نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمى گروه اقتصاد دانشگاه مفید

چکیده

اهمیت مالیاتهای حکومتی در تامین هزینه های دولت کارکرد ابزار سیاست مالی آن در اقتصاد جدید و کمبود مقدار خمس و زکات با توجه به خروج برخی از موارد زکات و گسترش وظایف دولت، اقتصاد اسلامی را بویژه بر اساس فقه شیعه با مشروعیت وضع مالیاتهای حکومتی مواجه ساخته است. بررسی وظایف دولت در صدر اسلام و مقایسه آن با وظایف دولت امروزی نشانگر رشد وظایف دولت در عصر حاضر بویژه بر اساس دیدگاه دولت رفاه را دارد. محاسبه منابع مالی دولت اسلامی، نشان از کمبود منابع با مشکلات مبتنی بر آن دارد. این مقاله، ده راه مختلف فقهی را برای مشروعیت وضع مالیاتهای حکومتی بررسی کرده و امکان مشروعیت آن را اثبات می کند. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The legitimacy or Illegitimacy of State Tax

نویسنده [English]

  • Majid Rezae

Member of the Faculty of Economics, Mofid University

چکیده [English]

the importance of state tax in financing government expenses and the role of it's financial policy instrument in modem economics and the inadequacy of khoms and Zokat due to exclusion of some items of eakat and the expansion of government functions has led Islamic economics to face the question of legitimacy of state tax. Investigating the functions of government in early ages of Islam and comparing it with the functions of modern governments shows a major growth in the functions of contemporary governments based on the notion of welfare state. Calculating Islamic state's financial resources suggests a big deficit in resources or the problems resulting from this deficit. The paper examines and proves the likely ten different jurisprudentially legitimate solutions for levying state tax.

کلیدواژه‌ها [English]

  • State cav
  • Legitimacy
  • Government functions
  • Altoms
  • Zak

منابع

1- فارسى

1- بیمه مرکزى، مجموعه قوانین بیمه‏اى، بیمه مرکزى ایران، 1378.
2- ساسان نژاد، امیر هوشنگ، مجموعه کامل قوانین بیمه‏اى، تهران، انتشارات فردوسى، چاپ اول 1379.
3- مطلبى، سیدمحمد موسى، تحلیل گردش اطلاعات و هزینه‏هاى آن در ساختار بازارى بیمه مطالعه موردى ایران، 1380، قم، پایان نامه کارشناسى ارشد دانشگاه مفید.

2- انگلیسى

1 - CHitgopekar, sharads, relationship Between Deductibles and expected payouts for Insurance policies, 200.
2 - Hiller, Briall, The economic of Assymetric information, 1991 & nacmilan Press.
3 - Katz, and Rosen, mictoEconomic, 1994 & 2nded, Irwin, Illinios.
4 - Mansfield, Edwin, Microeconomics, 1991, w.w.norton&company
5 - MC taggat, D findlay, Land parkin, Economics, 1992, addison-wesley, http:\www.cob.ilstu.edukatieworking papersdeductibles 99.doc
6 - Stadler Inesmacho-David Pereze-castrillo, An introduction to Economic of information (Incentives&contracts), 1997 Richard watt, oxford university.
7 - Stiglitz, S.E., Economics, 1993, w.w.norton&company, NewYork.
8 - Sweeting Andrew, Discuss the reason why asymmetric information can be a source of market failure.use examples to illustrate your answers, 1998, httb:\w.w.eraweb.net
9 - Varian, H.R, Intermediate Microeconomics: A modern approach 2nded, 1990, w.w.norton & company New York.
CAPTCHA Image