نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.

2 دانشیار، گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.

چکیده

از آنجا که نوسانات نرخ ارز هم بخش تقاضای کل اقتصاد (از طریق کانال خالص صادرات) و هم بخش عرضه را (از طریق کانال کالاهای واسطه‌ای وارداتی) تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ بررسی اثرات آن بر تولید بسیار حائز اهمیت بوده و می‌تواند توصیه‌های سیاستی مناسبی برای مدیریت تقاضای اقتصاد کشور ارائه نماید. هدف مقاله حاضر بررسی اثرات نامتقارن کوتاه‌مدت و بلندمدت نرخ ارز بر تولید ناخالص داخلی کشورهای منتخب با استفاده از رویکرد NARDL-PMG بود. برای این منظور از اطلاعات آماری کشورهای منتخب برای دوره زمانی 2018 ـ 1990 استفاده گردید. در این مطالعه با استفاده از روش خودهمبسته با وقفه‌های توزیعی غیرخطی شوک‌های مثبت و منفی نرخ ارز استخراج شده و در قالب روش داده‌های پانلی اثرات آن بر تولید ناخالص داخلی کشورهای منتخب مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده بیانگر این بود که شوک‌های مثبت و منفی نرخ ارز اثرات نامتقارن و متفاوتی بر تولید ناخالص داخلی کشورها داشته است. نتایج نشان داد که شوک‌های مثبت نرخ ارز و افزایش در آن به کاهش در تولید ناخالص داخلی و نیز شوک‌های منفی و کاهش در نرخ ارز به افزایش در تولید ناخالص داخلی کشورها منجر شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Asymmetric Effects of Short- Run and Long- Run Exchange Rates on Gross Domestic Product of Selected Countries; NARDL-PMG Approach

نویسندگان [English]

 • Behroz Nazemi 1
 • Hossein Sharifi Renani 2
 • Saeid Daei Karimzade 2

1 PhD student in International Economics, Islamic Azad University, Khorasgan Branch.

2 Associate Professor, Department of Economics, Islamic Azad University, Khorasgan Branch.

چکیده [English]

The exchange rate fluctuations has both effect on the demand side of the economy as a whole (the net export channel) and the supply side (through the import of intermediate goods channel), it is important to examine its effects on production. It can provide appropriate policy recommendations for managing the country's economic demand. The purpose of this paper was to investigate the asymmetric short-run and long-run effects of the exchange rate on the GDP of selected countries using the NARDL-PMG approach. For this purpose, statistical information of selected countries for the period of 1990-2018 was used. In this study, using ARDL method with non-linear distribution interruptions, positive and negative exchange rate shocks have been extracted and in the form of panel data method, its effects on GDP of selected countries have been investigated. The results showed that the positive and negative shocks of the exchange rate had asymmetric and different effects on the GDP of the countries. The results showed that positive shocks in the exchange rate and an increase in it led to a decrease in GDP and negative shocks and a decrease in the exchange rate led to an increase in the GDP of countries.

کلیدواژه‌ها [English]

 • exchange rate
 • GDP
 • asymmetric shock
 • NARDL-PMG approach
 1. .  فارسی

  • ابراهیمی، احمد (1372)، بررسی پدیده تنظیم نامناسب نرخ واقعی ارز در ایران، پایان­نامه کارشناسی­ارشد: دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران.
  • الهی, ناصر؛ فرزین وش, اسدالله؛ کیاءالحسینی, سیدضیاء الدین؛ خطیبی, مانوش و صارم, مهدی (1395)، «نقش شوک های ساختاری و نوسان های ارزی بر پویایی های متغیرهای کلان اقتصادی»، فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، شماره 5، دوره 18, صص 197-219.
  • حسینی دولت­آبادی، سیدمهدی و طاهری فرد، علی (1394)، «اثر شوک مثبت نرخ ارز بر تولید ناخالص ملی»، مجلس و راهبرد، شماره 81، دوره 22، صص 171-186.
  • ختایی، محمود و غربالی مقدم، یونس (1383)، «بررسی رابطه پویا میان نرخ ارز و تولید ناخالص داخلی در اقتصاد ایران»، مجله برنامه و بودجه، شماره 1، دوره 9، صص 3-25.
  • خلیلی عراقی، منصور و رحیم­زاده نامور، محسن (1398)، «ناسازگاری زمانی سیاست پولی و اثرگذاری آن بر نوسانات نرخ ارز در ایران»، سیاست­گذاری اقتصادی، شماره 21، دوره 11، صص 217-240.
  • سامتی، مرتضی؛ خانزادی، آزاد و یزدانی، مهدی (1389)، «بررسی فرضیه وجود اثرات نامتقارن شوک­های نرخ ارز بر سطح تولید و قیمت (مطالعه موردی: کشور ایران)»، فصلنامه پول و اقتصاد، شماره 4، دوره 2، صص35-57.
  • طهرانچیان، امیر منصور؛ راسخی، سعید و مصطفی­پور، یلدا (1397)، «اثرات آستانه‌ای نوسانات نرخ ارز بر ارزش‌افزوده بخش‌های اقتصاد ایران»، فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، شماره 28، دوره 7، صص 61-85 .
  • کازرونی، علیرضا و رستمی، نسرین (1386)، «اثر نامتقارن نوسانات نرخ ارز بر تولید واقعی و قیمت در ایران (1340- 1381)»، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، شماره 25، صص 177- 196.
  • کازرونی، علیرضا و فشاری، مجید (1389)، «تأثیر بی‌ثباتی نرخ واقعی ارز بر تولید ناخالص داخلی (مطالعة موردی ایران)»، اقتصاد و الگو سازی، شماره 1، دوره 4 ، صص 129-156.
  • کازرونی، علیرضا؛ سلمانی، بهزاد و فشاری، مجید (1391)، «بررسی تاثیر نضام ارزی و محیط تورمی بر درجه عبور نرخ ارز در ایران»، فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، شماره 1، دوره 2، صص 85-114.
  • کوچک­زاده، اسماء و جلایی، عبدالمجید (1392)، «اثر نااطمینانی نرخ ارز بر رشد اقتصادی ایران»، پژوهش­های رشد و توسعه اقتصادی، شماره 1، دوره 4، صص 11- 20.
  • مطهری، محب­اله؛ لطفعلی‌پور، محمدرضا و احمدی شادمهری، محمدطاهر (1396)، «اثرات نرخ ارز واقعی بر رشد اقتصادی در ایران: یافته‌هایی جدید با رویکرد غیرخطی»، فصلنامه علمی نظریه­های کاربردی اقتصاد، شماره 4، دوره 4، صص 198-175.
  1. لاتین

