نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان استاد

2 دانشیاراقتصاد دانشگاه پیام نور تهران

3 استادیار دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده

چکیده
در این تحقیق ابتدا شاخص‌های بازاری 140 صنعت با کد‌های چهار رقمی ISIC در طی سال‌های 1377-1389 محاسبه شده و سپس ضرایب ساختار وابستگی بین شاخص‌های بازاری برای سال 1389، با استفاده توابع وین کاپیولای شرطی برآورد شده است. با توجه به اندازه متغیرهای ساختاری در صنایع بزرگ ایران می‌توان نتیجه گرفت که این صنایع 7/60 درصد از فروش بخش صنعت را به خود اختصاص داده‌اند و موانع ورود در این دسته از صنایع مرتفع بوده و تمرکز آن بالا است؛ اما بنگاه‌های این صنایع از صرفه‌های مقیاس چندان بهره‌مند نیستند. نتایج برآورد اندازه وابستگی بین شاخص‌های بازاری که با تاو کندل (τ) سنجیده شده، نشان می‌دهد که، بیشترین وابستگی بین شاخص هرفیندال هیرشمن (HHI) با شاخص تمرکز چهار بنگاه برتر بر مبنای متغیر فروش (CR4R) است و نوع وابستگی بین آن‌ها تنها در کران بالای توزیع متغیرها بوده و نامتقارن و معکوس است. شاخص لرنر هال – راجر (pcmg) از دیگر شاخص‌های بازار مستقل بوده و با هیچ‌یک از آن‌ها وابستگی ندارد. شاخص تمرکز چهار بنگاه برتر بر مبنای متغیر اشتغال با شاخص صرفه‌های مقیاس با رویکرد فلورنس و با شاخص شدت مانع ورود و شاخص تمرکز چهار بنگاه برتر بر مبنای متغیر ارزش افزوده، وابستگی معنی‌دار دارد.
طبقه‌بندی موضوعی: F1 L1, L6,

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Survey of the Dependency Coefficient among Market Structure Indices in the Iranian Manufacturing by the Conditional Vine Copulas Function Approach

نویسندگان [English]

 • Mohammad Nabi Shahiki Tash 1
 • Farhad Khodadad Kashi 2
 • Mohammad Mirbagherijam 3

1 Associate Professor in Economics, University of Sistan and Baluchestan

2 Professor of Payam Noor University,

3 Assistant Professor Shahrood University of Technology

چکیده [English]

In this study, first the market indices of the 140 numbers of industries by four-digit ISIC code in the economy of Iran has calculated during the years of 1999-2011. Then, the dependency coefficients among market indices have been estimated at year 2011, using Conditional Vine Copulas functions. Regarding the scale of variables of market indices in the large industries of Iran, we assume that 60.7 percent of market selling in the industry sector belongs to these large industries. These industries have high barriers to entry into and the concentration is high; but the firms of industries did not benefit from the economies of scale. The estimated results of the size of dependencies among the market indices which is measured by the Kendall Tau (τ) show that, there is the maximum dependency between Herfindahl-Hirschman index (HHI) and the four top enterprises index based on the sales variable (CR4R). The dependency between them is on the upper-tail of their distribution and is inverse and asymmetric. Hall-Roger Lerner index (pcmg) market indices are independent than the other market indices and this has not any dependency with any of them. The top four enterprises index based on the labor variable (CR4L) has significant dependency by the index of economies of scale by Florence approach, and by the index of barriers to entry and by the top four firms concentration index based on the value added variable.
JEL Classification: L11, L50, C40,D40.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: Market Indices
 • Vine Copulas
 • Manufacturing
 • Kendall Tau
 1. الف- فارسی

