نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه اقتصاد دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، ایران.(نویسنده مسئول)

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی، ایران .

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد، ایران.

چکیده

توسعه صنعت بیمه در جایگاه نهاد محوری تقلیل ریسک مالی و یکی از نهادهای سرمایه­گذاری، می‌تواند مشارکت آحاد جامعه در اقتصاد را افزایش، فرایند تشکیل سرمایه را تسریع و رشد اقتصادی را بهبود بخشد. بنابراین، بررسی عوامل مؤثر بر توسعه صنعت بیمه جهت افزایش رشد اقتصادی و تأمین رفاه اجتماعی در کشورهای درحال‌توسعه ناموفق در توسعه صنعت بیمه ضروری به نظر می­رسد. در این راستا، تحقیق حاضر می‌کوشد تأثیر مشوق­های اقتصادی و رژیم نهادی، سیستم ابداعات و نوآوری، آموزش و توسعه منابع انسانی و زیرساخت­های فناوری اطلاعات و ارتباطات را به‌مثابه مؤلفه‌های اقتصاد دانش­بنیان بر ضریب نفوذ بیمه به‌عنوان شاخص جایگزین توسعه صنعت بیمه در کشورهای منتخب درحال‌توسعه طی دوره 2017-2002 بررسی کند. به همین منظور، مدل تحقیق با استفاده از داده­های تابلویی و به روش گشتاورهای تعمیم‌یافته برآورد شد. نتایج نشان می‌دهد تأثیر مشوق­های اقتصادی و رژیم نهادی، سیستم ابداعات و نوآوری، آموزش و توسعه منابع انسانی و زیرساخت­های فناوری اطلاعات و ارتباطات بر ضریب نفوذ بیمه مثبت و معنادار است. البته، تأثیر مؤلفۀ مشوق­های اقتصادی و رژیم نهادی از سایر مؤلفه‌ها بزرگ‌تر بوده است. همچنین، تأثیر متغیرهای کنترل شامل درآمد سرانه، نرخ تورم و نرخ بیکاری بر ضریب نفوذ بیمه به ترتیب مثبت و معنادار، منفی و معنادار و منفی و معنادار است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Components of a Knowledge-Based Economy on Insurance Penetration in Selected Developing Countries

نویسندگان [English]

 • Abolfazl Shahabadi 1
 • Mohammad Reza Shikholeslami Kandolusi 2
 • Ali Moradi 3

1 Professor of Economics, Faculty of Social Sciences and Economics, Alzahra University, Tehran, Iran.

2 MA of Governmental Management, Department of Management, Islamic Azad University E-Campus, Iran.

3 MA of Economics, Iran.

چکیده [English]

The development of the insurance industry as a central institution of reduction of financial risk and one of the investment institutions can increase community participation in the economy, accelerate the process of capital formation and improve economic growth. Therefore, examine the factors affecting the development of the insurance industry in order to increase economic growth and improving social welfare in developing countries unsuccessful in develop the insurance industry seems necessary. In this regard, the present study tried to investigate the effect of economic incentive and the institutional regimes, innovation systems, education and human resources and ICT infrastructures as components of knowledge-based economy on insurance penetration as an alternative indicator of development of the insurance industry in selected developing countries in the during the period 2002-2017. For this purpose, the research model estimated using panel data and generalized moments method. The results showed that the effect of economic incentive and the institutional regimes, innovation systems, education and human resources and ICT infrastructures on the insurance penetration is positive and significant. Of course, the effect of the component of economic incentive and institutional regime has been greater than other components. Also, the effect of control variables including per capita income, inflation rate and unemployment rate on insurance penetration respectively were positive and significant, negative and significant and negative and significant.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Insurance Penetration
 • Knowledge-Based Economy
 • Inflation Rate
 • Unemployment Rate
 • 1. فارسی

