نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران

2 دانشیار اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز

3 کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

چکیده
درآمدهای حاصل از صادرات نفت نقش مهمی در اقتصاد اغلب کشورهای صادر کننده نفت دارد. بنابراین نوسانات درآمد نفت در بروز عدم تعادل و حتی بحران اقتصادی در این کشورها نقش اساسی داشته است. در تحقیق حاضر، به بررسی اثرات نوسانات درآمد نفت بر مصرف حامل‌های انرژی در کشورهای عضو اوپک پرداخته شده است. در این تحقیق پس از برآورد و استخراج نوسانات درآمد نفت با استفاده از مدل EGARCH از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته پویای داده‌های تابلویی طی دوره زمانی 1998 تا 2013 و نرم‌افزار stata12 برای تحلیل اثر این نوسانات بر مصرف حامل‌های انرژی استفاده شده است. سپس به بررسی تقارن یا عدم تقارن نوسانات درآمدهای نفتی در کشورهای عضو اوپک بر مصرف نفت، گاز و برق بر اساس روش واریانس شرطی (GJR) پرداخته شده است. در مدل نوسانات درآمد نفت بر مصرف نفت خام، این نوسانات به جز کشورهای الجزایر، ایران، لیبی، امارات و ونزوئلا در سایر کشورها متقارن بوده است. اثرگذاری بیشتر شوک منفی در کشورهایی که شوک‌ها نامتقارن بوده است، یکی دیگر از نتایج این تحقیق بوده است.
طبقه‌بندی موضوعی: Q40، C23

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Oil Income Fluctuations and Symmetry Effects on Energy Consumption in OPEC Member Countries

نویسندگان [English]

 • Ebrahim Anvari 1
 • Seyed Aziz Arman 2
 • Parisa Rezaee 3

1 Assistant Professor of Economics at Shahid Chamran University of Ahvaz, Iran

2 Professor of Economics at Shahid Chamran University of Ahvaz, Iran,

3 Graduate of Economics at Shahid Chamran University of Ahvaz, Iran

چکیده [English]

Oil prices and export revenues have an important role in exporting countries. A fluctuation in oil prices leads to imbalances and economic crisis in these countries. In this study, we analyze the effects of oil price fluctuations in the energy consumption of OPEC countries for the period 1998 to 2013. For this purpose, the panel data and generalized method of moments (GMM) is used. In this study, using EGARCH model, estimated the effect of fluctuations in oil revenues on three sub-energy, including oil, gas and electricity consumption. Then, analysis is continued on the symmetry or asymmetry effects of oil revenue by GJR model. Results show that fluctuations had different effects in this country. As in oil revenue fluctuations model on crude oil consumption, this fluctuations effects, except, the Algeria, Iran, Libya, United Arab Emirates and Venezuela in other countries were symmetrical. The other result shows that in country with asymmetric fluctuations, the negative oil price shock has larger impact.
JEL Classification: C22, Q10.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: Oil Revenues
 • energy
 • OPEC
 • Panel Data
 1. الف- فارسی

