نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار اقتصاد پژوهشکده و دانشگاه تربیت مدرس

2 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد اقتصاد دانشگاه مفید

چکیده

‌با افزایش امید به زندگی، کیفیت نیروی انسانی و افزایش سن بازنشستگی، سعی شده است تا با ایجاد شرایط بازنشستگی‌های زودهنگام به عنوان جزئی از نظام‌های بازنشستگی در دنیا، علاوه بر تخفیف سنی فوق، از فشار مضاعف بر نیروی کار جلوگیری گردد. با اجرای قوانین بازنشستگی زودهنگام، مشارکت نیروی کار میان‌سال و کهن‏سال تحت تأثیر قرار می‏گیرد. در این مقاله ضمن بررسی عوامل عمده مؤثر بر اشتغال پس از بازنشستگی، تأثیر افزایش سنوات خدمت، بر اشتغال پس از بازنشستگی آزمون می‌گردد.
در این پژوهش از روش توصیفی و تهیه داده‏های پیمایشی (Current Population Survey) از 407 نفر از بازنشستگان شهر تهران در سال 1387 و آزمون‏های تحلیل آماری و رگرسیونی جهت آزمون فرضیات استفاده شده است. یافته‌های آماری نشان می‏دهد که در نمونه مورد بررسی، 9/54 درصد از افراد جامعه نمونه که زودتر از موعد بازنشسته شده‏اند و 52 درصد افرادی که در موعد مقرر و یا پس از آن بازنشسته شده‌اند، در بازار کار باقی مانده‏اند. در نمونه انتخابی 1/45 درصد از بازنشستگان زودهنگام از بازار کار خارج شده‏اند و به طور کلی تنها امکان جایگزینی نیروی کار در بازار کار برای این افراد وجود دارد. بنابراین تغییر چندانی در خروج نیروی کار سالخورده و جایگزینی آنان صورت نمی‏گیرد. بازنشستگی زودهنگام احتمال حضور مردان در بازار کار را افزایش و احتمال حضور زنان را کاهش داده است.
نتایج آزمون‏های رگرسیونی نشان می‏دهد که کاهش سنوات خدمت، احتمال اشتغال مجدد بازنشستگان را افزایش می‏دهند. بنابراین می‌توان گفت که اجرای طرح‌های بازنشستگی زودهنگام به طور کامل به خروج بازنشستگان از بازار کار نمی‏انجامد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Non-Linear Effects of Oil Revenues on Inflation in OPEC Countries Using the Threshold Approach

نویسندگان [English]

  • Lotfali Agheli Kohneh Shahri 1
  • Hassan Mohammad Ghaffari 2

1 Assistant Professor of Economics Research Institute and Tarbiat Modares University

2 Graduate of Mofid University of Economics

چکیده [English]

 
Oil revenues constitute the major part of export revenues in OPEC[1]countries. In regard to this fact that prices in oil markets have been very so swinging in the past four decades,identifying manner and severity of affecting oil revenues on inflation for economic policy making is very important. Topic of this paper is" The nonlinear effects of oil revenues on inflation in OPEC countries". We have used panel data during the 1983-2006 for OPEC countries in the research. The way which is applied for estimation is"Threshold error correction model". Estimations show that the oil revenue increase is significantly inflationary, and when oil revenue increase is upper than 45 percent threshold level, its effect on inflation will be more severe. This result confirms the main hypothesis of this research which asserts that relation between inflation and oil revenues is positive and nonlinear.[1] . Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Oil Revenue
  • OPEC
  • Threshold Error Correction Model

