نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه مفید

چکیده

در شرایطی که دو طرف با یکدیگر ارتباط اقتصادی برقرار می سازند. همواره اطلاعات نقش مهمی را ایفا می کند. وجود رفتار نامشهود، می تواند باعث شود، یکی از دو طرف، رفتارهایی را انجام دهد که به نفع طرف دیگر نیست. در این حالت، که مخاطرات اخلاقی شکل می گیرد، بازار دچار شکست می شود. شرکتهای بیمه، که همواره رفتار مراقبتی بیمه گزاران را نمی توانند مشاهده کنند، با چنین مشکلی مواجه می شوند. بنابراین از ابتدا باید قراردادهایی را که سازگار با مشارکت بیمه گزاران در انعقاد قرارداد همراه با ایجاد انگیزه برای افزایش مراقبت بیمه گزاران طراحی نمایند. قرار دادهای فرانشیزی در این شرایط بهترین قراردادها تلقی شده است و از همین طریق ایجاد فرانشیز و گنجاندن مبالغ قابل کسر در قرارداد و همچنین دخالت انگیزشی دولت از طریق مالیات و سوبسید می توان این مورد شکست بازار را برطرف نمود و یا از هزینه های آن کاست. بررسیها، نشان می دهد در برخی از تعرفه های تصویبی شورای عالی بیمه و همچنین متن قراردادها از کارآیی لازم برخوردار نیستند و ضروری است با استفاده از نتایج این پژوهش و سایر پژوهشهایی که در زمینه بکار رفته مشکلات قراردادها و تعرفه بر طرف شود. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Moral Hazard and the Insurance Market

نویسنده [English]

  • Syed Mohammad Musa Motallebi

Master of Economics, Mofid University

چکیده [English]

In a condition where two parties establish an economic relation, information always plays an important role. Any subtle behaviour may cause either party to react in away that is not in the interest of the other. In sach a case moral hazard occurs which leads to market failure. Insurance companies that can't observe the supervisory behaviour of the insured people face such a problem, 'I hus there is a need for designing contracts which involve the insureds and motivate them to increase their supervision. Franchise contracts are considered to be the optimal ones. The market failure can be prevented or the cast can be reduced by franchinsing and the deductible coverage or by government's stimulative intervention through tax and subsidies. Investigations indicate that some tariffs levied by the "Insurance  High Council" and also the contract documents lack the due efficiency.. It's necessary to reform the contracts and the tariffs using the results drawn from this and other researches.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • In a condition where two parties establish an economic relation
  • information always plays an important role. Any subtle behaviour may cause either party to react in away that is not in the interest of the other. In sach a case moral hazard occurs which leads to market failure. Insurance companies that can't obser
  • 'I hus there is a need for designing contracts which involve the insureds and motivate them to increase their supervision. Franchise contracts are considered to be the optimal ones. The market failure can be prevented or the cast can be reduced by f

منابع

1- فارسى

1- بیمه مرکزى، مجموعه قوانین بیمه‏اى، بیمه مرکزى ایران، 1378.
2- ساسان نژاد، امیر هوشنگ، مجموعه کامل قوانین بیمه‏اى، تهران، انتشارات فردوسى، چاپ اول 1379.
3- مطلبى، سیدمحمد موسى، تحلیل گردش اطلاعات و هزینه‏هاى آن در ساختار بازارى بیمه مطالعه موردى ایران، 1380، قم، پایان نامه کارشناسى ارشد دانشگاه مفید.

2- انگلیسى

1 - CHitgopekar, sharads, relationship Between Deductibles and expected payouts for Insurance policies, 200.
2 - Hiller, Briall, The economic of Assymetric information, 1991 & nacmilan Press.
3 - Katz, and Rosen, mictoEconomic, 1994 & 2nded, Irwin, Illinios.
4 - Mansfield, Edwin, Microeconomics, 1991, w.w.norton&company
5 - MC taggat, D findlay, Land parkin, Economics, 1992, addison-wesley, http:\www.cob.ilstu.edukatieworking papersdeductibles 99.doc
6 - Stadler Inesmacho-David Pereze-castrillo, An introduction to Economic of information (Incentives&contracts), 1997 Richard watt, oxford university.
7 - Stiglitz, S.E., Economics, 1993, w.w.norton&company, NewYork.
8 - Sweeting Andrew, Discuss the reason why asymmetric information can be a source of market failure.use examples to illustrate your answers, 1998, httb:\w.w.eraweb.net
9 - Varian, H.R, Intermediate Microeconomics: A modern approach 2nded, 1990, w.w.norton & company New York.
CAPTCHA Image