   

  • Ahmad, Munir & Khan, Rana (2018). "Do Real Effective Exchange Rate and its Volatility Really Matter for Trade Balance in Pakistan An Empirical Investigation by Dynamic Causal Connection", MPRA paper, No. 57674, pp. 1-20.
  • Alagidede, Paul & Ibrahim, Muazu (2018). "On the Causes and Effects of Exchange Rate Volatility on Economic Growth: Evidence from Ghana", Journal of African Business, Vol. 18, pp. 169–193.
  • Aman, Q.; Ullah, I.; Khan, M.I. & Khan, S. (2017). "Linkages between Exchange Rate and Economic Growth in Pakistan (An Econometric Approach)", European Journal of Law and Economics, Vol. 5, pp.1-8.
  • Bahmani Oskooee, M. & Kandil, M (2007). "Exchange rate fluctuations and output in oil-producing countries: The case of Iran". IMF Working Paper, pp. 1-34.
  • Bahmani-Oskooee, M (1993). "Macroeconomic effects of foreign Value depreciation of Rial", Third Conference on Monetary and Foreign Exchange Poilcies, Tehran: Monetary and Banking Research Institute.
  • Bahmani-Oskooee, M. & Aftab M. (2017). "On the asymmetric effects of exchange rate volatility on trade flows: new evidence from US-Malaysia trade at industry level", Econ Model, Vol. 63, pp. 86–103.
  • Bahmani-Oskooee, M. (1998). "Are Devaluation Contractionary in LDCs ", Journal of Economic Development, Vol. 23, pp. 131–144.
  • Buiter, W.H (1990). International Macroeconomics, London: Oxford University Press.
  • Choi, In & Saikkonen, Pentti (2004). "Testing Linearity in Cointegrating Smooth Transition Regressions", Econometrics Journal, Vol. 7, No. 2, pp. 341-365.
  • Granger, C.W. & Yoon, G (2002). "Hidden Cointegration. Department of Economics", Working Paper.
  • Hussain, Ibrar, Jawad Hussain, Arshad Ali Khan & Yahya Khan (2019). "An analysis of the asymmetric impact of exchange rate changes on G.D.P. in Pakistan: application of non-linear A.R.D. L", Economic Research-Ekonomska Istraživanja, Vol. 32, No. 1, pp. 3100-3117.
  • Kandil, M. (2000). "The Asymmetric Effects of Exchange Rate Fluctuations: Theory and Evidence from Developing Countries", IMF Working Paper.
  • Kandil, M. & Mirzaie, A. )2002(. "Exchange Rate Fluctuations and Disaggregated Economic Activity in the US: Theory and Evidence", Journal of International Money and Finance, Vol. 21, No. 1, pp. 1–31.
  • Kandil, Magda (2004). "Exchange rate fluctuations and economic activity in developing countries: Theory and evidence", Journal of Economic Development, Vol. 29, pp. 85-108.
  • Nishiyama, Hiroyuki (2017). "The effect of exchange rate fluctuation on intra-industry reallocation in a firm heterogeneity model with trade and foreign direct investment", The Quarterly Review of Economics and Finance, Elsevier, Vol. 64(C), pp. 32-43.
  • Omotola, L. (2016). "Effect of Exchange Rate Fluctuations on Manufacturing Sector Output in Nigeria", Journal of Research in Business and Management, Vol. 4, Issue. 10, pp. 32-39.
  • Ozata, E. (2020). "The effect of exchange rate volatility on economic growth in Turkey", Journal of Business Economics and Finance, Vol. 9, No. 1, pp. 42-51.
  • Pedroni, P (1999). "Critical values for cointegration tests in heterogeneous panels with multiple regressors", Oxford Bulletin of Economics and statistics, Vol 61(S1), pp. 653-670.
  • Pedroni, P (2004). "Panel cointegration: asymptotic and finite sample properties of pooled time series tests with an application to the PPP hypothesis", Econometric theory, Vol. 20, No. 03, pp. 197-625.
  • PesaranH.; Shin, Y. & Smith, R.J. (2001). "Bounds testing approaches to the analysis of level relationships", Journal of Applied Econometrics, Vol. 16, No. 3, pp. 289-326.
  • Saikkonen, P. (2008). "Stability of Regime Switching Error Correction Models under Linear Cointegration", Econometric Theory, Vol. 24, No. 1, pp. 294-318.
  • Schorderet Y. (2003). "Asymmetric Cointegration, Department of Econometrics", University of Geneva, Working Paper.
  • Shehu A. & Youtang Z. (2012). "Exchange rate volatility, trade flows and economic growth in a small economy", International Review of Business Papers, Vol. 8, No. 2, pp. 118–131.
CAPTCHA Image