منابع

الف- فارسی

1-       ابریشمی، حمید، مبانی اقتصاد‌سنجی، جلد 2، تهران، دانشگاه تهران، 1378.
2-       تامپسن، لارنس، سالمندی و خردمندی: ابعاد اقتصادی بازنشستگی در بخش عمومی، ترجمه زهره کسائی، تهران، مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی، 1379.
3-       ترنر، جان، شتاب افزایش سن بازنشستگی در کشورهای توسعه یافته، ترجمه مژده کیاراد و دیگران، هفته‏نامه آتیه، 1386، ش 613.
4-       جلیلی خشنود، جلیل، مفاهیم اساسی روش‌های آماری، جلد اول، تهران، مرکز نشر صدا، چاپ اول، 1379.
5-       روغنی‌زاده، مصطفی، تحلیل ریاضی بر وضعیت صندوق‏های بازنشستگی ایران و تحلیل وضعیت بهینه، تهران، سازمان بازنشستگی کشوری، 1384.
6-       روغنی‏زاده، مصطفی، چالش‏های نظام بازنشستگی در جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه تأمین اجتماعی،1387، ش 29.
7-       سلیم‏زاده، حمیده و دیگران، اشتغال مجدد بازنشستگان و شاخص‏های کیفیت زندگی، فصلنامه رفاه اجتماعی، 1386، ش26.
8-       سیفی، شاپور، برآورد تابع درآمد و هزینه صندوق بازنشستگی کشوری و بررسی اثرات مالی ناشی از بازنشستگی پیش از موعد بر آن، مجموعه مقالات دومین همایش بازنشستگان کشوری، تهران، 1379.
9-              شکری، علی، ارزیابی اقتصادی صندوق‏های بازنشستگی در ایران، تهران، مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی، 1375.
10-   شیبانی اصل، صابر، نظام بازنشستگی در ایران چالش‏ها و فرصت‏ها، تهران، سازمان مدیریت و برنامه‏ریزی، 1385.
11-   لطیفی، شهره، تأثیر تورم بر سطح زندگی حقوق‏بگیران صندوق بازنشستگی کشوری (1383- 1374)،تهران، سازمان بازنشستگی کشوری، 1384.
12-        مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی، تأمین اجتماعی و توسعه، تهران، مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی، چاپ اول، 1374.
13-   هومن، حیدرعلی، راهنمای عملی پژوهش کیفی، تهران، سمت، 1385.
14-   هفته‏نامه آتیه، شتاب افزایش سن بازنشستگی در کشورهایتوسعه یافته، ترجمه مژده کیاراد، سکینه یوسفی قدیم و عباس مفاخری، 25 اردیبهشت ماه 1386، ش 13.

