نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

2 پژوهشگر مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه تهران

چکیده

بانک‌های مرکزی به منظور دستیابی به اهداف مختلف اقتصادی نظیر تورم مورد هدف، نرخ بهره را با توجه به ویژگی‌های ساختاری اقتصاد مورد توجه قرار می‌دهند. با توجه به اهمیت نرخ بهره در ساختار اقتصادی کشورها و وابستگی سایر متغیرهای کلان اقتصاد نظیر سطح تولید و اشتغال به رفتارهای نرخ بهره، نرخ بهره به عنوان یکی از ابزارهای اساسی سیاست پولی همواره مورد توجه سیاست‌گذاران پولی قرار گرفته است.
در این مقاله با توجه به ساختار اقتصاد ایران و بر اساس مدل پایه سونسن[1] (1997)، نرخ بهره بهینه با توجه به دو هدف اساسی بانک مرکزی (تثبیت قیمت‌ها و تثیبت سطح تولید) محاسبه شده است. حل مدل با لحاظ برخی از فروض ساده کننده، نشان می‌دهد که نرخ بهره حقیقی بهینه تحت تأثیر شکاف بین نرخ تورم و تورم مورد هدف، شکاف تولید، وقفه تورم و برخی متغیرهای برونزا قرار می‌گیرد. تخمین معادلات مدل بر اساس داده‌های اقتصاد ایران برای دوره (1384-1353) نشان می‌دهد که تورم رابطه مثبت و معنادار با وقفه شکاف تولید و رابطه مثبت و معنادار با وقفه تورم دارد. همچنین شکاف تولید رابطه مثبت و معنادار با وقفه شکاف تولید، رابطه منفی و غیر معنادار با نرخ بهره حقیقی و رابطه منفی و معنادار با متغیرهای برونزا دارد.
تحمین مدل بهینه نرخ بهره بر اساس داده‌های اقتصاد ایران برای دوره (1384-1353) نیر گویای آن است که شکاف تولید اثر مثبت و معناداری بر روی نرخ بهره اسمی دارد، اثر متغیرهای برونزا (نرخ ارز و رشد نقدینگی) بر روی نرخ بهره اسمی مثبت و معنادار است و نرخ تورم مورد هدف اثر منفی و معناداری بر روی نرخ بهره اسمی دارد. همچنین نتایج نشان می‌دهد که اثر مثبت نرخ تورم و وقفه آن بر روی نرخ بهره اسمی معنادار نیست و این نتیجه گویای آن است که نرخ اسمی بهره در ایران بدون توجه به رفتار تورم و وقفه آن تعیین می‌شود. محاسبه نرخ‌های بهره بهینه برای دوره مورد مطالعه مؤید این ادعاست.[1]. Svensson

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Economic Structure, Policy Purposes and Optimal Interest Rate in Inflation Targeting

نویسندگان [English]

  • Asadollah Farzinvash 1
  • Sajad Barkhordari 2

1 Associate Professor, Faculty of Economics, University of Tehran

2 Researcher at the Center for Scientific Policy Research and PhD student in Economics, University of Tehran

چکیده [English]

Central banks regard the interest rate as a tool for achieving different economic objectives such as inflation targeting. Interest rate plays an important role in the economic structure of a country and given the dependence of other macroeconomic variables, such as the level of production and employment, and their effects on interest rate behaviors, so, the interest rate has been regarded by policy makers as a major instrument of monetary policy.
In this paper, regarding the Iranian economic structure and on the basis of Sevensson’s model (1997), the optimal interest rate has been computed with respect to the major goals of central banks. The solution to the model on the basis of some simplified assumptions shows that the real optimal interest rates are affected by the gap between inflation and inflation target, production gap, the inflation lag, and exogenous variables. Estimation of the model using Iranian economic data (1974- 2007) reveals that the relationship between inflation and the production gap as well as inflation and inflation gap is positive and significant. Furthermore, the production gap has a positive and significant relationship with the lag in the production gap, a negative and insignificant one with the real interest rate, and a negative and significant one with exogenous variables.
Estimation of the optimal interest rate model shows that the production gap has a positive and significant effect on the nominal interest rate. The effect of exogenous variables on the nominal interest rate is positive and significant, and targeted inflation has a negative and statistically significant impact on the nominal interest rate. In addition, the results of this paper demonstrate that the effect of inflation and it's lag is not statistically significant on the nominal interest rate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Inflation Targeting
  • Optimal Interest Rate
  • Production Gap
  • Economic Structure

منابع

1-       Ang, Andrew & Bekaert, Geert, The Term Structure of Real Interest Rates and Expected Inflation, Columbia University and NBER,2003.
2-       Driffill, John & Rotondi, Zeno, Inertia in Taylor Rules, World Economy & Finance Research Programme, 2007.
3-       Eiffinger, Sylvester, Schaling, Eric & Verhagen, Willem, The Term Structure of Interest Rates and Inflation Forecast Targeting, Center for Economic Research, Tilburg University, 1998.
4-       Gomez, Alons, Maheu, John M., & Maynard, Alex, Improving Forecasts of Inflation Using the Term Structure of Interest Rates, Department of Economics, University of Toronto, 2008.
5-       Kotlan, Viktor, the Term Structure of Interest Rates and Future Inflation, Eastern European Economics,1999, Vol. 32, No. 5,
6-               McGough, Bruce, Rudebusch, Glenn & Williams, John. C, Using a Long-Term Interest Rate as the Monetary Policy Instrument, Federal Reserve Bank of San Francisco, 2004.
7-        Orphanides, Athanasios & Williams, John .C, Imperfect Knowledge, Information Expectations and Monetary Policy, Center for Financial Studies (CFS), 2003.
8-        Schaling, Eric, Eijffinger, Sylvester & Tesfaselassie, Mewael, Heterogeneous Information about the Term Structure of Interest Rates, Least-Squares Learning and Optimal Interest Rate Rules for Inflation Targeting, Tilburg University, 2003.
9-               Svensson, Lars E.O, Inflation Forecast Targeting: Implementing and Monitoring Inflation Targets, Institute for International Economic Studies, Stockholm University, 1996.
10-          Weymark, Diana, N, Economic Structure, Policy Objectives and Optimal Interest Rate Policy at Low Inflation Rates, Department of Economics, Vanderbilt University, 2003.
11-    Ragan, Christopher, Deriving Agents’ Inflation Forecasts from the Term Structure of Interest Rates, Research Department of Bank of Canada, 1995.
12-    www.cbi.ir
 
 
CAPTCHA Image