نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا علوم اقتصادی گروه اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، دانشکده علوم انسانی گروه علوم اقتصادی.

2 استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، دانشکده علوم انسانی گروه علوم اقتصادی.

چکیده

سیاست پولی مخالف ادوار تجاری، سیاستی است که اقتصاددانان برای کاهش نوسانات اقتصادی پیشنهاد می­کنند. هدف مقاله حاضر بررسی همبستگی غیر خطی بین ادوار تجاری و سیاست پولی در اقتصاد ایران بود. برای این منظور از اطلاعات آماری بازه زمانی 1368-1397 بر اساس فراوانی داده­های فصلی استفاده شده است. رویکرد مورد استفاده در این مقاله استفاده از فیلتر میان گذر کریستیانو – فیلتزگرالد (­(C-F) Christiano-Fitzgerald Filter­) برای استخراج ادوار تجاری، استفاد از فیلتر کالمن به منظور برآورد نرخ تورم هدف و روش مارکوف سوئیچینگ ((MS)­Markov Switching Method ) به منظور برآورد تابع عکس العمل مقام پولی در طول ادوار تجاری به شکاف تولید و تورم بود. نتایج بدست آمده از این مطالعه بیانگر این بود که واکنش سیاستگذار پولی به شکاف تولید و تورم منفی و معنی دار بوده است اما شدت این واکنش در دوران رونق و رکود کاملا متفاوت بوده است که بیانگر وجود رابطه غیرخطی بین متغیرهای اقتصادی در طول ادوار تجاری با سیاست پولی در اقتصاد ایران بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Nonlinear Correlation between Business Cycles and Monetary Policy in Iranian Economy

نویسندگان [English]

 • Ata Jalalpoor 1
 • Sayed Yahya Abtahi 2
 • Jalil Totonchi 2
 • Mohamad Ali Dehghan Tafti 2

1 PHD student, Islamic Azad University, Yazd Branch.

2 Assistant Professor, Islamic Azad University, Yazd Branch.

چکیده [English]

Monetary policy opposed to business cycle is a policy that economists propose to reduce economic volatility. The purpose of this paper is to investigate the nonlinear correlation between business cycle and monetary policy in Iranian economy. For this purpose, statistical data of the period 1368-1397 were used based on the frequency of seasonal data. The approach used in this paper is to use the Cristiano-FiltersGeral (CF) pass-through filter to derive the business cycle, use the Kalman filter to estimate the target inflation rate, and the Markov Switching (MS) method to estimate the monetary response function over the period. The trade was in the gap of production and inflation. The results of this study indicate that the monetary policy maker's reaction to the output gap and inflation was negative and significant, but the intensity of the reaction was quite different during the boom and stagnation period, indicating a nonlinear relationship between economic variables during the business cycle and Monetary policy has been in the Iranian economy.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Monetary Policy
 • Business Cycles
 • Output Gap
 • Inflation
 • Cristiano-Filzgerald (CF) Pass Filter
 • Markov Switching Method (MS)
 • . فارسی

  • اسماعیلی، بابک (1397)، «نقش وقوع سیکل­های تجاری در مطالبات معوق بانک­های کشور با استفاده از فیلترهای میان‌گذر»، اقتصاد مالی، شماره 44، دوره 12، صص 161-188.
  • گزارش اقتصادی و ترازنامه بانک در سال های­مختلف (1398)، تهران: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
  • تحویلی، علی؛ سحابی، بهرام؛ یاوری، کاظم و مهرگان، نادر (1398)، «ادوار تجاری و شتاب­دهنده مالی در اقتصاد ایران»، مجله اقتصاد مقداری، شماره 1، دوره 16، صص 1-23.
  • سحابی، بهرام؛ اصغرپور، حسین و قربانی، سعید (1396)، «بررسی اثرات نامتقارن شوک‌های پولی در ادوار تجاری ایران (رویکرد: مدل تعادل عمومی پویای تصادفی)»، فصلنامه تحقیقات مدل­سازی اقتصادی، شماره 29، دوره 8، صص ۱۳۳-۱۶۸.
  • شاهمرادی، اصغر و صارم، مهدی (1392)، «سیاست پولی بهینه و هدف‌گذاری تورم در ایران»، تحقیقات اقتصادی، شماره 2، دوره 48، صص25-42.
  • گرجی، ابراهیم و انواری، فرزانه (1397)، «نقش بانک مرکزی در ایجاد سیکل‏های تجاری در اقتصاد ایران»، پژوهش­های اقتصاد پولی، مالی، شماره 15، دوره 25، صص1-32.
  • گرجی، ابراهیم؛ قوامی، مرجان و گودرزی فراهانی، یزدان (1393)، «علل پیدایش سیکل‌های تجاری در ایران و راهکارهای برون رفت از آن»، نظریه‌های نوین اقتصادی، شماره 2، دوره 2، صص99-112.

