نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد اقتصاد دانشگاه تهران

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده

استراتژی توسعه صادرات به عنوان یکی از راهبردهای محوری اقتصاد کشور مطرح بوده و از طرفی بهره­وری کل عوامل تولید نیز در نظریه­های رشد اقتصادی به ویژه در نظریه­های جدید رشد، یکی از منابع عمده رشد اقتصادی به شمار می­رود. این مقاله اثر توسعه صادرات را بر رشد بهره­وری کل عوامل تولید در زیر بخش­های صنعتی چهار استانِ تهران، اصفهان، آذربایجان شرقی و خراسان با استفاده از مدلی که هم در بردارنده سمت عرضه وهم سمت تقاضای اقتصادی می­باشد، به منظور تعیین فعالیت­های صنعتی (که از استراتژی فوق بیشترین تأثیر­پذیری را دارند) مورد بررسی قرار داده و متعاقب آن، رشته فعالیت­های صنعتی اولویت­دار این چهار استان را در تأثیر­پذیری از توسعه صادرات از مجرای رشد بهره­وری کل عوامل تولید، معرفی می­نماید. یافته­های این مقاله نشان می­دهد که رشد صنایع غذایی، فلزات اساسی، شیمیایی در استان تهران، صنایع فلزات اساسی، شیمیایی و غذایی در استان اصفهان، صنایع فلزات اساسی، غذایی و متفرقه در استان آذربایجان شرقی از مجرای رشد بهره­وری عوامل تولید بیشترین تأثیر­پذیری را از توسعه صادرات دارند. همچنین یافته­ها نشان می­دهد که زیر بخش­های هر چهار استان که رشد آنها بیشترین حساسیت را نسبت به توسعه صادرات دارند، عبارتند از: صنایع کاغذ، شیمیایی، فلزات اساسی و غذایی.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Productivity and Growth Analysis in Industrial Sector:The Case of Tehran, Esfahan, East Azarbaijan and Khorasan Provinces

نویسندگان [English]

  • Akbar komijani 1
  • Bijan Safavi 2

1 Master of Economics, University of Tehran Abdari

2 Assistant Professor Islamic Azad University, South Tehran Branch

چکیده [English]

The relationship between productivity, output growth and export expansion has been a great attention in contemporary trade and development policy literature. Since productivity is a potentially relevant determinant of comparative advantage in the medium and long terms, several hypotheses have been put forward to explain possible links between sectoral differences in productivity and trade performance, particularly in developing countries. In this study, the link between output growth, total factor productivity (TFP) change and trade performance- export expansion and import substitution- will be investigated for four selective provinces of Iran. These provinces are the most important provinces in industrial sector. The main aim of this research is to determine the groups of industrial activities which the productivity growth of their production factors has significantly been affected by export variable for each of four selective provinces. Thus, those groups of industrial activities are the most important and prior groups in the strategy of export expansion
This research is organized as follows: After introduction, in section 2, we reviewed the research methodology. Section 3 provided an overview of the theoretical literature and distinguishes the relationship between productivity, output growth and export expansion. Section 4 presents and discusses the empirical findings; section 5 Analyzed extensions and Section 6 Concludes. This research shows that growth productivity on foods, basic metals, and Chemicals industries in Tehran province and growth of foods, basic metals, and Chemicals industries in Esfahan province and growth of food, Basic metals, and others industries in East Azerbaijan province strongly dependent to export promotion. Therefore, we can improve the productivity of those industries by supportive policies, investment in export and marketing. On the whole, the industries which have been affected by promotion and expansion of export are: Paper printing industry, Chemicals industries, basic metals industries, and food industries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Total Factor Productivity (TFP)
  • Economic Growth
  • Export Expansion
  • Import Substitution
  • Trade Orientation
منابع
1- بیگی، مسعود و دیگران، طرح تدوین استراتژی توسعه صنعتی و معدنی کشور، وزارت صنایع و معادن، معاونت برنامه ریزی، تهران، 1383.
2- خالصی، امیر، اندازه­گیری و تحلیل بهره­وری کل عوامل، فصل­نامه اقتصاد و تجارت نوین، وزارت بازرگانی، تهران، 1384 .
3- صفوی، بیژن، سازمان صنایع و معادن استان تهران، تدوین راهبردهای توسعه صنعتی و معدنی استان تهران در سطح شهرستان، تهران، 1383.
4- کمیجانی، اکبر و شاه آبادی، بررسی اثر فعالیت­های تحقیق و توسعه بر TFP ، پژوهش نامة بازرگانی، شماره 18، تهران، 1380 .
5- مرکز آمار ایران/ دفتر انتشارات و اطلاع رسانی/ بانک اطلاعات آماری/ سال­های مختلف.
 6- مرکز آمار ایران/ سالنامه‌های آماری کل کشور/ سال­های مختلف.
7- Barro, R,J. "Notes on Growth Accounting" NBER Working Paper, 1988، No 6654.
8- Cameron, Gavin M.F. Innovation and economic growth. CEP discussion paper, 1996, no. 277.
9- Chen, T.S. and Tang, D.P. "Export Performance and Productivity Growth: The Case of Taiwan Economic- devel«, Pment 1990, 577-583.
10- Coe, Helpman, Elhenan, Hoffmaister, Alexander; "North- South R & D Spillovers"; IMF Working Paper; December 1994.
11- Edwards, Sebastian, Trade Policy and Growth, Chicago university Press, 1995, p.79.
12- Feder, Gershon; one export and  Economic Growth; Journal of Development Economrcs; 1982; Vol 12; PP59-73.
13- Ghura, Dhaneshwar; "Private investment and Endogenous Growth; Evidence From Cameron"; IMF Working Paper; December 1994.
14- Grossman, Gene M. , Helpman, Elhanan; "Endogenous Inrovation in The Theory of Growth"; Journel of Economic Pespectives; 1994; Vol. &; No.1,PP.23-44.
15- Helleiner G.K. Trade Policy and Indus Trialigation in Turbulent Times, 1999, PP. 421-453.
16- Helpman, E. Endogenous macroeconomic growth theory. European Economic Revoew,1992,  36, 237-267.
17- Jones, Charles. I  An introduction to economic growth. Norton, 1997.
18- Kavoussi, R., Trade Policy and Industrialization in an oil- exporting Count., journal of development Area,July 1986 Vol. 6.
19- Khan, Mohsin. And Villanueva, Delano; "Macroeconomics Policies and Long- Team Growth: Aconceptual and Emprical Review"; IMF Working Paper, March 1991.
20- Prescott, Edward C. "Needed: A theory of Total Factor Productivity". International Economic Review,1998,  Vol. 39, No. 3:525-550
21- Rivera- Batiz, L. A.and Romer, P.M. "Economic Intergration and Economic Grwoth", Quarterly Journal of Economics, 106, 531-55, 1991.
22- Singh, N and Trieu, H. "Total Factor Productivity Growth in Japan, Sowth Korea and Taiwan". University of California Working Paper,1993,  No. 361.
23- Solow, Robert M. Growth theory: an exposition (2nd edition). OxfordUniversity Press, Oxford,2000.
24- Zulio and Khan, Mohsin S., "Why is China Growing So Fast?", IMF Working Paper; July 1996.
CAPTCHA Image