نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار اقتصاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه رازی

2 کارشناس ارشد اقتصاد انرژی دانشگاه رازی

چکیده

چکیده
آلودگی محیط‌زیست یک معضل اجتماعی و اقتصادی و حاصل تصمیمات سیاست‌گذاران است. با اهمیت یافتن مسائل زیست ‌محیطی، تمامی کشورها تلاش می‌کنند با برنامه‌ریزی صحیح و بکارگیری روش مناسب، نه ‌تنها به اهداف اقتصادی خود دست یابند، بلکه آسیب‌های زیست‌محیطی را نیز به حداقل برسانند. از عوامل مؤثر بر کیفیت محیط‌زیست می‌توان به عوامل مرتبط با ساختار حکومتی از جمله فساد اشاره کرد که نقش مهمی بر کیفیت محیط‌ زیست کشورها ایفا می‌کند. فساد می‌تواند باعث جلوگیری از اجرای سیاست‌های زیست ‌محیطی شده و همچنین بر روی سطوح انتشار دی‌اکسید‌کربن اثر بگذارد. در این پژوهش با استفاده از روش داده‌های ترکیبی و رویکرد رگرسیون کوانتایل در منتخبی از کشورهای در حال ‌توسعه (شامل بیست کشور) و توسعه‌یافته (شامل بیست کشور) به بررسی رابطه بین فساد و انتشار دی‌اکسید‌کربن در فاصله زمانی 1999-2015 پرداخته ‌شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که فساد منجر به افزایش انتشار دی‌اکسید‌کربن در بین کشورهای توسعه‌یافته و کشورهای در حال ‌توسعه می‌گردد؛ همچنین نتایج تأییدی بر فرضیه زیست‌ محیطی کوزنتس است.
طبقه‌بندی موضوعی: C21, D73, Q57
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of Corruption on Carbon Dioxide Emissions in Developed and Developing Countries: an Approach to Panel Quantile Regression

نویسندگان [English]

 • somayeh azami 1
 • Mehdi Rezaei 2

1 Assistant Professor, Razi University, Faculty of Social Science and Education, Department of Economics

2 M.A. Student, Razi University, Faculty of Social Science and Education, Department of Economics,

چکیده [English]

Environmental pollution is a socio-economic issue brought about policy makers’ decisions. In line with growing importance of environmental issues, all countries are trying to both achieve their economic goals and minimize environmental damages through proper planning and employing appropriate methods. Among factors affecting environmental quality, those associated with the structure of government, such as corruption, play an important role. Lack of efficient use of environment gives rise to economic and social issues, such as corruption, which have adverse impacts on environment. In this research, using panel data and Quantile Regression in selected developing (20) and developed (20) countries, the relationship between corruption and carbon dioxide emissions is investigated during 1999-2015. The results indicate that corruption leads to increased carbon dioxide emissions among developed countries as well as developing countries. The obtained result is also a proof of the Environmental Kuznets hypothesis.
JEL Classification: C21, D73, Q57.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: Corruption
 • Carbon dioxide
 • Quantile Regression
 1. الف- فارسی

