نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی اقتصاد بین الملل، گروه اقتصاد، واحد الیگودرز، دانشگاه آزاد اسلامی ، الیگودرز، ایران.

2 استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه آیت الله بروجردی، بروجرد، ایران

3 استادیار گروه اقتصاد، دانشگاه آیت الله بروجردی، بروجرد، ایران.

4 پژوهشگر اقتصاد آب و محیط زیست،شرکت آب و فاضلاب استان تهران، ایران.

چکیده

نیل به رشد اقتصادی و ثبات قیمت­ها از طریق سیاست­های پولی، مالی و ارزی نیازمند هماهنگی است. هدف این مقاله بررسی رابطه متقابل بی­ثباتی­ این سیاست­ها در ایران در دوره 1396-1357 با استفاده از روش VAR می­باشد. بدین منظور بی­ثباتی متغیرهای درآمدهای مالیاتی و مخارج دولت، حجم نقدینگی، نرخ بهره و نرخ ارز حقیقی با استفاده از مدل EGARCH برآورد شد. سپس با استفاده از آزمون پاسخ به شوک­ها، اثرات متغیرها بر یکدیگر ارزیابی شد. نتایج آزمون پاسخ به شوک­ها نشان داد که در بلندمدت بی­ثباتی سیاست پولی (حجم نقدینگی) تأثیر مستقیم بر بی­ثباتی سیاست مالی دارد. همچنین بی­ثباتی سیاست مالی تأثیر منفی بر بی­ثباتی سیاست پولی (حجم نقدینگی) دارد ولی بر بی­ثباتی نرخ بهره تأثیرگذار نبوده است. بر اساس نتایج بی­ثباتی سیاست مالی (مخارج دولت) منجر به افزایش بی­ثباتی نرخ ارز حقیقی و بی­ثباتی سیاست پولی (حجم نقدینگی) نیز تأثیر منفی بر بی­ثباتی نرخ ارز حقیقی دارد. بنابراین ملاحظه می­شود سیاست­های مالی ناشی از مخارج دولت و سیاست­های پولی ناشی از حجم نقدینگی روی هم اثرگذار بوده و در بلندمدت نیز بر بی­ثباتی نرخ ارز حقیقی اثرات معناداری دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Investigation of the Interaction Effects of Volatility of Monetary, Financial and Real Exchange Rate Policies in the Iranian Economy: Application of VAR and GARCH Models

نویسندگان [English]

 • Elham Hosseini 1
 • Younes Nademi 2
 • Hamid Asayesh 3
 • Seyed Hossein Sajadifar 4

1 PHD Student in Department of economics, Aligudarz Branch, Islamic Azad university, Aligudarz, Iran.

2 Assistant Professor, Department of economics, Ayatollah Borujerdi university, Borujerd, Iran.

3 Assistant Professor, Department of economics, Ayatollah Borujerd university, Borujerd, Iran.

4 Researcher of water economics and environment, Tehran water and wastewater company, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Achieving economic growth and price stability through monetary, fiscal and exchange rate policies requires coordination. The purpose of this paper was to investigate the relationship between the volatility of these policies in Iran over1357-1396 periods. So that VAR approaches was used. Using the EGARCH method, the volatility of tax revenue, government expenditure, liquidity, interest rate and real exchange rate were estimated. The results of the impulse response test showed that in the long run, monetary policy volatility (liquidity) has a direct impact on financial policy volatility. Also, the volatility of fiscal policy has a negative effect on the volatility of monetary policy (liquidity), but it has not affected the volatility of interest rates. According to the results, financial policy volatility (government expenditures) leading to an increase in real exchange rate volatility and monetary policy volatility (liquidity) also has a negative impact on real exchange rate volatility. Thus, it can be seen that the fiscal policies resulting from government spending and the monetary policies resulting from the volume of liquidity affect each other. They also have significant long-term effects on real exchange rate volatility.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Volatility of Monetary Policy
 • Volatility of Financial Policy
 • Volatility of Real Exchange Rate policy
 • EGARCH
 • . فارسی

