نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده

 
هدف این مطالعه ارزیابی علل مؤثر بر بهره­وری کل عوامل است، معادله بهره­وری کل عوامل را به وسیلة به کارگیری متدولوژی همگرائی یوهانسن و OLS با بهره­گیری از مجموعه سری­های زمانی طی دوره  1338- 1380 است.
نتایج این مطالعه نشان می­دهد, انباشت سرمایة تحقیق و توسعة داخلی، انباشت سرمایه تحقیق و توسعه خارجی، سرمایة انسانی، نسبت موجودی سرمایة فیزیکی به نیروی کار، شاخص­های باز بودن، رابطة مبادله، ذخایر بین المللی، نرخ تورم و نرخ ارز مؤثر واقعی بر روی بهره­وری کل عوامل تأثیر دارند. همچنین نتایج برآورد پیشنهاد می‌کند که اثر انباشت سرمایة تحقیق و توسعة داخلی، انباشت تحقیق و توسعه خارجی، سرمایة انسانی و نسبت موجودی سرمایة فیزیکی به نیروی کار اثر قوی­تری نسبت به دیگر متغیرها بر بهره­وری  کل عوامل  دارند و در ضمن ضریب برآوردی  متغیر نرخ تورم و نرخ ارز بر روی بهره­وری  کل عوامل منفی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Investigation of the Determining Factors in Iran’s Total Factor Productivity

نویسنده [English]

  • Abolfazl Shah-Abadi

Assistant Professor, Tarbiat Modares University, Tehran

چکیده [English]

Applying Johansen co-integration methodology, the study aims at assessing the role of the effective factors on Iran’s Total Factor Productivity (TFP) during the period from 1951 to 2001.
 The findings show that domestic and foreign R&D capital stock, Human capital, per capita capital, openness indices, terms of trade, international reserves, oil value added, inflation rate and real effective exchange rate have important effects on TFP.
The estimates suggest that the coefficients of domestic and foreign R&D capital stock, Human capital and per capita capital on TFP are larger than the others and show that the coefficients of inflation rate and real effective exchange rate are negative.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Total Factor Productivity
  • Domestic and foreign R&D capital stock
  • Human Capital
  • Openness and Macroeconomic Variables

منابع و مأخذ:

الف - فارسی:

1- ابریشمی، حمید و منظور، داوود، «تحلیل مقایسه ای الگوهای رشد نئوکلاسیک و درونزا»، مجله تحقیقات اقتصادی، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، شماره 55، پاییز و زمستان 1378.
2- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، «حساب­های ملی ایران»، اداره حساب­های اقتصادی، سال­های مختلف.
3- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، «گزارش اقتصادی و ترازنامه»، سال­های مختلف
4- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، «نماگرهای اقتصادی »، سال­های مختلف
5- برگستروم، ویلی، «دولت و رشد»، ترجمه: علی، حیاتی،‌ سازمان برنامه و بودجه، مرکز مدارک اقتصادی ـ اجتماعی و انتشارات، 1378.
6- جونز، ای چارلز، «آزمون سری­های زمانی مدلهای رشد درونزا» ترجمه: عبدالعلی، منصف، مجله برنامه و بودجه، سازمان برنامه و بودجه، شماره 12، فروردین 1377.
7- سازمان برنامه وبودجه، «مجموعه اطلاعاتی و سری زمانی آمار حسابهای (ملی، پولی و مالی) » سال 1367، 1375 و 1378.
8- شاه آبادی، ابوالفضل، «بررسی عوامل تعیین کننده رشد اقتصادی ایران»، فصلنامه مفید، شماره 27، سال 1380.
9- شاه آبادی، ابوالفضل، «بررسی نقش بهره وری کل عوامل در رشد اقتصادی ایران»، پنجمین کنگره ملی بهره وری ایران، خرداد ماه 1381.
10- کمیجانی، اکبر و شاه آبادی، ابوالفضل،«بررسی اثر فعالیتهای تحقیق و توسعه داخلی و خارجی (از طریق تجارت خارجی) بر بهره وری کل عوامل ایران»، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 18، بهار 1380.
11- عسگری، منوچهر و محمدی تیمور، «هم انباشتگی، مفاهیم، اهمیت اقتصادی، نقاط قوت و ضعف»، مجله پژوهش­های اقتصادی، دانشگاه علامه طباطبائی، 1377.
12- قره باغیان، مرتضی و خسروی نژاد، علی اکبر، «بررسی منابع رشد اقتصادی در ایران»، فصلنامه علمی پژوهش و سیاست­های اقتصادی، شماره 2، سال هفتم (پیاپی 10)، تابستان 1378.
13- گجراتی، دامودار، «مبانی اقتصاد سنجی»، ترجمه: ابریشمی، حمید، دانشگاه تهران، 1376.
14- گمرک جمهوری‌اسلامی ایران، «سالنامه آماری بازرگانی خارجی کشور»، سالهای 1338-1378.
15- نظری، محسن، «تخصیص سرمایه گذاری تحقیقات با تأکید بر مورد ایران»، رساله دکتری دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، 1375.
16- نوفرستی، محمد، «ریشه واحد و همجمعی در اقتصاد سنجی»، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، 1378.
 