  1. برقی اسکویی، محمدمهدی و یاوری، کاظم؛ «سیاست‌هایزیست‌محیطی،مکان‌یابیصنایعو الگویتجارت: آزمونفرضیهپناهندگیآلودگی«، فصل‌نامه پژوهش‌نامه بازرگانی،1386، شماره 42.
  2. بلیک، ژانت و جم، فرهاد؛ «دموکراسی زیست‌محیطیبرایحفاظتازمحیط‌زیست در حقوقبین‌الملل»، فصل‌نامه راهبرد، 1388، شماره (50).
  3. پژویان، جمشید و مراد حاصل نیلوفر؛ «بررسی اثر رشد اقتصادی بر آلودگی هوا»، فصل‌نامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، 1386، شماره 12.
  4. حسینی نسب، سید ابراهیم و پایکاری، سمیه؛ «بررسی تأثیر رشد اقتصادی و آزادسازی تجاری بر آلودگی محیط‌زیست»، مجله بررسی مسائل و سیاست‌های اقتصادی، 1391، شماره‌های 9 و 10.
  5. فطرس، محمدحسن و رضا معبودی؛ «رابطهعلیمصرفانرژی،جمعیت شهرنشینوآلودگیمحیط‌زیست درایران (1350-1385)»، فصل‌نامه مطالعات اقتصاد انرژی، 1389، شماره ۲۷.
  6. گلدین، یان و وینترز ال، آلن؛. «اقتصادتوسعهپایدار»، ترجمه غلامرضا آزاد ارمکی، تهران، شرکت چاپ و نشر بازرگانی، 1379.
   1. Aparicio, S., Urbano, D., Audretsch, D; 2016, Institutional factors, opportunity entrepreneurship and economic growth: panel data evidence, Technol, Forecast, Soc, Chang, No. 102.
   2.  Biswas, A.K., Farzanegan, M.R. & Thum, M; 2012, "Pollution, shadow economy and corruption:theory and evidence", Ecol, Econ, No. 75.
   3.  Castiglione, C., Infante, D. & J. Smirnova; 2011, "Rule of Law and Environmental Kuznets Curve: Evidence for Carbon Emissions", The Working Paper, No. 0111.
   4.  Cole, M.A; 2007, "Corruption, income and the environment: an empirical analysis", Ecol, Econ, No. 62 (3).
   5.  Cole, M.A., Elliott, R.J.R, Zhang, J; 2011, "Growth, Foreign Direct Investment and the Eenvironment: Evidence from Chinese Cities", Journal of Regional Science 51.
   6.  Costantini,V. & Monni, S; 2007, "Environment, human development and economic growth", Ecological Economics 64(4):867-880 · February 2008 with 596 Reads.
   7.  Damania, R; 2003, "Protectionist Lobbying and Strategic Investment", Economic Record, Volume 79, Issue 244.
   8.  Fredriksson, P.G., Vollebergh, H.R., Dijkgraaf, E; 2004, "Corruption and energy efficiency in OECD countries: theory and evidence", J. Environ, Econ, Manag, No. 47 (2).
   9.  Glenn, J.C. & Gordon, T.J; 2001, "The Millennium project: challenges we face at the Millennium. Technol", Forecast, Soc, Chang, No. 66 (2).
   10.  Koenker, R., Bassett Jr., G; 1978, "Regression quantiles", Econometrica J. Economet, Soc.
   11.  Lalountas, D.A., Manolas, G.A., Vavouras, I.S; 2011, Corruption, globalization and development: how are these three phenomena related? J. Policy Model 33 (4).
   12.  Leitao, A; 2010, "Corruption and the environmental Kuznets curve: empirical evidence for sulfur", Ecol. Econ, No. 69 (11).
   13.  Mukherjee, S. & Chakraborty, D; 2009, "Environment, Human Development and Economic Growth: A Contemporary Analysis of Indian States", International Journal of Global Environmental 9.
   14.  Mukherjee, S. & Chakraborty, D; 2013, "How do Trade and Investment Flows Affect Environmental Sustainability? Evidence from Panel Data", Environmental Development 6.
   15.  Ozturk, I. & Al-Mulali, U; 2015, "Investigating the validity of the environmental Kuznets curve hypothesis in Cambodia", Ecol. Indic. 57.
   16.  Pellegrini, L., Gerlagh, R; 2006, "Corruption, Democracy, and Environmental Policy: an Empirical Contribution to the Debate", Journal of Environment and Development 15.
   17.  Rock, M.T., Bonnett, H; 2004, "The comparative politics of corruption: accounting for the East Asian paradox in empirical studies of corruption, growth and investment", World Dev, No. 32 (6).
   18. Welsch, H; 2004, "Corruption, Growth, and the Environment: a Cross-country Analysis", Environment and Development Economics 9.
   19. Winbourne, S; 2002, "Corruption and the environment", http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/ pnact876.pdf.
   20. Wooldridge, J.M; 2001, "Applications of generalized method of moments estimation", J. Econ. Perspect.
   21. Zhang, Y.J., Zhang, Y.L., Chevallier, L. & Shen.B; 2016, "The effect of corruption on carbon dioxide emissions in APEC countries: A panel quantile regression analysis", Technological Forecasting & Social Change 112 .

   

   

CAPTCHA Image