  • آهنگری، عبدالمجید و سیما تمنایی­فر (1396)، «بررسی رابطه دینامیک میان سیاست­های پولی و مالی در ایران»، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، شماره 23، دوره 6، صص 187-204.
  • توکلیان، حسین، طاهرپور، جواد و فرزاد محسن­پور (1398)، «هماهنگی و اثر متقابل سیاست­های مالی و پولی در اقتصاد ایران: یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی»، فصلنامه پژوهش­ها و سیاست­های اقتصادی، شماره 90، دوره 27، صص 195-241.
  • حاج امینی، مهدی؛ فلاحی، محمدعلی؛ احمدی شادمهری، محمدطاهر و علی­اکبر ناجی میدانی (1396)، «تأثیر ساختار کسری بودجه بر نقدینگی در اقتصاد ایران: رویکرد تابع واکنش آنی»، نشریه علمی پژوهشی سیاست­گذاری اقتصادی، شماره 17، دوره 9، صص 145-171.
  • حسین­زاده یوسف آباد، سید مجتبی و علی حقیقت (1392)، «اثر سیاست پولی بر نرخ ارز در ایران با استفاده از الگوی خودهمبسته با وقفه توزیع شده (ARDL)»، فصلنامه علوم اقتصادی، شماره 25، دوره 7، صص 123-146.
  • حیدری، حسن و آرش رفاح کهریز (1397)، «بررسی ارتباط غیرخطی بین متغیرهای کلان اقتصادی و اندازه دولت در ایران»، فصلنامه پژوهش­های اقتصادی ایران،شماره 75، دوره 23، صص 21-50.
  • خواجه محمدلو، علی و حسن خداویسی (1396)، «بررسی ارتباط نرخ ارز، نرخ تورم و نرخ بهره تحت رویکرد تئوری فیشر در اقتصاد ایران»، فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، شماره 24، دوره 6، صص 199-221.
  • ربیعی، مهناز و بیژن بیدآباد (1388)، «رابطه نرخ ارز و نرخ بهره در اقتصاد ایران (ارزیابی مجدد و توسعه نظریه مقداری)»، پژوهشنامه اقتصادی، شماره 32، دوره 9، صص 67-96.
  • سامتی، مرتضی؛ خانزادی، آزاد و مهدی یزدانی (1389)، «بررسی فرضیه وجود اثرات نامتقارن شوک­های نرخ ارز بر سطح تولید و قیمت (مطالعه موردی: کشور ایران)»، فصلنامه پول و اقتصاد، شماره 4، دوره 2، صص 35-57.
  • علیزاده، محمد و الهام فتح­الهی (1397)، «رابطه بین درآمد مالیاتی و مخارج دولت در ایران: رویکرد نوین آزمون باند و علیت تودا-یاموتو»، مجله اقتصادی، شماره 7 و 8، دوره 18، صص 47-69.
  • غلامی جعفرآبادی، ستاره و محمدحسن فطرس (1395)، «بررسی تأثیر تغییرپذیری سیاست­های ارزی بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران»، مجله اقتصادی، سال شانزدهم، شماره های 9 و 10، 23-51.
  • مداح، مجید و آزاده طالب بیدختی (1394)، «بررسی رفتار سیاست پولی و مالی در اقتصاد ایران با رویکرد چرخشی مارکوف»، فصلنامه پژوهش­ها و سیاست­های اقتصادی، شماره 75، دوره 23، صص167-187.
  • مهرآرا، محسن؛ برخورداری، سجاد و محسن بهزادی صوفیانی (1395)، «تأثیر مخارج دولت بر تورمدر عبور از محیط تورمی با رویکرد STR»، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، شماره 60، دوره 16، صص 75-105.
  • هوشمند، محمود؛ دانش­نیا، محمد ؛ شهریور، صالح ؛ قزلباش، اعظم و زهره اسکندری­پور (1391)، «رابطه بین سیاست­های پولی و نرخ ارز در ایران»، فصلنامه اقتصاد مقداری (بررسی­های اقتصادی سابق)، شماره 2، دوره 9، صص 109-127.

