نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

2 کارشناس ارشد رشته توسعه اقتصادی و برنامه‌ریزی

10.22096/esp.2011.26193

چکیده

افزایش ظرفیت تولیدی از طریق افزایش بهره‌وری عوامل تولید همواره مورد توجه اقتصاددانان بوده است. یکی از عوامل مؤثر بر بهره‌وری نیروی کار، دانش است. هدف این مطالعه بررسی تأثیر دانش (در چارچوب اقتصاد دانایی محور) بر بهره‌وری نیروی کار کشورهای درحال توسعه طی دوره 1980-2004 می‌باشد. به همین منظور از روش داده‌های تابلویی نامتوازن استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد طی دوره مورد بررسی سه محور سیستم ابداعات، زیر ساخت‌های اطلاعاتی و رژیم‌های نهادی و اقتصادی تأثیر مثبت و معنی‌دار بر بهره‌وری نیروی کار کشورهای درحال توسعه داشته است. محور چهارم یعنی محور آموزش و منابع انسانی، دارای تأثیرات مثبت اما بی‌معنی بر بهره‌وری نیروی کار کشورهای درحال توسعه است. همچنین به دلیل شکاف فنی کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته و ظرفیت جذب پایین تکنولوژی در کشورهای درحال توسعه، تأثیر متغیر نسبت سرمایه به نیروی کار بر بهره‌وری نیروی کار بی‌معنی شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of Knowledge-Based Economy on Labor Productivity in Developing Countries

نویسندگان [English]

 • Abolfazl Shahabadi 1
 • Behzad Amiri 2

1 Assistant Professor Bu Ali Sina University, Hamadan, Iran

2 Master of Economic Development and Planning

چکیده [English]

The increase of production capacity through the increase of factor productivity always has been the big concern of economists. Knowledge is one of effective factors in productivity. The purpose of this paper is to investigate the impact of knowledge on labor productivity in developing countries during 1980-2004. To analyze the data, an unbalanced panel data approach was used. The results show that during the period under consideration, the pillars of innovation system, information infrastructures and economic and institutional regime had positive and significant impact on labor productivity in developing countries. The pillar of education and human resources has positive effect and insignificant on labor productivity in developing countries. Also due to the technical gap in developing countries and developed and low absorption capacity in developing countries, the impact of changing in the capital-labor ration on productivity is in significant.

کلیدواژه‌ها [English]

 • : Developing Countries
 • Knowledge
 • Knowledge Based Economy
 • Labor Productivity
 1. الف- فارسی

  1.         احسانی، محمد علی؛ رنجبر، امید؛ آیا سازمان کنفرانس اسلامی یک باشگاه همگرایی است (تحلیل داده‏های مقطعی و سری زمانی)، مجله تحقیقات اقتصادی، 1386.

  2.         خلیلی عراقی، منصور؛ مسعودی، ناهید؛ بررسی مسیر شکاف درآمدی کشورهای منطقه منا، نسبت به ژاپن، طی دوره (2002-1975)، با توجه به تئوری همگرایی، تحقیقات اقتصادی، 1385.

  3.         رنجبر، امید؛ علمی، زهرا میلا؛ تفسیر مدل سری زمانی و شاخص‌های نابرابری از شکل‌گیری همگراییدرکشورهای گروه D8، مجله تحقیقات اقتصادی ایران، 1387، شماره 10.  

  4.        فروغی پور، الهام؛ بررسی همگرایی سیگما و بتا (مطلق) بین کشورهای عضو اوپک، فصلنامه پژوهش‌های بازرگانی، 1385، شماره 39.

  5.         کارنامه حقیقی، حسن؛ اکبری، نعمت‌اله؛ بررسی همگرایی تقاضای اجتماعی آموزش عالی در ایران  (1380-1362)، پژوهش‌های اقتصادی ایران، 1383، شماره 6.

