نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

2 استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

سرمایه گذاری خصوصی در هر کشور افزون بر تأثیر پذیری از متغیّرهای اقتصادی مانند نرخ تورّم، نرخ ارز ، حجم سرمایه گذاری دولتی، حجم سرمایه گذاری مستقیم خارجی و دیگر متغیّرهای اقتصادی، از متغیرهای نهادی معطوف به امنیت محیط سرمایه گذاری، تأثیر می­پذیرد. در این مقاله ، چگونگی تأثیرپذیری سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران از متغیّرهای امنیتی آزمون شده است. متغیّرهای نهادی «ثبات دولت»، «حاکمیت نظم و قانون»، «خطر بروز درگیری داخلی»،‌ «خطر بروز درگیری خارجی» و «شکاف میان انتظارات مردم و عملکرد اقتصادی دولت»، تأثیر مثبت و معنا دار بر نسبت سرمایه گذاری خصوصی به GDp دارند.
تأثیر متغیّرهای «پاسخگویی دولت در برابر مردم و نهادهای دموکراتیک»، و «فساد دولت» بر نسبت سرمایه گذاری بخش خصوصی به GDp منفی است, اما کاملاً معنا دار نیست. متغیّر «خطر بی اعتنایی به قراردادها و مصادره سرمایه گذاری بخش خصوصی به وسیلة دولت»، با سرمایه گذاری خصوصی در ایران رابطة نه چندان معنا دار اما مثبت نشان می­دهد، بدین معنی که کاهش خطر یادشده  به افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی می­انجامد. و سرانجام متغیّرهای «کیفیت دستگاه اداری» و «خطر بروز تنشهای قومی» ارتباط معنا داری با نسبت سرمایه گذاری بخش خصوصی به GDp نشان نمی­دهند. استفاده از شاخصهای تجمعی ـ که از حاصل جمع تمام یا برخی از شاخصهای نهادی پیش گفته به دست می­آیند -  تأثیر پذیری شدید سرمایه گذاری خصوصی در ایران را از ماهیت و عملکرد دولت تأیید می­کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of Economic Security Indices on Private Investment in Iran (1981-2000)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza SharifAzadeh 1
  • Mohammad Hossein Hosseinzadeh Bahraini 2

1 Professor of Economics, Allameh Tabatabaei University

2 Assistant Professor Ferdowsi University of Mashhad

چکیده [English]

The private investment in any country is influenced by economic variables such as inflation rate, exchange +rate, public investment, foreign direct investment as well as by institutional variables related to the security of investment circumstances. The paper focuses on the effect of security variables on Iran’s private investment. The findings show that the institutional variables such as political stability, the rule of law and order, the risk of internal and external conflicts, and the gap between public expectations and the government economic performance has a substantial and significant effect on the ratio of private investment to the GDP.
The effect of the two variables: “the accountability of the administration against public and democratic institutions” and “corruption of the administration” on the ratio of private investment to the GDP is negative but not highly significant. The impact of variables: “the risk of weak commitment to contracts” and “confiscation of private investments by government” is positive but insignificant and “the quality of administrative system” and “the risk of tribal conflicts” do not show a significant relationship with private investment to GDP ratio. The application of cumulative indices, - derived from aggregation of all or some of the aforesaid institutional indices, - demonstrates that the nature and performance of government highly affects on Iran’s private investment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • private investment
  • economic security
  • government stability
  • the rule of law and order
منابع و مآخذ:
1- نیلی, مسعود (و دیگران)، "اقتصاد ایران", موسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه، تهران, 1376
2- نورث, داگلاس, نهادها, تغییرات نهادی و عملکرد اقتصادی, ترجمه: محمدرضا معینی, سازمان برنامه و بودجه, تهران, 1377
 1-Alesina,Alberto , Ozler,Sule , Roubini,Nouriel and wagel,Philip, "Political Instability and Economic Growth" NBER (National Bureau of Economics Research), Working paper No:4173,Cambridge, 1992
2-Barro, Robert J. and sala-i-Martin, Xavier, "Economic Growth", Mc Graw Hill , New York, 1995
3-Burnetti , Aymo , Kisunko, Gregory and Weder, Beatrice, "Credibility of Rules And Economic Growth: Evidence from a Worldwide Survey of Private sector",World Bank Policy Research Working Paper no.1760,Washington , 1997
4-Burnside, Craig and Dollar, David, " Aid Policies and Growth", world Bank Policy Research Paper No.1777,Washington, 1997
5-Castanheira, Micael and  Salehi Esfahani , Hadi ,"Political Economy  of Growth: Lessons Learned and Challenges Ahead",2001
6-Clague,Christopher,  Keefer,Philip, Knack,Stephen and Olson,Mancur, "Contract – Insetive Money: Contract Enforcement, Property Rights of Economic Growth", 104(2) ,1999
7-Commander, Simon, Davoodi,Hamid and lee,Une J., "The Causes of Government and Consequenses for Growth and Well–Being." , World bank Policy Research Working Paper No.1785 ,Washington, 1997
8-Easterly , William and Levin, Ross,"Africa’s Growth Tragedy : Policies and Ethnic Divisions ,Washington:World Bank,1997
9-Erb,Claude. B. , Harvy, Compbell R. and Viskanta,Tadas.E, "Political Risk,Economic Risk and Financial Risk", Financial Analysts Journal,November/December,1996
10-Erb Claude . B.  , Harvey, Campbell. R and  Viskanta, Tadas.E , "Expected Returns and Volatility in 135 Countries" ,  http://www.Duke.edu
11-Fabricius,Michael, "The Impact of Economic Security on Bank Deposits and Investment ", IMF Working Paper , Wp/98/98, 1998
12-Fedderke, Johannes and Klitgard, Robert, "Economic Growth and Social Indicators : An Exploraty Analysis", The University of Chicago, 1998
13-Knack,Stephen and Keefer,Philip " Institutions and Economic Performance…", Economics.7(3), 1995: 207- 227
14-Mauro,Paolo,"Corruption and Growth " , Quartly Journal of Economics,110(3), 1995 : 681-712
15-Poirson , Helen, " Economic Security, private Investment and Growth In Developing Countries", IMF Working Paper , WP/9814, 1998
16-Salehi Esfahani,Hadi  and  Taheripour, Farzad , "Hidden Public Expenditures and Economic Performance in Iran",2000
17-Sushs , Jeffery D. and Warner Andrew M. , " Sources of slow Growth in Affrican Economies", Discussion Paper No. 545(Cambridge, Massachusetts: Harvard Institue for International Development),1996
18-World Bank , Governance and Public Sector Reform ,World Bank Homepage, 2001
19-World Development Report (WDI),2000
CAPTCHA Image