نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه سمنان

10.22096/esp.2011.26190

چکیده

بر مبنای مطالعات نظری و تجربی انجام شده در حوزه اقتصاد جرم، نابرابری درآمدی یکی از عوامل مؤثر بر جرم است. در این مقاله رابطه میان نابرابری درآمدی و سایر عوامل مانند فقر، جمعیت جوان تراکم جمعیت با جرائم قتل عمد، خشونت و سرقت وسایل نقلیه با استفاده از الگوی داده‌های تلفیقی( ترکیب داده‌های مقطعی - سری زمانی) در سطح استان‌های کشور مورد بررسی قرار می‌گیرد. نتایج حاصل از تخمین مدل‌های جرم رابطه مستقیم میان نابرابری درآمدی و جرائم قتل عمد و سرقت وسایل نقلیه را با ضرایب (084/0) و (332/1) تصدیق می‌کند. این یافته نشان می‌دهد اولاً، بالا بودن نابرابری درآمدی منجر به جرم بیشتر در سطح استان‌های کشور شده است. ثانیاً، نابرابری درآمدی اثر قوی‌تری بر جرم سرقت نسبت به قتل عمد دارد. در میان مدل‌های تخمینی اثر مثبت و معنی‌دار فقر نیز بر جرم خشونت با ضریب (034/0) تأیید می‌شود، یعنی گسترش فقر، نرخ ارتکاب جرم خشونت شامل قتل غیرعمد، تظاهر به چاقوکشی و اجبار را در سطح استان‌های کشور تحت تأثیر قرار داده است. علاوه بر آن اثر مثبت و معنی‌دار تراکم جمعیت با ضریب (381/3) بر جرم سرقت، درصد جمعیت (19-15) سال با ضرایب (35/0) و (858/5) بر جرائم قتل عمد و سرقت و درصد جمعیت (24-20) سال با ضرایب (239/0) و (736/1) بر جرائم قتل عمد و خشونت تأیید می‌شود که این یافته بیانگر اثر خصوصیات جمعیتی بر نرخ جرم است. نتایج این مقاله تببین کننده سیاست‌هایی است که در مبارزه با جرم در ایران می‌تواند به کار گرفته شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of the Relationship between the Income Inequality and the Crimes Rate in Iran

نویسنده [English]

 • Majid Maddah

Faculty member of Semnan University

چکیده [English]

Based on experimental and theoretical studies in the field of crime economy, income inequality is one of the effective factors on crime. This paper investigates the relation between income inequality and other economic factors by panel data among the provinces all-over the country. According to crimes models, there is direct relation between income inequality and murder or vehicle theft with coefficients of 0.084, 1.332. Among the estimated models, there appears a positive and robust relation between poverty and violence with coefficient of 0.034. Moreover, the positive and meaningful effect of population density is approved by coefficient of 3.381 for theft, percentage of population aged (15 - 19) by coefficients .35, and 5.858 on murder and theft and the percentage of population aged (20-24) with coefficients of .239 and 1.736 on murder and violence. The gained results provide the policies that could help to fighting the crime in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Income Inequality
 • Crim
 • Panel Data
 1. الف-فارسی

  1.         حسینی نژاد، مرتضی؛ بررسی علل اقتصادی جرم در ایران با استفاده از یک مدل داده‌های تلفیقی: مورد سرقت، مجله برنامه و بودجه، 1384، شماره 6.

  2.         صادقی، حسینی؛ شقاقی شهری، مجید؛ اصغرپور، حسین؛ تحلیل عوامل اقتصادی اثر‌گذار بر جرم در ایران، مجله تحقیقات اقتصادی، 1384، شماره 68..

  3.         مرکز آمار ایران، سالنامه آماری (1385-1376).

  4.         مرکز آمار ایران، نتایج آمارگیری هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی (1385-1376).

  5.         اشراف زاده، حمیدرضا؛ مهرگان، نادر؛ اقتصاد‌سنجی پانل دیتا، مؤسسه تحقیقات تعاون دانشگاه تهران، 1387.

  ب- لاتین

  1. Becker, G.S, Crime and Punishment: An Economic Approach, Journal of Political Economy, 1968, 76(2), 162-217.

  2. Brush, J, Does Income Inequality Lead to more Crime? A Comparison of Cross- Sectional and time –Series Analyses of United States Counties, Economics Letters, 2007, 96, 264-268.

  3. Buonanno, P, Leonida, L, (2009) Non – Market Effects of Education on Crime: Evidence from Italian Regions, Economics of Education Review, 2009, 28, 11-17.

  4. Chiu, W.H, Madden, P, Burglary and Income Inequality, Journal of Public Economics, 1998, 69, 123-141.

  5. Choe, J, Income Inequality 3 and Crime in the United State, Economics Letters, 2008,101, 31-33.

  6. Demombynes, G, Ozler, B, Crime and local Inequality in South Africa, Journal of Development Economics, 2005, 76, 265-292.

  7. Ehrlich, I, Participation in Illegitimate Activities: A theoretical and Empirical Investigation, Journal of Political Economy, 1973, 81 (3), 521-526.

  8. Kelly, M, Inequality and crime, the Review of Economics and statistics, 2000, 82, 530-539.

  9. Rickman, N, Witt, R, the Determinants of Employee Crime in the UK, Economica, 2007, 74, PP. 161-175.

  10. Saridakis, G, Spengler, H, Crime, Deterrence and Unempolyment in Greec:A panel Data Approach, DIW Berlin, German Institute for Economic Research, 2009.

  11. Witte, A, Estimating the Economic Model of Crime With Individual Data, Quarterly Journal of Economics, 1980, 16, 69-85.

   

CAPTCHA Image