  ب- لاتین

  1. Abramovitz, Moses, Catching Up, Forging Ahead, and Falling Behind, Journal of Economic History, 46, 1986, 385-406.
  2. Afshari, Zahra, Fouroghi Pour Elham, and Iman Sheibani, the growth dynamism in the Islamic countries (1950-1998), Iranian Economic Review, 10, 2005, 1-20
  3. Azariadis, Costas & Drazen, Allan, Threshold Externalities in Economic Development, The Quarterly Journal of Economics, vol. 105 (2), 1990, pages 26-501.
  4. Barro, R.J, Xavier, S.M, Convergence across States and Regions, Brookings Papers, 1, 1991, 82-107.
  5. Barro, Robert J.& Xavier, S.M, Regional Growth and Migration: A Japan-United States Comparison, journal of the Japanese and international economics, 6, 1992b, 312-346.
  6. Barro, R. J. & Xavier, S.M, Economic Growth, McGraw Hill, NewYork, 2004.
  7. Baumol, W. J. (1986), Productivity Growth, Convergence and Welfare: What the Long Run Data Show?, American Economic Review, LXXVI, 85-1072.
  8. Bernard, A and Steven N. D, Interpreting Tests of the Convergence Hypothesis, Journal of Econometrics, 71, 1996, 61-173.
  9. Carlino, G and L. Mills, are U.S. regional incomes converging? A time series analysis, Journal of monetary economics, 32, 1993, 335-346 .
  10. Cunado, J, and F. Perez de Gracia, Real convergence in Africa in the second-half of the 20th century, Journal of Economics and Business, 58, 2006, 153–167.
  11. Durlauf, S.N. & Johnson, P.A, Multiple Regimes and Cross-Country Growth Behavior, Journal of Applied Econometrics, vol. 10(4), 1994, pages 84-365.
  12. Durlauf, S. N. & Quah, D. T, the New Empirics of Economic Growth, Handbook of Macroeconomics, in: J. B. Taylor & M. Woodford (ed.), Handbook of Macroeconomics, volume 1, 1999, 235-308.
  13. Gerald C and Leonard M, Convergence and the U.S. States: A Time-Series Analysis, Journal of Regional Science, Vol. 36, 1996, No. 4, 597-616.
  14. Howard, p, endogenous growth theory: intellectual appeal and empirical shortcoming, journal of economic perspectives, 7, 1994, 27-55.
  15. Hardi, K, Testing for stationarity in heterogeneous panel data, Econometrics Journal, 3, 2000, 61-148.
  16. Im, K.S, Lee, J., Tieslau, M, Panel LM unit-root tests with level shifts, Oxford Bulletin of Economics and Statistics 67 (3), 2005, 393-419.
  17. Im, K.S., Pesaran, M.H., Shin, Y, Testing for unit roots in heterogeneous panels, Journal of Econometrics 115 (1), 2003, 53-74.
  18. Islam, N, What Have we learnt from the convergence debate?, journal of economic surveys, 17, 2003, 309-362.
  19. Jewell, T, Lee, J, Tieslau, M, and Strazicich, M, C, Stationarity of expenditures and GDP: evidence from panel unit root tests with heterogeneous structural breaks, Journal of health economics, 22, 2003, 313-323.
  20. Joseph, D, Marc. T, Income convergence across Canadian provinces in the 20th century: Almost but not quite there, Annual of Regional Science, 39, 2005, 567-592.
  21. Junsoo, L, John A. L, Mark C. S, Non-renewable resource prices: Deterministic or stochastic trends?, Journal of Environmental Economics and Management 51, 2006, 354-370.
  22. Kin g, A and Ramlogan, C, Is Latin America catching up? A time series approach, Review of development economics, 12, 2008, 397-415.     
  23. Lee. H, K. lim, and M. Azli, Income disparity between Japan and ASEAN-5 countries: convergence, catching up or diverge?, Economics Bulletin, 6, 2005,1-20.
  24. Levin, A., Lin, C.-F., Chu, C.J, Unit root tests in panel data: asymptotic and finite-sample properties, Journal of Econometrics 108, 2002, 1-24.
  25. Li, Q and Papell, D, Convergence of international output Time series evidence for 16 OECD countries, International Review of Economics and Finance, 8, 1999, 267-280.
  26. Loewy, M and, D. Papell, Are U.S. Regional Incomes Converging? Some Future Evidence, Journal of Monetary Economics, 38, 1996, 587-598.
  27. Lucas R. E. J, Why doesn’t capital flow from rich to poor countries?, American Economic Association Papers and Proceedings, 80(2), 1990, 92-96.
  28. Lumsdaine,R and D. Papell, Multiple trend breaks and the unit-root hypothesis, Rev. Econ Statistic, 79 (2) 2, 1997, 12–218.
  29. MacKinnon, J, Critical values for cointegration tests, In R. Engle, & C. Granger (Eds.), Long-run economic relationships: readings in cointegration. Oxford: Oxford University Press, 1991.
  30. Perron, P, The Great Crash, the oil price shock and the unit root hypothesis, Econometrica 57 (6), 1989, 1361-1401.
  31. Romer, David, Advanced Macroeconomics, McGraw-Hill, New York, 2002.
  32. Rassekh, F, the convergence hypothesis: History, theory and evidence, Open Economies Review, 9, 1998, 85-105.
  33. Solow, R. M, a Contribution to the Theory of Economic Growth, Quarterly Journal of Economics, 70, 1956, 65-94.
  34. Strazicich, M. C., Lee, J., and Day, E, are incomes converging among OECD countries? Time series evidence with two structural breaks, Journal of macroeconomics, 26, 2004, 131-145.
  35. Westerlund, J, a panel unit root test with multiple endogenous breaks, Technical Report, Lund University, 2005.
  36. WWW. Penn World Table.Com
  37. Zivot, E., Andrews, D.W.K, further evidence of the great crash, the oil price shock and the unit root hypothesis, Journal of Business and Economic Statistics 10, 1992, 251-270.
  38. DeJuan, J & M. Tomljanovich, Income Convergence Across Canadian Provinces in the 20th Century: Almost But Not Quite There, Annals of Regional Science, 39, 2005, 567-592.
  39.  

   

CAPTCHA Image