نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

مربی گروه اقتصاد, عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور اصفهان.

چکیده

اصولا وقتی اقتصاد دانی دربارة بازارهای کارآمد سخن می‎گوید، بی‎گمان چارچوب نهادی خاصی را مسلم فرض کرده است که کارآئی را تامین کند. حال پرسش این است که این چارچوب چیست ؟ و چگونه می‎توان آن را محقق کرد ؟ این مطالعه، کوششی است برای تبیین ساختار نهادی بازارهای کارآمـد تـا از آن طریـق بتوان به تشکیل بازارهای کارآمد در ایران کمک کرد. چارچوب تحلیل،‌دیدگاه نهادگرایان جدیـد است کهدر آن تشکیل و تغییر سازمانها و نهادها و نظم, درونزا تلقی می‎شوند. از این رو ضمن مفروض گرفتن  موقعیتفیزیکی, به بررسی این موضوع می‎پردازیم که در چه ساختار نهادی، هزینه‎های معاملاتی کاهش می‎یابد و افرادانجام فعالیتهای مولد را در راستای حداکثرسازی منافع ادراک شده خود می‎دانند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Property Rights and an Efficient Market Order

نویسندگان [English]

  • Abdolali Monsef
  • Ali Sadeghi Tehrani

Instructor of Economics, Faculty member of Payame Noor University of Isfahan.

چکیده [English]

Generally, special institutional frameworks are given in economic analysis. The question, however, is that what this framework is and how it can be achieved. This study is an effort to explain the institutional structure of the efficient markets through which the formation of Iranian efficient markets can be facilitated.
The analysis method employed in this research is that of the new- institutionalist approach, in which the formation and change of organizations and institutions are considered endogenous. Hence presupposing the physical situation it is investigated that which institutional structure decreases the transaction costs and maximizes individual interests

کلیدواژه‌ها [English]

  • Efficient markets
  • transaction cost
  • maximization
  • institution
  • contract
  • and the rules

منابع و مآخذ

الف: فارسی:
1- پوپر، کارل، اسطوره چارچوب، ترجمه: دکترعلی پایا، تهران، طرح نو, 1379.
2- ______، جامعه باز ودشمنان آن، ترجمه: عزت‎اله فولادوند، تهران، خوارزمی. 1377.
3- نورث، داگلاس، ساختار و دگرگونی در تاریخ اقتصادی، ترجمه: غلامرضا آزاد (ارمکی)، تهران، نشر نی, 1379.
4- نورث، داگلاس، نهادها، تغییرات نهادی و عملکرد اقتصادی، ترجمه: محمدرضا معینی، تهران، سازمان برنامه و بودجه، 1377.

 

ب: انگلیسی:

1. Boland , A.L.(1990). “The methodology of Economic , model Bulding London and New York , Rout ledge.
2. Cooter & ulen , T.(2000). “Law and Economics” by Addison Wesley , Massachusetts.
3. Furubotn. Erik and … (2001). “Institution and Economic theory”: the contribution of the new institution economics” the university of michingan press.
4. North , D.C.(1978). “Structure and performance: The task of Economic History” Journal of Economic literature 16: 963-78.
5. North , D.C.(1981). “Structure and change in Economic History” NewYork and London , Norton.
6. North , D.C. (1990). “Institution , Institution chang and Economic , performance” cambridge university press sloven.
7. North , D.C.(1994). “Economic performance through time.” American Economic Review 84:359-68. Affred Nobel memorial prize lecture in Economic science.
8. Ostrom , E.(1990). “Governing the commons: the Evolution of Institution for collective Action. cambridge: cambridge university press.
9. Simon , H.A.(1957). Models of man , New York: wiley.
10. Williamson , O.E.(1986). “Economic organization” Harvester wheatsheaf , New York.
11. World Bank , (2001). “World development Report 2002”: Bulding institution for market , world Bank , washington , D.C, U.S.A.
 
 
 
CAPTCHA Image