  • آقازاده، هاشم و عباسی بنی، فاطمه (1395)، «اثر رقابت بر رفاه بیمه­گذاران و ریسک بیمه­گران»، تحقیقات مالی، دوره 18، شماره 2، صص 201-218.
  • اسماعیلی، فریبا؛ میرزایی، حسین و اسدزاده، احمد (1393)، «عوامل مؤثر بر تقاضای بیمه عمر در کشورهای در حال توسعه منتخب»، پژوهشنامه بیمه، سال بیست‌ونهم، شماره 4، صص61-83.
  • پیکارجو، کامبیز؛ غفاری، هادی و شاهانی، فهیمه (1390)، «اثرات متغیرهای کلان اقتصادی بر تقاضای بیمه عمر در کشورهای منطقه منا»، فصلنامه اقتصاد کاربردی، سال دوم، شماره5، صص19-52.
  • جلالی­لواسانی، احسان (1384)، «بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر تقاضای بیمه­های اشخاص»، فصلنامه صنعت بیمه، سال بیستم، شماره 2، صص 117-158.
  • حسن­زاده، علی و کاظم­نژاد، مهدی (1387)، «مروری بر نقش بیمه در اقتصاد و بازار سرمایه ایران و برخی از کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته»، فصلنامه صنعت بیمه، سال یکم، شماره­های 3 و4، صص231-269.
  • سپهردوست، حمید و ابراهیم­نسب، سمانه (1395)، «اثر کنترل فساد اداری-مالی بر توسعه مالی بازار بیمه عمر»، پژوهشنامۀ بیمه، دوره 31، شماره 1، صص81-101.
  • سپهردوست، حمید و ابراهیم­نسب، سمانه (1392)، «چالش اقتصادی تقاضای بیمه عمر و کیفیت حکمرانی در کشورهای در حال توسعه»، فصلنامه سیاست­های راهبردی و کلان، سال یکم، شماره3، صص39-54.
  • شاه­آبادی، ابوالفضل؛ احمدی، معصومه و مرادی، علی (1397)، «تأثیر متقابل توسعه مالی و آزادی اقتصادی بر ضریب نفوذ بیمه در کشورهای منتخب ناموفق در توسعه صنعت بیمه»، فصلنامه تحقیقات مدل‌سازی اقتصادی، دوره 8، شماره 31، صص 43-70.
  • شیرکوند، سعید (1391)، سازمان­های پولی و مالی ، چاپ اول، تهران: انتشارات کویر.
  • صادق، نسترن؛ سجادی، سید عبدالله و عقیلی، سید وحید (1393)، «نقش استقرار دولت الکترونیک بر اثربخشی شرکت­های بیمه (مورد مطالعه شرکت­ سهامی بیمه ایران)»، فصلنامه مطالعات مدیریت شهری، سال پنجم، شماره 16، صص 97-107.
  • عباسی، ابراهیم و تقی­آبادی، معصومه (1391)، «اثر عوامل اقتصادی بر تقاضای بیمه درمان تکمیلی»، پژوهشنامه بیمه، سال بیست‌و‌سوم، شماره 4، صص57-80.
  • عباسی، ابراهیم و درخشیده، سمانه (1391)، «عوامل ­مؤثر بر تقاضای بیمه عمر در ایران»، پژوهشنامه بیمه، سال بیست‌وهفت، شماره2، صص1-24.
  • علم­خواه، عبدالله و صادقی شاهدانی، مهدی (1394)، «مروری بر ادبیات اقتصاد دانش­بنیان: از شکل‌گیری تا عامل؛ بررسی وضعیت اقتصاد دانش­بنیان در ایران»، فصلنامه رشد فناوری، سال یازدهم، شماره 44، صص 17-27.
  • عمادزاده، مصطفی و شهنازی، روح‌الله (1386)، «بررسی مبانی و شاخص­های اقتصاد دانایی­محور و جایگاه آن در کشورهای منتخب در مقایسه با ایران»، پژوهشنامه اقتصادی، شماره 27، صص143-176.
  • مؤمنی­وصالیان، هوشنگ؛‌ دقیقی اصلی، علیرضا و آل احمدی، ابتسام (1392)، «اثر تورم بر بیمه­های عمر و راهکارهای خنثی­سازی آن»، فصلنامه علوم اقتصادی، سال هفتم، شماره23، صص31-59.
  • نورایی­مطلق، ثریا؛ لطفی، فرهاد؛ مهاجرزاده، سیده­زهره؛ گرجی، حسن­ابوالقاسم و عمرانی­خو، حبیب (1394)، «بررسی عوامل تعیین­کننده تقاضا برای بیمه عمر در کشورهای منتخب»، فصلنامه مدیریت سلامت، سال نوزدهم، شماره63، صص9-19.
  • وحیدی، پریدخت (1384)، «اقتصاد دانش‌محور و نقش تحقیق و توسعه در آن»، مجموعه مقالات همایش چالش­ها و چشم­اندازهای توسعه ایران: هم­اندیشی پژوهشگران و نظریه­پردازان کشور، تهران: مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه­ریزی.
  • یدالله­زاده طبری، ناصر علی و شاهرخی صحنه، مجید (1394)، «بررسی رابطه ریسک­گریزی و تقاضای بیمه عمر»، دومین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی.