ب - لاتین:
1- Barro, R. J, »Determinants of Economic Growth: A cross country Empirical study«, CambridgeMA: Harvard Institute of International Development Disscussin, (1997), paper 579.
2- Barro,R. J., Sala – i- Martin, X. X.,  »Economic Growth«, Mc Grow Hill, Newyork, (1995).
3- Benhabib, J., Spiegel, M. M., »The role of human capital in Economic development: evidence from aggregate cross-country data«, Journal of Monetary Economies,( 1994),  Vol 34, pp 143-173.
4- Benhabib. Jess. And Boyan Jovanovic, »Externalities and Gorowth Accounting«, American Economic Review, Lxxxi, (1991), pp 82-113.
5- Cheng, L.K. and E. Dinopoubs, »Endogenous Growth in open Economies, Schumetreian Growth and International Business Cycles. A.E.R. Papers and Procee ding, (May 1992).
6- Christensen, L. R. and D. Cummings   »Real product, Real factor Input and productivity in the Republic of korea: 1960-1973«, Journal of Development Econonics, (1981).
7- Coe, David–T, Helpman, Elhanan, Hoffmaister, Alexander-W,  »North – South R&D spillovers«, Economic _ Journal, (1997), Vol 107, Pages, 134-99.
8- David T. Coc, Elhanan Helpman, and Alexander w.Hoffmaister, »North-South R&D Spillovers«, IMF working paper, (1996), Wp/94/199.
9- Denison, E.F., »Sources of economic Growth in the U.S.«, CED, (1962).
10- Dollar, D, »Outward-oriented developing economies really do grow more rapidly: evidence from 95 LDCs, 1976-1985«, Economic Development and cultural change, (1992), Vol 40, pp 523-544.
11- Edwards, S., »Opeenness, Productivity and growth: what do we really know?« Economic Journal, (1998), Vol 108, pp 383-398.
12- Edwards s., »Openness, trade liberalization, and growth in Developing countries«, Journal of Economic literature, (1993), Vol 31, pp 1358-1393.
13- Elhanan Helpman., »Endogenous macroeconomec growth theory«, Europen Economic Review, (1992), Vol. 36, pp. 237-267.
14- Engle, R.F. and B.S. Yoo, »Cointegration economic time series: An Overview with new results, in R.F. Engle and C.W.J. Granger (eds). Long _ Run Economic Relationship«, OxfordUniversity Press, (1991).
15- Green, W. H, »Econometric Analysis«, Two Edition, Macmillan, (1993).
16- Griliches, Zvi, “Productivity, R&D and the data constraint«, American Economic Review, (1994), Vol. 89, No. 1, pp.9-27.
17- Griliches, Zvi, »productivity Puzzles and R&D:Another Nonexplanation«, Journal of Economic Perspectives, (1988), No.2, pp.9-21.
18- Griliches, Zvi,»Issues in assessing the contribution of R&D to productivity growth« Bell Journal of Economics,  (1979),Vol 10. pp 92-116.
19- Grossman G. M. and E.Helpman, »Innovation and Growth in the Global Economy«, Cambridge, M A: The MIT press, (1991).
20- Grossman, G. M. & E. Helpman,»Comparative advantage and long-Run Growth«, American Economic Review, (1990b), Vol. 80, pp. 796-815.
21- Gujarati, D.N, »Basic Econometrics«, Mac- Grow-Hill, (1995).
22- Ichiro etani and Delano Villianuva, Determinates of long term Growth performance in Developing Countries«, Journal of Development Economics, (1995), pp.23-35.
23- Johansen’s, “Determination of cointegration rank in the presence of a linear trend”, Oxford Bulletin of Economics and Statistics,  (1992), Vol 54.
24- Johansen, S. and Juselius, »Testing structural hypotheses in a multivariate cointegration analysis of the PPP and the UIP for Uk«, Journal of Econometrics,  (1992), Vol 53.
25- Jones, C.I. »Time series Tests of Endogenous Growth Models”, The Quarterly Journal of Economics, Vol. CX, (May 1995).
26- Kajiwara, H. “Tthe effects of trade and foreign investment liberalization Policy on Productivity in the philippnes«, The Developing Economies, (1994),  Vol 32, pp. D 92-508.