  لاتین

  • Ankargren, Sebastian & Hovick Shahnazarian (2019). "The Interaction Between Fiscal and Monetary Policies: Evidence from Sweden", Working Papers Sveriges Riksbank (Central Bank of Sweden), pp. 1-57.
  • Calderon, Cesar (2004). "Trade Openness and Real Exchange Rate Volatility: Panel Data Evidence", Working Papers Central Bank of Chile 294, pp. 1-44.
  • Castelnuovo, Efrem & Giovanni Pellegrino (2018). "Uncertainty-dependent effects of monetary policy shocks: A new-Keynesian interpretation", Journal of Economic Dynamics & Control, Vol. 93, pp. 277–296.
  • Cevik, Emrah Ismail; Sel Dibooglu & Ali M. Kutan (2014) ."Monetary and Fiscal Policy Interactions: Evidence from Emerging European Economies", Journal of Comparative Economics, Vol. 42, Issue. 4, pp.1079–1091.
  • Cociu, Sergiu (2007). Trade Openness and Exchange Rate Volatility, Jonkoping University: Published MS Jonkoping International Business School.
  • Demid, Enkhzaya (2018). "Fiscal and Monetary Policy: Coordination or Conflict?", International Economic Journal, Vol. 32, Issue. 4, pp. 547-571.
  • Dornbusch, Rudiger (1979), "Monetary policy under exchange rate flexibility", Working Paper 311, pp. 1-60.
  • Ewing, Bradley T.; James E. Payne; Mark A. Thompson & Omar M. Al-Zoubi (2006). "Government Expenditures and Revenues: Evidence from Asymmetric Modeling", Southern Economic Journal, Vol. 73, No. 1, pp. 190–200.
  • Frenkel, Jacob A. & Michael L. Mussa (1985). "Asset Markets, Exchange Rates and theBalance of Payments", National Bureau of Economic Research WorkingPapers, W1287, pp: 1-117.
  • Friedman, Milton (1978). "The Limitations of Tax Limitations", Policy Review, Vol. 5, pp.7-14.
  • Kamal, Mona (2010). "The Theoretical Framework for the Coordination of Fiscal and Monetary Policies", MPRA paper No. 26856, pp. 1-60.
  • Kuncoro, Haryo & Sebayang, K. Dianta A. (2013). "The Dynamic Interaction between Monetary and Fiscal Policies in Indonesia", Romanian Journal of Fiscal Policy, Vol. 4, Issue. 1, pp. 47-66.
  • Madura, Jeff (2000). International Financial Management, Florida Atlantic University: South-Western College Publishing.
  • Mohamed Abdel-Haleim, Sahar (2016), "Coordination of Monetary and Fiscal Policies: The Case of Egypt", International Review of Research in Emerging Markets and the Global Economy (IRREM), 2, Issue. 3, pp. 933-954.
  • Nayyar, Deepak (2011). "Rethinking Macroeconomic Policies for Development", Brazilian Journal of Political Economy, Vol. 31, No. 3, pp. 339–351.
  • Nelson, Daniel B. (1991). "Conditional Heteroskedasticity in Asset Returns: A New Approach", Econometrica, Vol. 59, No. 2, pp. 347-370.
  • Pellegrino, Giovanni (2018). "Uncertainty and the real effects of monetary policy shocks in the Euro Area", Economics Letters, Vol. 162, pp. 177–181.
  • Šehović, Damir (2013). "General Aspects of Monetary and Fiscal Policy Coordination", Journal of Central Banking Theory and Practice, Vol. 2, No. 3, pp. 5-27.
  • Troy, Davig & Eric M. Leeper (2011). "Monetary–Fiscal Policy Interactions and Fiscal Stimulus", European Economic Review, Vol. 55, No. 2, pp: 211–227.
  • Utami, Siti Rahmi & E.L. Inanga (2009). "Exchange Rates, Interest Rates, and Inflation Rates in Indonesia: The International Fisher Theory", Euro Journals Publishing, Vol. 26, pp. 151-169.
  • Wesselbaum, Dennis (2014). "Fiscal and Monetary Policy Interactions in New Zealand", MPRA Paper No. 58763, pp. 1-8.
CAPTCHA Image