نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

2 استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی

3 کارشناس ارشد اقتصاد

چکیده

چکیده
هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر فساد و ناکارآمدی دولت بر وضعیت محیط زیست با تأکید بر قضیه کوز می‌باشد. تجزیه و تحلیل بر روی داده‌های کشورهایی با درآمد متوسط، در دوره زمانی 2002-2011 با استفاده از داده‌های تابلویی و تکنیک (mixed effect) در قالب الگوی اثرات تصادفی صورت گرفته است. میزان انتشار CO2 به عنوان متغیر وابسته و شاخصی برای وضعیت محیط زیست انتخاب شده است، زیرا که مهم‌ترین گاز گلخانه‌‌ای به‌حساب می‌آید. انتخاب کشورهایی با درآمد متوسط به این دلیل است که سطح فساد در این کشورها بیشتر از کشورهای توسعه‌یافته با درآمد بالا می‌باشد. همچنین در این مطالعه از چهار متغیر کنترلی درجه باز بودن تجاری، میزان استفاده از انرژی، وضعیت صنعتی و رشد شهرنشینی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که فساد اثر منفی و کاملاً معنی‌داری بر کیفیت محیط زیست از طریق افزایش انتشار CO2 دارد. تأثیر صنعتی شدن و تجارت بر کیفیت محیط زیست بسته به متغیر انرژی نتایج متفاوتی به دست می‌دهند. بنابراین به طور کلی در مورد معنی‌دار بودن آن‌ها نمی‌توان اظهارنظر کرد. افزایش استفاده از انرژی موجب آلودگی بیشتر محیط زیست می‌شود. فرضیه تأثیر منفی رشد شهرنشینی بر وضعیت محیط زیست نیز تأیید نمی‌شود. لیکن در این پژوهش شهرنشینی اثری مثبت و معنی‌دار بر کیفیت محیط زیست از طریق کاهش انتشار CO2 دارد.
طبقه‌بندی موضوعی:D26 Q53, R5, D27, P26,

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Corruption on Environmental Quality

نویسندگان [English]

 • Teimor Mohammadi 1
 • Farshad Farshadmomeni 2
 • Mina Sazeedeh 3

1 Associate Professor of Economics, Allameh Tabataba'i University

2 Associate Professor of Economics, Allameh Tabataba'i University

3 Master student in Economics, Allameh Tabataba'i University

چکیده [English]

 The aim of this study is to investigate the corruption’s effect on environmental pollution with emphasis on Coase theorm. The panel data and random effects model are used to analyze the middle-income countries data between 2002 and 2011. The amount of co2 has been chosen as the air pollution’s index and quality of environment, since it is considered to be the most important greenhouse gas. The reason for choosing the middle-income countries is due to the fact that the corruption level in these countries is more than high- income developed countries. Other control variable is also used in this study, such as; trade liberalization, energy consumption, and industry situation and urbanization growth. According to the results, corruption has a significant negative effect on environment through the emission of co2.  The impact of industrialization and trade on the quality of the environment, depending on the energy variable, yields different results, therefore, in general, it can­ not be commented on the significance level. More energy consumption will result in more pollution. Urbanization growth has a positive significant effect on environment through the reduction of co2 emission.
JEL Classification: D26, Q53, R5, D27, P26.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: Externalities
 • pollution
 • Government
 • Corruption
 • Coase Theorm
 1. الف- فارسی

