.1994.External markets,exchange rate dynamics and the impact of monetary disturbance. Journal Of International Money And Finance .13(51:449 -515.

  29-  29- Pesaran,M.h and Shin,Y.1997.Genentlized impulse respone analysis no linear otoltincoicte models.oxford University Working Paper , PP.1-13

  30-  30- Pesaran,M.H. 2000 . Economic tremis and macroeconomic policies in post revolutionary Iran . Cambridge University Discussion Paper ,PP.1-23

  31-  Phylaktis,K. and Girardin,E.200I.Foreign exchange markets in transition economics. China . journal of Development Economic,64:521-235

  32-  Pikoulakis,E.1995.International macrocconomics.g,reat Bfltain,Macmillan.

  33-  Rapach,d.L and Wohar,M.E.2001.Testing the monetary model of exchange determination New evidence from a century of data Journal of International economics( forthcoming), PP.1-35.

  34-  Rogers ,J.11.1999.Monetary shocks and real exchange rates Journal Of International Economics 49:269-288.

  35-  Rogers,J.H.1998.Monetary shocks and real exchange rates. Board Of Governors Of The Fedcra Reserve discussion Paper ,PP.1-51.

  36-    Rogoff.K.2002.Dournbusch's overshooting model after twenty-five years.1MF Working Paper. PP.1-40.

  37-  Shone.R. I 997.Economic dynamic.United Kingdom.Cambridge university Press

  38-  wilkson,K.J. and Young.M.R. and Young,S1001.The effects of monetary policy shocks on exchange rates evidence from Newzealand and Australia.Pacific-Basin Finance Journal ,9:427-455.

  39-  Zamouline ,0.2000.sticky import prices or sticky export prices : Theoretical and empirical investigation . university Of Michigan Working paper,PP.I-33.

CAPTCHA Image