  1. ابونوری، اسمعیل و سامانی پور، حسن؛ «برآورد پارامتریکی نسبت تمرکز صنایع در ایران»، فصل‌نامه پژوهش‌نامه بازرگانی، 1381، شماره 22.
  2. بخشی، لطفعلی؛ «اندازه‌گیری تمرکز در صنعت سیمان ایران»، پژوهش‌نامه بازرگانی، 1382، شماره 7.
  3. خداداد کاشی، فرهاد؛ «انحصار، رقابت و تمرکز در بازارهای صنعتی ایران (1367-1373)»، پژوهش‌نامه بازرگانی، 1379، شماره ۱۵.
  4. ______________ ؛ «ارزیابی قدرت و حجم فعالیتهای انحصاری در اقتصاد ایران»، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش‎های بازرگانی، 1380.
  5. ______________ ؛ «دیدگاه‌های مختلف در مورد مفهوم و نظریه رقابت و تطبیق آن با وضعیت رقابت در بخش صنعت ایران»، فصل‌نامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، 1388، شماره 51.
  6. خداداد کاشی، فرهاد و دهقانی، علی؛ «تبلیغات و تمرکز در بازارهای صنعتی ایران»، تهران، فصل‌نامه اقتصاد و مدیریت دانشگاه، 1384، شماره .27
  7. خداداد کاشی، ‌فرهاد و شهیکی‌تاش، محمدنبی؛ «درجه رقابت در بازار جهانی محصولات منتخب کشاورزی»، تهران، فصل نامه اقتصاد کشاورزی، 1384، شماره ۶۳.
  8. ____________________________ ؛ «حوزه و وسعت قانون رقابت با توجه به ساختار اقتصادی (مطالعه موردی ایران)»، تهران، ویژه‌نامه علمی پژوهشی حقوق و اقتصاد، 1386، دوره ۹، شماره ۲۳.
  9. عبادی، جعفر و شهیکی‌تاش، محمدنبی؛ «بررسی درجه رقابت در بازارهای صنعتی ایران»، تهران، فصل‌نامه پژوهش‌نامه بازرگانی، 1383، شماره 31.
  10. _____________________ ؛ «بررسی تأثیر ساختار بازارهای کشاورزی در درآمد ارزی ایران»، تحقیقات اقتصادی دانشگاه تهران، 1383، شماره 67.
  11. حسینی، میرعبدالله؛ «ساختار بازار جهانی خرما و بازارهای هدف خرمای صادراتی ایران»، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش‎های بازرگانی، 1381، شماره 63.
  12. حسینی، میرعبدالله و پرمه، زوار؛ «ساختار بازار جهانی فرش دستباف»، تهران، فصل‌نامه پژوهش‌نامه بازرگانی، 1383، شماره 32.
  13. عزیزی، مریم؛ «بررسی ساختار بازار جهانی زعفران»، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش‎های بازرگانی، 1383.
  14. گرجی، ابراهیم؛ ساداتیان، مرتضی؛ «ساختار بازار یخچال خانگی در ایران»، فصل‌نامه پژوهش‌نامه بازرگانی، 1379، شماره 16.
  15. پژویان، جمشید؛ خداداد کاشی، فرهاد و شهیکی‌تاش، محمدنبی؛ «ارزیابی شکاف بین قیمت و هزینه نهایی در صنایع ایران»، تهران، مجله اقتصاد مقداری، 1390، شماره 26.
   1. Baumol, W, j; 1982, "Contestable Markets: an Uprising in the Theory of Industry structure", American Economic Review, No. 72.
   2. Comanor, W.S; 1967, "Vertical Mergers, Market power and the Antitrust Laws", American Economic Review, Papers and Proceeding, No. 57.
   3. Cook, P.; Kirkpatrick, C.; Minogue, M, Parker, D; 2004, "Leading Issues in competition, Regulation and Development", Edward Elgar.
   4. Cook. P, Fabella, R., Lee, C; 2007, "Competitive Advantage and Competition polity in Developing Countries", Edward Elgar.
   5. Cook, P, Mosedale, S; 2007, "Regulation, Markets and Poverty", Edward Elgar.
   6. Florence, P.S; 1933, "The Logic of Industrial organization", Routledge and Kegan, quoted in clarck (1990), Industrial Economics Basil Blackwell.
   7. Jordana, J; 2004, "The Politics of Regulation", Edward Elgar.
   8. Khalilzadeh, j; 1974, "Market structure and Price - cost Margins in U.K. Manufacturing Industries", The Review of Economics and statistics, Feb.
   9. Modigliani, F; 1972, "New Developments on the oligopoly front", Journal of Political Econmy, No. 66.
   10. Mason, R. Shaanon, j; 1982, "Social costs of oligopoly and the value of Competition", Western Economic Journal, Vol. 94.
   11. Stigler, G; 1968, The organization of Industry Homewood, Illinois: Irwin, quoted in Hay and Moriss (1979), Industrial Economics, Oxford: university press.
   12. Bedford, T., & Cooke, R. M; 2002, Vines: A new graphical model for dependent random variables, Annals of Statistics.
   13. Embrechts, P., McNeil, A., & Straumann, D; 1999, Correlation: pitfalls and alternatives, Risk London- risk magazine limited, Vol. 12.
   14. Joe, H; 1996, Families of m-variate distributions with given margins and m (m-1)/2 bivariate dependence parameters, Lecture Notes-Monograph Series.
   15. Joe, H; 2014, Dependence modeling with copulas, CRC Press.
   16. Kurowicka, D., & Cooke, R. M; 2007, Sampling algorithms for generating joint uniform distributions using the vine-copula method, Computational statistics & data analysis, No. 51(6).
   17. Mandelbrot, B; 1967, "The variation of some other speculative prices", Journal of Business.
   18. Morales-Nápoles, O., Cooke, R., & Kurowicka, D; 2010, About the number of vines and regular vines on n nodes, Submitted for publication.

   

   

CAPTCHA Image