  2. لاتین

  • Alhassan, A. L. & Fiador, V. (2014). "Insurance-growth nexus in Ghana: An autoregressive distributed lag bounds cointegration approach", Review of Development Finance, Vol. 4, No.2, pp. 83-96.
  • Arellano, M. & Bond, S. (1991). "Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations", Review of Economic Studies, 58, No. 2, pp. 277-297.
  • Baltagi, B. H. (2005). Econometric analysis of panel data, 3rd Edition, New York, USA: John Wiley & Sons Inc.
  • Berg, H. V. D. & Schmidt, J. R. (1994). "Foreign trade and economic growth: Time series evidence from Latin America", The Journal of International Trade and Economic Development: An International and Comparative Review, 3, No. 3, pp. 249-268.
  • Brokesova, Z. & Vachalkova, I. (2016). "Macroeconomic environment and insurance industry devel- opment: The case of Visegrad group countries", Central European Review of Economic, Vol. 19, No. 2, pp. 63-72.
  • Bryan, J.; Proctor, A. & Stoklosa, K. (2015). "An Analysis of the Effect of Income on Life Insurance", http://hdl.handle.net/1853/53300.
  • Chang, C.H. & Lee, C.C. (2012). "Non-Linearity between life insurance and economic development: A revisited approach", Japan and the World Economy, Vol. 2, No. 3, pp. 215-226.
  • Dash, S.; Pradhan, R. P; Maradana, R. P; Gaurav, K.; Zaki, D. B. & Jayakumar, M. (2018). "Insurance market penetration and economic growth in Eurozone countries: Time series evidence on causality", Future Business Journal, Vol. 4, No. 1, pp. 50-67.
  • Dragos, L. S. & Dragos, C. (2013). "The role of institutional factors over the national insurance demand: Theoretical Approach and econometric estimations", Transylvanian Review of Administrative Sciences, No. 39E, pp. 32-45.
  • Dragos, S. L; Mare, C; Dragota, I. M; Dragos, C. M. &  G. M. (2017). "The nexus between the demand for life insurance and institutional factors in Europe: new evidence from a panel data approach", Economic Research-Ekonomska Istraživanja, Vol. 30, No. 1; pp. 1477-1496.
  • Guerineau, S. & Sawadogo, R. (2015). On the determinants of life insurance development in Sub-Saharan Africa: the role of the institutions quality in the effect of economic development, Working Paper 201519.
  • Gupta, R; Lahiani, A; Lee, C. C. & Lee, C. C. (2016). Asymmetric dynamics of insurance premium: The impacts of output and economic policy uncertainty, Working Paper 201673.
  • Ibiwoye, A; Ajibola, O. O. E. & Sogunro, A. B. (2012). "Artificial neural network model for predicting insurance insolvency", International Journal of Management and Business Research, Vol. 2, No. 1, pp. 59-68.
  • Kjosevski, J. (2012). "The determinants of life insurance demand in central and southeastern Europe", International Journal of Economics and Finance, Vol. 4, No. 3, pp. 237-247.
  • Madheswaran, S. & Sen, S. (2008). "An analysis of life insurance demand determinants for selected Asian economies and India", Asia- Pacific Journal of Risk and Insurance,Vol. 2, No. 2, pp. 1-26.
  • Mansfield, E. (1991). "Academic research and industrial innovation", Research policy, Vol. 20, No. 1, pp. 1-12.
  • Soo, H. H. (1996). Life insurance and economic growth: theoretical and empirical investigation, Lincoln: University of Nebraska.
  • Yu, P. & Guo, P. (2014)."An analysis of the synergy degree of insurance innovation and financial development in China", International Conference on Logistics Engineering, Management and Computer Science (LEMCS 2014) will be held from May 24 to 26, 2014, in Shenyang, China.
  • Zack, M. H. (1999). "Developing a knowledge strategy", California management review, Vol. 41, No. 3, pp. 125-145.
  • Zerriaa, M. & Noubbigh, H. (2016). "Determinants of life insurance demand in the MENA region", The Geneva Papers on Risk and Insurance - Issues and Practice, Vol. 41, No. 3, pp. 491-511.
  • Zweifel, P. & Eisen, R. (2012). "Insurance Economics", springer Texts in Business and Economics, edition 127, number. 978-3-642-20548-4.
CAPTCHA Image