  1. آرمن، سید عزیز؛ زارع، روح الله؛ «بررسی رابطه علیت گرنجری بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی در ایران طی سال‌های 1346-1381»، فصل‌نامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، 1384، شماره 24.
  2. بهبودی، داوود؛ اصغر پور، حسین؛ قزوینیان، محسن؛ «شکست ساختاری مصرف انرژی و رشد اقتصادی ایران»، فصل‌نامة پژوهش‌های اقتصادی، 1388، سال نهم، شمارة 3.
  3. ختایی، محمود؛ شاه حسینی، سمیه؛ مولانا، سید حامد؛‌«بررسیاثرتغییراتدرآمدهاینفتیبرنرخارزحقیقیدراقتصادایران»، پژوهش‌نامة اقتصادی‌، 1386، شمارة 7.
  4. سبحانیان، سید محمد هادی؛ ابریشمی، حمید؛ مهرآرا، محسن؛ «اثراتغیرخطیرشداقتصادیبرمصرفانرژیدرکشورهایعضواوپکوکشورهای بریک با استفاده از روش حد آستانه‌ای»، فصل‌نامة پژوهش‌های اقتصادی، 1388، سال شانزدهم، شمارة 49.
  5. سرزعیم، علی؛ «بررسیاثراتتکانههایقیمتنفتبرمتغیرهایاقتصادیدریکمدل VAR»، فصل‌نامة مطالعات اقتصاد انرژی، 1386، شمارة 12.
  6. شافعی، مهبیز؛ «ارتباط متقابل اقتصاد جهان (رشد، رکود و تورم اقتصاد جهانی) قیمت جهانی نفت»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه الزهرا، 1384.
  7. مهر آرا، محسن؛ ابریشمی، حمید و سبحانیان، محمد هادی؛ «اثرات غیر خطی رشد اقتصادی بر رشد مصرف انرزی در کشورهای عضو اوپک و کشورهای بریک با استفاده از روش حد آستانه»، پژوهش‌های اقتصادی ایران، 1390، سال شانزدهم، شماره 177.
  8. نجارزاده، رضا؛ عباس محسن، اعظم؛ «رابطةبینمصرفحاملهایانرژیورشدبخش‌هایاقتصادیدرایران»، فصل‌نامة مطالعات اقتصاد انرژی، 1383، شمارة 2.
   1. Beck, R. and Kamps; 2009, "Petrodollars and Imports of Oil Exporting Countries", European Central Bank, Working Paper No. 1012.
   2. Bélaïd, F. and Abderrahmani, F; 2013, "Electricity consumption and economic growth in Algeria: A multivariate causality analysis" in the presence of structural change, Energy Policy,Vol. 55.
   3. Blanchard, O.J; 2007, "The Macroeconomic Effects Of oil price shock: why are the 2000s so different from 1970s?", MIT Department of Economics, Working Paper, No. 07–21.
   4. Burbridge, J., Harrison, A; 1984, "Testing for the effects of oil-prices riseS using vector autoregressions", International Economic Review, No. 25.
   5. Cologne, A. and M. Manera; 2011, "Exogenous oil shocks, fiscal policies and sector reallocations in oil producing countries", Energy economics, ENNNCO-02231.
   6. Gali, J; 2008, Monetary Policy, Information and the Business Cycle: An Introduction to the New Keynesian Framework, Priceton University Press, Cambridge, Mass.
   7. Gately, D. Al-Yousef, N. Al-Sheikh, H. M.H; 2013, "The rapid growth of OPEC′s domestic oil consumption. Energy Policy", Vol. 62.
   8. Gisser, M., Goodwin, T.H; 1986, "Crude oil and the macroeconomy: tests of some popular notions. Journal of Money", Credit and Banking, No. 18.
   9. Gupta, K; 2016, Oil price shocks, competition, and oil & gas stock returns-Global evidence, Energy Economics, Vol. 57.
   10. Hamilton, J.D; 1983, "Oil and the marcoeconomy since World War II. The Journal of Political Economy", No. 91.
   11. Hamilton, J.D; 1996, "This is what happend to the oil price-macroeconomy relationship", Journal of Monetary Economics, No. 38.
   12. Hooker, M.A; 1996, "What happened to the oil price–macroeconomyrelationship?", Journal of Monetary Economics, No. 38.
   13. Jimenez-Rodriguez, R., Sanchez, R.H; 2005, "Oil price shocks and real GDP growth: empirical evidence for some OECD countries", Applied Economics, No. 37.
   14. Lee, Chien-Chiang, Yi-Bin Chiu; 2010, Nuclear energy consumption, oil prices, and economic growth: Evidence from highly industrialized countries.
   15. Loya, L.R.M. and Blanco, L; 2008, "Measuring the Importance of Oil related Revenues in Total Fiscal Income for Mexico", Energy economics, No. 30.
   16. Narayan, P.K., Smyth, R; 2004, Electricity Consumption, Employment and Real Income inAustralia Evidences from Multivariate Granger Causality Tests, Energy Policy, Article in Press.
   17. Ramcharan, H; 2001, "OPEC Production under Fluctuating Oil Prices: Futher Test of the Target Revennue Theory", Energy Economics, No. 23.
   18. Rotemberg, J.J., Woodford, M., 1996, "Imperfect competition and the effects of energy prices. Journal of Money", Credit and Banking, No. 28.
   19. Schmidt, T., Zimmermann, T; 2007, "Why are the effects of recent oil price shocks so small?", Working Paper, RWI Essen.
   20. Shafi, K. and Hua, L; 2014, "Oil Prices Fluctuations & Its Impact On Russian’s Economy, An Exchange Rate Exposure", Asian Journal of Economic Modelling, No. 2(4).
   21. Shahbaz, M. Suleman S. Chen, W. Muhammad N. M; 2017, "Dynamics of electricity consumption, oil price and economic growth: Global perspective", Energy Policy, Vol. 108.
   22. Solarin, S. A. and Ozturk, I; 2016, "The Relationship Between Natural Gas Consumption And Economic Growth in OPEC members", Renewable and Sustainable Energy Reviews. Vol. 58.
   23. Soytas, U., Sari, R; 2003, "Energy Consumption and GDP: Causality Relationship in G-7 Countriesand Emerging Markets", Energy Economics, No. 25.

   

   

   

CAPTCHA Image