  1. برقی اسکویی، محمدمهدی و یاوری، کاظم؛ «سیاست‌هایزیست‌محیطی،مکان‌یابیصنایعو الگویتجارت: آزمونفرضیهپناهندگیآلودگی«، فصل‌نامه پژوهش‌نامه بازرگانی،1386، شماره 42.
  2. بلیک، ژانت و جم، فرهاد؛ «دموکراسی زیست‌محیطیبرایحفاظتازمحیط‌زیست در حقوقبین‌الملل»، فصل‌نامه راهبرد، 1388، شماره (50).
  3. پژویان، جمشید و مراد حاصل نیلوفر؛ «بررسی اثر رشد اقتصادی بر آلودگی هوا»، فصل‌نامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، 1386، شماره 12.
  4. حسینی نسب، سید ابراهیم و پایکاری، سمیه؛ «بررسی تأثیر رشد اقتصادی و آزادسازی تجاری بر آلودگی محیط‌زیست»، مجله بررسی مسائل و سیاست‌های اقتصادی، 1391، شماره‌های 9 و 10.
  5. فطرس، محمدحسن و رضا معبودی؛ «رابطهعلیمصرفانرژی،جمعیت شهرنشینوآلودگیمحیط‌زیست درایران (1350-1385)»، فصل‌نامه مطالعات اقتصاد انرژی، 1389، شماره ۲۷.
  6. گلدین، یان و وینترز ال، آلن؛. «اقتصادتوسعهپایدار»، ترجمه غلامرضا آزاد ارمکی، تهران، شرکت چاپ و نشر بازرگانی، 1379.
   1. Aparicio, S., Urbano, D., Audretsch, D; 2016, Institutional factors, opportunity entrepreneurship and economic growth: panel data evidence, Technol, Forecast, Soc, Chang, No. 102.
   2.  Biswas, A.K., Farzanegan, M.R. & Thum, M; 2012, "Pollution, shadow economy and corruption:theory and evidence", Ecol, Econ, No. 75.
   3.  Castiglione, C., Infante, D. & J. Smirnova; 2011, "Rule of Law and Environmental Kuznets Curve: Evidence for Carbon Emissions", The Working Paper, No. 0111.
   4.  Cole, M.A; 2007, "Corruption, income and the environment: an empirical analysis", Ecol, Econ, No. 62 (3).
   5.  Cole, M.A., Elliott, R.J.R, Zhang, J; 2011, "Growth, Foreign Direct Investment and the Eenvironment: Evidence from Chinese Cities", Journal of Regional Science 51.
   6.  Costantini,V. & Monni, S; 2007, "Environment, human development and economic growth", Ecological Economics 64(4):867-880 · February 2008 with 596 Reads.
   7.  Damania, R; 2003, "Protectionist Lobbying and Strategic Investment", Economic Record, Volume 79, Issue 244.
   8.  Fredriksson, P.G., Vollebergh, H.R., Dijkgraaf, E; 2004, "Corruption and energy efficiency in OECD countries: theory and evidence", J. Environ, Econ, Manag, No. 47 (2).
   9.  Glenn, J.C. & Gordon, T.J; 2001, "The Millennium project: challenges we face at the Millennium. Technol", Forecast, Soc, Chang, No. 66 (2).
   10.  Koenker, R., Bassett Jr., G; 1978, "Regression quantiles", Econometrica J. Economet, Soc.
   11.  Lalountas, D.A., Manolas, G.A., Vavouras, I.S; 2011, Corruption, globalization and development: how are these three phenomena related? J. Policy Model 33 (4).
   12.  Leitao, A; 2010, "Corruption and the environmental Kuznets curve: empirical evidence for sulfur", Ecol. Econ, No. 69 (11).
   13.  Mukherjee, S. & Chakraborty, D; 2009, "Environment, Human Development and Economic Growth: A Contemporary Analysis of Indian States", International Journal of Global Environmental 9.
   14.  Mukherjee, S. & Chakraborty, D; 2013, "How do Trade and Investment Flows Affect Environmental Sustainability? Evidence from Panel Data", Environmental Development 6.
   15.  Ozturk, I. & Al-Mulali, U; 2015, "Investigating the validity of the environmental Kuznets curve hypothesis in Cambodia", Ecol. Indic. 57.
   16.  Pellegrini, L., Gerlagh, R; 2006, "Corruption, Democracy, and Environmental Policy: an Empirical Contribution to the Debate", Journal of Environment and Development 15.
   17.  Rock, M.T., Bonnett, H; 2004, "The comparative politics of corruption: accounting for the East Asian paradox in empirical studies of corruption, growth and investment", World Dev, No. 32 (6).
   18. Welsch, H; 2004, "Corruption, Growth, and the Environment: a Cross-country Analysis", Environment and Development Economics 9.
   19. Winbourne, S; 2002, "Corruption and the environment", http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/ pnact876.pdf.
   20. Wooldridge, J.M; 2001, "Applications of generalized method of moments estimation", J. Econ. Perspect.
   21. Zhang, Y.J., Zhang, Y.L., Chevallier, L. & Shen.B; 2016, "The effect of corruption on carbon dioxide emissions in APEC countries: A panel quantile regression analysis", Technological Forecasting & Social Change 112 .

   

   

CAPTCHA Image