  2. لاتین

  • Christiano, L. J. & T. J. Fitzgerald (2003). "The Band-Pass Filter", NBER Working Paper, No. 7257, pp. 435-465.
  • Galí, J (2002). "New Perspectives on Monetary Policy, Inflation, and the Business Cycle", NBER Working Paper, No. 8767, pp. 1-52.
  • Ghalayini, L (2018). "Monetary policy and business cycle fluctuations of the Lebanese economy", Journal of Economic Structures, Vol. 1, No. 7, pp. 1-15.
  • Kiyotaki, Nobuhiro and Moore, John (2019). "Liquidity, Business Cycles, and Monetary Policy", Journal of Political Economy, Vol. 6, No. 126, pp. 2926-2966.
  • Kydland, Finn. E & E.C. Prescott, Edward (1990). Business Cycles: Real facts & a Monetary Myt, FRB Mineapolis, Quarterly Review.
  • Lin, T.T., Weise, C.L. (2019). "A New Keynesian Model with Robots: Implications for Business Cycles and Monetary Policy", Atlantic Economic Journal, Vol. 47, No. 8, pp. 81–101.
  • Liu, D, Xu, N, Zhao, T, Song, Y (2017). "Identifying the nonlinear correlation between business cycle and monetary policy rule: Evidence from China and the U.S", Economic Modeling, Vol. 12, pp. 1–10.
  • Lucas, R. E (1981). Studies in Business Cycle Theory, Oxford: Basil Blackwell.
  • Lucas, R.E. (1977). "Understanding Business Cycles, In Stabilization of the domestic and international economy, ed", Carnigie-Rochester Conference Series on Public Policy, pp. 7-29.
  • Lucas, Robert E (1976). "Econometric Policy Evaluation: A Critique", Carnegie–Rochester Conference Series on Public Policy, pp. 19–46.
  • Mankiw, N. G (1989). "Real Business Cycles: A New Keynesian Perspective", Journal of Economic Perspective, Vol. 3, No. 3, pp. 79-90.
  • Millard, Stephen P, and Wells, Siomon (2003). "The role of asset prices in transmitting monetary and other shocks", Working Paper, No. 188, pp. 1-24.
  • Prescott, E (1986). Theory ahesd of business cycle measurement, United State: Federal Reserve Bank of Minneapolis.
  • Hamilton, J.D. (1989). Time Series Analysis, Princeton: Princeton University Press.
  • Ghysels, E.; Galbraith, J.W. & V. Zinde-Walsh (1994). "The Effect of Linear Filters on Dynamic Time Series with Structural Change", Journal of Econometrics, Vol. 70, No. 1, pp. 69-97.
  • Hamberg, A. S. & Verstandig, M. (2005). Assessing Malaysia’s Business Cycle Indicators, Discussion Paper No. 04/09, Monash University.
  • Ghysels E. & Perron, P. (1993). "The Effect of Seasonal Adjustment Filters on Tests for Unit Roots", Journal of Econometrics, Vol. 55, No. 3, pp. 57-99.
  • Vítor Castro, (2015). The duration of business cycle expansions and contractions: Are there change-points in duration dependence?. NIPE Working Papers 24/2010, NIPE - Universidade do Minho.
  • Chin, A. S.; Marcellino, M. & Shan, S. F (2000). "A Comparison of Methods for the Construction of Composite Coincident and Leading Indexes for the UK", International Journal of Forecasting, Vol. 23, No. 4, pp. 219-236.
CAPTCHA Image