ب - لاتین

15-    Ashenfelter, Orley, "Unemployment as Disequilibrium in a Model of Aggregate Labor Supply", Econometrica, No. 48, 1980, pp. 547-564.
16-    Bottazzi R, "Labour Market Participation and Mortgage Related Borrowing Constraints", The Institute for Fiscal Studies Working Paper 04/09, 2004.
17-       Bartel, Ann P., and Nachum Sicherman, "Technological Change and Retirement Decisions of Older Workers", Journal of Labour Economics 11, No. 1, 1993, pp. 162-183.
18-    Belkar, Rochelle, Lynne Cockerell and Rebecca Edwards, "Labour Force Participation and Household Debt", Research Discussion Paper, Reserve Bank of Australia, 5, June, 2007.
19-    Blau, D., and Goodstein, R, "Accounting for Trends in the Labor Force Participation Rate of Older Men in the United States". University of North Carolina at Chapel Hill, May, 2006, No. 16.
20-    Blinder, Alan S, Private Pensions and Public Pensions: Theory and Fact, NBER, Working Paper 902, 1982.
21-    Coile, Courtney C, "Health Shocks aand Couples’ Labor Supply Decisions", Cambridge, NBER Working Paper, September, No. 10810, 2004.
22-       Coile, Courtney C. and Phillip B. Levine, "Bulls, Bears, and Retirement Behavior", NBER Working Paper, September, 2004, No. 10779.
23-       Coile Courtney C., Phillip B. Levine, "Labor Market Shocks and Retirement: Do GovernmentPrograms Matter? ", Journal of Public Economics, January. Vol. 11, 2007, No. 2, pp. 1902-1919.
24-     Department of Treasury and Finance, "Addressing Impacts of Population Ageing on Labour Force Participation", Strategic Policy Group Preliminary Report, June, 2005.
25-     Dostie, Benoit, "Wages Productivity and Aging", IZA Working Paper, 2496, 2006.
26-    Eschtruth, Andrew D. and Jonathan Gemus, "Are Older Workers Responding to the Bear Market, Center for Retirement Research at Boston College", Just the Facts on Retirement Issues, 5, 2002.
27-    Euwals, R. & et al. (2005), Early Retirement Behavior in the Netherlands: Evidence from a Policy Reform, 2005.
28-     Feldman, D. C, "The Decision Toretire Early: Are View and Conceptualization" .Academy of Management Review, 1994, No. 19, 1994. pp. 285–311.
29-          Friedberg, Leora and Anthony Webb (2003), "Retirement and the Evolution of Pension Structure", National Bureau of Economic Research, Working Paper 9999, 2003.
30-    Gruber, Jonathan and Brigitte Madrian, "Health Insurance Availability and the Retirement Decision", American Economic Review, pp. 938-948, 1995.
31-          Hanisch, K. A,"Reasons People Retire and Their Relation to Attitudinal and Behavioral Correlates in Retirement". Journal of Vocational Behavior, 1994, No. 45, pp. 1–16.
32-    Hardy, M. A., & Quadagno, J,"Satisfaction with Early Retirement: Making Choices in the Auto Industry", Journal of Gerontology: Social Sciences, No. 50, 1995, pp. 217-228.
33-    Heckman, James J. and Thomas E MaCurdy, "A Life Cycle Model of Female Labor Supply", Review of Economic Studies, No. 47, 1980, pp. 47-74.
34-    Hill, Elizabeth T, "The Labor Force Participation of Older Women: Retired? Working? Both?", Monthly Labor Review September, PP. 39-48, 2002.
35-    Kocourek, David and Filip Pertold, "Impact of Early Retirement Incentives on Labor Market Participation": Evidence from a Parametric Change in the Czech Republic, Czech National Bank, 2007.
36-    Kotlikoff, Laurence J., and Jagadeesh Gokhale, Estimating a Firm Age-Productivity Profile Using the Persent Value of Workers’ Earning, Quarterly Journal of Economics, No. 107, 1992, pp. 1215-1242.
37-    Lazear, Edward P, "Why is There Mandatory Retirement? ", journal of Political Economy, No. 87, 1979, pp. 1261- 1284.
38-    Lundberg, Shelly, "The Added Worker Effect", Journal of Labor Economics No. 3, 1985, pp. 11-37.
39-          Medoff, James L. and Katharine Abraham, "Are Those Paid more Really more Productive? the Case of Experience", Journal of Human Resources No. 16, 1981, pp. 186-216.
40-    Montizaan, Raymond, Frank Corvers and Andries De Grip, "Training and Early Retirement, Research Center for Education and the Labour Market", Maastricht University, P.O Box 616, July, 2007.
41-    Poterba, James M, The Rise of the Equity Culture: U.S. Stockownership Patterns, 1989-1998, MIT Unpublished Manuscript, 2001.
42-    Seitsamo, Jorma, "Qualities of work, Functioning and Early Retirement. A Longitudinal Study among Finnish Ageing Workers in 1981–1997", International Congress Series, Finnish Institute of Occupational Health, Helsinki, Finland (1280), pp. 136- 141, 2005.
43-Shultz Kenneth S., Kelly R. Morton and Joelle R. Weckerle, "The Influence of Push and Pull Factors on Voluntary and Involuntary Early Retirees’ Decision and Adjustment Retirement", Journal of vocational behavior, 1998, No. 53: 45–57.
44-    Siegrist, Johannes, et al, "Quality of Work, Well-being, and Intended Early Retirement of Older Employees—Baseline Results from the Share Study", European Journal of Public Health , Vol. 17, 2006, No. 1, pp. 62–68.
45-     Taylor, M. A., & Shore, L .M, "Predictors of Planned Retiement Age: Anapplication of Beehr’s Model. Psychology and Aging", 1995, No. 10, pp. 76– 83.
46-       Williamson, R. C., Rinehart, A. D., & Black, T.O, Early Retirement: Promises and Pitfalls, NewYork: Plenum Press, 1992.

پیوست: نتایج رایانه‌ای خروجی نرم‌افزار Eviews در آزمون مدل‌ها

نتایج رگرسیونی حاصل از برآورد مدل برای کل جامعه

 

نتایج رگرسیونی حاصل از برآورد مدل برای جامعه مردان

 

نتایج رگرسیونی حاصل از برآورد مدل برای جامعه زنان

 
CAPTCHA Image