27- Keller, W, »Trade patterns, Technology flows, and productivity growth«. Mimeographed, University of Wisconsin, Madison, (1997).
28- Krugman, Paul R, »Endogenous Innovation, International Trade and Growth«, Journal of Political Economy, (1990).
29- Kim, J. I. and L. J. Lau »The Sources of Economic Growth in the East Asian Newly Industrialized Countries«, Journal of the Japanese and International Economics(1994).
30- Krishna, pravin and Devashish Mitra »Trade liberalization, Market Discipline and Productivity Growth: New Evidence from India«. Journal of Development Economics,(1998), Vol 2: PP 447-62.
31- Lau, L .J, .»Sources of Long-Term Economic Growth: Empirical Evidence from developed and Developing Countries«, mimeo, StanfordUniversity, (1994).
32- Lee, Jong –Wha, »Capital Goods Import and long –run Growth« Journal of Development Economic (1995), Vol 98, PP 500-529.
33- Levin, A. and  Lin, C., »Unit root tests in panel data: New results«, University of California SanDieago Disscussion Paper, (1993), pp. 56-93.
34- Link. A.N, »Basic Research and productivity Increase in manufacturing: Additional Evidence«, A.E.R., (1981) Vol 71.
35- Machinnon. J. »Critical values for co–integration tests, in R.F. Engle and C.W.J. Granger(ed.s) Long Run Economic Relationship«, Oxford University Press,( 1991).
36- Mankiw, N.Gregory, David Romer, and David N. weil »A Contribution to the Empricals of Economic Growth«, Quarterly Journal of Economics, CVII (1992), pp 407-34.
37- Miller, stephan. M, Upadhyay.p. Mukti »The effects of openness, trade orientation, and human capital on total factor productivity«, Journal of Development Economics, (2000), VOL 63, pp 399-423.
38- Miller, S.M., Russek, F. S, »Fiscal structures and economic growth: international evidence«, Economic Inquiry, (1997). Vol 35, pp 603-613
39- Nishimizu, M. and S. Robinson. »Trade Policies and Productivity change in semi-Industrialized Countries«, Journal of Development Economics, (1984), Vol 1-2: pp 177-206.
40- Okuda, S  »Taiwan’s trade and FDI Policies and their effect on productivity growth«, the Developing Economies, (1994), Vol 2, pp. 423-434.
41- Perron, p, »Testing for a unit root in a time series with a changing mean« Journal of Business and Econometrics,  (1990), Vol 35.
42- Rivera Batiz, L.A. and Romer, P.M. »long-Run Policy Analysis and long – Run Growth«, Quarterly Journal of Economics, CVI (1991).
43- Romer, P.M., »Endogenous Technological change«, Journal of political Economy, (1990), Vol. 98, PP. S71-S102.
44- Romer, p.M.,»The origins of Endogenous Growth«, Journal of Economic Perspectives, (1994), Vol. 8, No.1, pp 3-22.
45- Romer, P.M., Increasing Returns and Long Run Growth«, Journal of Political Economy, (1986), Vol. 94, pp. 1002-37.
46- Sarel, M., »Growth in East Asia: What we can and Cannot Infer«, mimeo, Internationl Moneatry Fund, Washington D.C (1996).
47- Sarel, Michael .»Growth and productivity in ASEAN Countries«, Wp/97/97, International Monetary fund IMF Working Paper, (1997).
48- Segerstrom, Paul S. »Endogenous Growth without Scale Effects«, American Economic Review.( 1998),Vol 88, No 5  pp 1290-310.
49- Sharma. Kishor, Jayasuriya Sisira & Oczkowski Edward, »Liberalization and Productivity Growth: the case of Manufacturing Industry in Nepal« Oxford Development studies, (2000),  No l28.
50- Urata, S. Yokota, K. »Trade liberalization and Productivity growth in Thailand«, the Developing Economies, .(1994), Vol 32, pp 444-459.
 
CAPTCHA Image