نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی پژوهشکده فرهنگ و اندیشه اسلامى

چکیده

در این مقاله پس از تبیین مفهوم کنز از دیدگاه اقتصاددانان و از دیدگاه مفسران و اندیشمندان اسلامی و نیز با بررسی آیات و روایات وارده در این موضوع، اثبات شده است که آنچه تحت عنوان کنز در اسلام تحریر شده. جمع آوری ثروت مازاد بر نیاز و بدون پرداخت حقوق الهی متعلق به آن می باشد و صرف خارج کردن پول از جریان گردش حرام نیست و نتیجه گرفتیم که نگهداری پول به انگیزه بورس بازی (با فرض جواز بورس بازی در چارچوب قوانین شرع) حرام نیست. در خاتمه نیز یادآور شدیم که با وجود تحریم بهره در اقتصاد اسلامی بدلیل آنکه نگهداری پول دارای هزینه فرصت است شرائطی را می توان تصور کرد که در آن تقاضای پول به انگیزه بورس بازی عملا محقق گردد. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Meaning of Kane [Hoarding' in Economics and from Islamic Thinkers' Viewpoint

نویسنده [English]

  • Syed Husain Mir Moezzl

Faculty member of the Institute of Islamic Culture and Thought

چکیده [English]

The paper reviews the concept of hoarding from economists and Islamic exegetists and thinkers' point of view. Examining the verses and traditions on the subject the author argues that what has been prohibited in Islam as hoarding does not apply to the accumulation of wealth surplus to requirements and the weath without any involvement in a prohibited circulation. He concludes that holding money for an speculative incentive (suppose that speculation is permitted according to shariah laws) is not unlawful. He points out that despite the prohibition of interest in Islamic economics one can conceive a condition under which the speculative demand is realized.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hoarding
  • Money
  • Speculation

منابع

1 - ابن منظور، لسان العرب، دار الجیل و دار لسان العرب.
2 - الحکیمى، محمدرضا و...، الحیاة، مکتب نشر الثقافة الاسلامیة (مرکز نشر فرهنگ اسلامى)، الطبعة الثانیه، (1415 ق ـ 1374 ه. ش.).
3 - الشیخ الطوسى، التبیان فى تفسیر القرآن، دار احیاء التراث العربى.
4 - الصدر، السید محمد باقر الصدر، اقتصادنا، مکتب الاعلام الاسلامى ـ فرع خراسان، 1417 ه، 1375 ش.
5 - الطباطبایى، سید محمد حسین، المیزان فى تفسیر القرآن، مؤسسة الأعلمى للمطبوعات، 1417 ق ـ 1997 م.
6 - الطبرسى، مجمع البیان فى تفسیر القرآن، مؤسسة التاریخ العربى، 1992 م.
7 - الفخر الرازى، التفسیر الکبیر، دار الفکر، 1415 ه، 1995 م.
8 - الفیض الکاشانى، تفسیر الصافى، مؤسسة الأعلمى للمطبوعات، 1402 - 1982 م.
9 - امیرة عبداللطیف مشهورة، الاستثمار فى الاقتصاد اسلامى، مکتبة مدبولى، القاهرة، 1414 ق ـ 1994.
10 - توتونچیان، ایرج، پول و بانکدارى اسلامى، انتشارات توانگران، 1379.
11 - جوزف شومپیتر: تاریخ تحلیل اقتصادى، 3. از 1870 تا کینز، ترجمه: فریدون فاطمى، نشر مرکز 1380.
12 - رفیق یونس المصرى، بحوث فى الاقتصاد الاسلامى، دار المکتبى، 1421 ق ـ 2001 م.
13 - شوقى احمد دینا، تمویل التنمیه فى الاقتصاد الاسلامى، مؤسسة الرسالة، 1404 ف ـ 1984.
14 - محمدى الریشهرى، میزان الحکمة، الطبعة الاولى، دار الحدیث.
15 - مکارم شیرازى و...، تفسیر نمونه، دار الکتب الاسلامیة 1373 ش.
16 - نعمت عبداللطیف مشهور: الزکاة الاسس الشرعیه و الدور الإنمایى و التوزیعى، المعهد العالمى للفکر الاسلامى، 1401 ق ـ 1981 م.
17 - الوین، هانس، راهنمایى نظریه عمومى کینز، ترجمه منوچهر کیانى، انتشارات دانشگاه تهران.
18 - یوسف کمال، محمد، فقه الاقتصاد النقدى، دار الصابوتى، دار الهدایة
CAPTCHA Image