نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشکده علوم اقتصادی

چکیده

به طور معمول در مبانی نظری و کاربردی تابع تقاضای پول نقش انتظارات مطرح است. یکی از پارامترهای مؤثر بر تقاضای پول نرخ تورم است و با افزایش تورم تقاضای پول کاهش می‌یابد. تورم در اقتصاد تابعی از متغیرهای دیگر از جمله انتظارات است. انتظارات تورمی در اقتصاد می‌تواند به صورت تطبیقی یا عقلایی شکل گیرد. این مقاله به آزمون این موضوع پرداخته و تابع تقاضای پول ایران را بر مبنای نظریه انتظارات برآورد می‌نماید. در نتیجه انتظارات تطبیقی تقاضای پول در ایران را بهتر توضیح داده و تقاضای پول نیز تابعی از سطح تولید و تورم است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Testing the Expectations Theory of Money Demand Function in Iran

نویسنده [English]

  • Mohammad Reza Monjazeb

Assistant Professor, Faculty of Economics

چکیده [English]

Usually the role of expectations in money demand function is raised. One of parameters that influences money demand is inflation and it reduces money demand level. Inflation in the economy is a function of other variables, including expectations. Inflationary expectations in the economy can be shaped as adaptive or rational. By this article, we test these concepts and show the function of money demand based on expectations, and report its estimations. As the results indicate the adaptive expectation describe better the demand function for money and it is a function of production level and inflation rate in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Money Demand
  • Adaptive Expectations
  • Rational Expectations

منابع

الف- فارسی

1-        صادق زاده، علی و جعفری صمیمی، احمد و علمی، زهرا، برآورد تابع بلند مدت و کوتاه مدت تقاضای پول در ایران استفاده از الگوی خود بازگشت با وقفه‌های توزیعی، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، 1385، سال هشتم، ش. 29.
2-        کمیجانی، اکبر و بوستانی، رضا، ثبات تابع تقاضای پول در ایران، مجله تحقیقات اقتصادی، 1383، ش 67.
3-        مرادی، محمدعلی، مبانی اقتصاد خرد تقاضای پول در اقتصاد بدون بهره بر اساس مدل، مجله برنامه و بودجه، 1379، ش 59-58
4-        منجذب، محمدرضا، تحلیلی بر اثر بخشی گسترش حجم پول بر تولید و تورم در اقتصاد ایران، مجله پژوهش‌های اقتصادی، 1385، سال ششم، ش 3.
5-                هژبر کیانی، کامبیز، بررسی تقاضای پول و جنبه‌های پویای آن در ایران، مجله اقتصاد و پول، شماره 1، 1378، سال اول.

ب- لاتین

6-        Barro R.J.; Unanticipated Money Growth and Unemployment in the U.S., 1977, AER 67, 101-112.
7-        Mishkin, F.S.; Does Anticipated Aggregate Demand Policy Matter? Further Econometric Results, Sep. 1983, AER, 788-802.
8-        Rutherford, Donald, (2002), Rutledge Dictionary of Economics, Second edition, pp. 33, 189, 211.
9-        Rhine, Russell, (May 2008), "Rational Expectations and M2 Demand", Intl Advances in Econ. Res. Pp. 163-66.
10-     Christiana, Lawrence J., (November 1981), "Rational Expectations hyper inflation, and the Demand for Money", Federal Reserve Bank of Minneapolis, RDWP, PP. 1-25.
11-     Gennari, Elena, (1999), "Estimating Money Demand in Italy 1970-1994", EUI working paper Eco No. 99/7, pp.1-33.
12-     Zakir and others, (2006), "Demand for Pakistan", International Research Journal of Finance and Economics, pp. 209-218.
13-     Mehra, yash P. (Summer 1997), "A Review of the Recent Behavior of M2 Demand", Federal Reserve Bank of Richmond Economic Quarterly, pp. 27-43.
CAPTCHA Image