نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار اقتصاد دانشگاه تبریز

2 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه تبریز

10.22096/esp.2011.26187

چکیده

سهم ایران از صادرات جهانی طی سال‌های گذشته چشمگیر نبوده و این امر توسعه صادرات غیرنفتی را در راستای کاهش وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی ضروری ساخته است. نرخ واقعی ارز یکی از متغیرهای مهم مؤثر بر صادرات غیرنفتی است. در این چارچوب بررسی تأثیر رفتار نرخ واقعی ارز بر متغیرهای مختلف اقتصادی از جمله صادرات اهمیت می‌یابد. هدف اصلی این مطالعه، بررسی تأثیر نوسان‌پذیری نرخ واقعی ارز بر صادرات غیرنفتی در ایران طی سال‌های (1385-1350) می‌باشد. در این راستا، مدل تحقیق با استفاده از تکنیک هم‌انباشتگی جوهانسن و مدل تصحیح خطا برآورد شد. باتوجه به نتایج تخمین، در بلند‌مدت متغیرهای تولید ناخالص داخلی ایران و خارج تأثیر مثبت و قوی بر صادرات واقعی دارند. متغیر رابطه مبادله تأثیر منفی ولی نسبتاً ضعیف بر صادرات دارد. شاخص نااطمینانی نرخ ارز واقعی طی دوره زمانی مورد بررسی تأثیر منفی و نسبتاً قوی بر صادرات داشته است. این نتیجه با مبانی تئوریکی تحقیق و بیشتر مطالعات تجربی صورت گرفته در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته سازگار است. توابع عکس‌العمل آنی نیز نتایج فوق را مورد تأیید قرار دادند. بر اساس نتایج به دست آمده توصیه می‌شود که سیاست‌گذاران اقتصادی با اجرای سیاست‌های مناسب اقتصادی بی‌ثباتی نرخ ارز واقعی را کاهش دهند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Real Exchange Rate Volatility on Non-Oil Export in Iran

نویسندگان [English]

 • Behzad Salmani 1
 • Ali Rezazadeh 2

1 Assistant Professor of Economics, University of Tabriz

2 PhD student in Economics, University of Tabriz

چکیده [English]

Iran's share of world exports during the recent years was not remarkable. Therefore, development of nonoil export is necessary to reduce dependence on oil revenues. Real exchange rate is one of the important variables affecting the non-oil export. In this context the behavior of real exchange rate effects on different economic variables, such as export is important. The main objective of this study is to investigate the effects of real exchange rate volatility on the non-oil export during the years of 1971-2006 in Iran. To achieve this purpose, the model of study is estimated using Johansen Juselius cointegration and VECM approach. The findings indicate that the domestic and foreign GDP have positive long-time effect on real export in Iran economy. The terms of trade and real exchange rate volatility indices have negative effects on export in the study period. These findings are compatible with theoretical and empirical studies in developed and developing countries. The above findings were approved by the impulse response functions results. The main policy implication of this study is that, the government by using appropriate exchange and monetary policies should reduce the volatility of real exchange rate.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Iran
 • Export
 • Real Exchange Rate Volatility
 1. الف- فارسی

  1. احسانی، محمدعلی؛ خان علی‌پور، امیر؛ عباسی، جعفر؛(1388)، اثر بی‌ثباتی نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی در ایران، پژوهش‌نامه علوم اقتصادی، 1388، شماره 32.
  2. اندرز، والتر؛ اقتصادسنجی سری‌های زمانی با رویکرد کاربردی، ترجمه مهدی صادقی و سعید شوال‌پور (1386)، انتشارات دانشگاه امام صادق، چاپ اول، تهران، 2004.
  3. تقوی، مهدی؛ نعمتی‌زاده، سیتا؛ اثر متغیر‌های کلان اقتصادی بر صادرات غیرنفتی در اقتصاد ایران، پژوهش‌نامه اقتصادی، 1383، شماره 14.
  4. شاکری، عباس؛ عوامل تعیین‌کننده صادرات غیرنفتی ایران، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، 1383، شماره 21.
  5. کرمی، آیت‌اله؛ زیبایی، منصور؛ اثرات نوسان‌پذیری نرخ ارز بر صادرات محصولات کشاورزی در کشورهای مختلف، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، 1387، شماره 8 (3).
  6. هژبر کیانی، کامبیز؛ نیک‌اقبالی، سیروس؛ بررسی اثر عدم تعادل نرخ ارز بر عرضه صادرات محصولات کشاورزی، مجله تحقیقات اقتصادی، 1379، شماره 56.

  ب-لاتین

  1. Aristotelous, K, Exchange-rate Volatility, Exchange-rate Regime, and Trade Volume: Evidence from the UK-US Export Function (1889-1999), Economics Letters, 2001, 72, 1, 87-94.
  2. Arize, A. C, Malindretos, J. and Kasibhatla, K. M.(2003), Does Exchange-Rate Volatility Depress Export Flows: The Case of LDCsLAER, Vol.9, 2003, No.1,7-20.
  3. Bergstrand, J.H, The Generalized Gravity Equation, Monopolistic Competition, and the Factor-Proportions Theory in International Trade, Review of Economics and Statistics, 1989, 71, 1, 53-143.
  4. Boug, P, Fagereng, A, Exchange rate volatility andexport performance:A cointegrated VAR approach,Statistics Norway, Research Department, Discussion Papers, 2007, No. 522, 1-26.
  5. Brada, J. C. & J. A. Méndez, Exchange Rate Risk, Exchange Rate Regime and the Volume of International TradeKyklos, 1988, No. 41, 2, 80-263.
  6. Broll, U. and B. Eckwert, Exchange Rate Volatility and International Trade,Western Economic Journal, 1999, No. 11, 3, 13-302.
  7. Cherry Qi, Q. S, The Effect of Reale Exchange Rate Volatility on Trade Performance-The Case of Indonesia in The 1990s, B.A. University of Columbia, Dissertation, 2002.
  8. Chit, M., Moe, R., Rizov, M. And Middlesex, D, Exchange Rate Volatility and Exports:New Empirical Evidence from the Emerging East Asian Economies, Munich Personal Repec Archive, 2008, No.9014, 1-35.
  9. Chowdhury, A, Does exchange rate volatility depress trade flows? Evidence from error correction models, Rev. Econ. Statist, 1993, 75, 700-706.
  10. Clark, P, Uncertainty, Exchange Risk, and the Level of International Trade, 1973.
  11. De Grauwe, P, "Exchange Rate Variability and the Slowdown in Growth of International Trade"IMF Staff Papers, 1988, No.35, 1, 63-84.
  12. De Grauwe, P, The Economics of Monetary Integration, New York: OxfordUniversity Press, 1994.
  13. Dellas, H. & B.-Z. Zilberfarb, "Real Exchange Rate Volatility and the Prices and Volume of International Trade", Journal of International Economics, 1993, No. 8, 4, 483-511.
  14. Fang, W., Lai, Y. & M. MiLler, S, Does exchange rate risk affect exports asymmetrically? Asian evidence, Journal of International Money and Finance, 2009, no.28, 215-239.
  15. Franke, G, "Exchange Rate Volatility and International Trading Strategy", Journal of International Money and Finance, 1991, No.10, 2, 292-307.
  16. Guerin, J.L., Revil, A.L, "Exchange rate volatility and growth", University of Amiens, 2006, 1-15.
  17. Hooper, P. & S.W. Kohlhagen, "The Effect of Exchange Rate Uncertainty on
  18. International Trade: A Reexamination of the Theory", Southern Economic
  19. Journal, 1978, No. 59, 4, 47-641.
  20. Klein, M, Sectoral effects of exchange rate volatility on United States exports, J. Int. Money Finance 9, 1990, 299-308.
  21. Koray, F. & Lastrapes, W, Real exchange rate volatility and US bilateral trade: a VAR approach, Rev. Econ. Statist, 1989, 71, 708-712.
  22. Mckenzie, M. The impact of exchange rate volatility on Australian trade flows, J. Int. Finan. Markets, Inst. Money 8, 1998, 21-38.
  23. Ozturk, I., Acaravci, A, The effects of exchange rate volatility onthe turkish export: an empiricalinvestigation, Munich Personal Repec Archive, 2006, No. 332, 1-14.
  24. Prasad, E. et al, "Effects of Financial Globalization on Developing Countries: the Value of Exporting Firms", Journal of Banking and Finance, 2003, No. 16, 1, 82-155.
  25. Rodrik, D, Exchange rate regimes and institutional arrangements in the shadow of capital flows, Mimeo (September), 2000.
  26. Sercu, P. & C. Vanhulle, "Exchange Rate Volatility, International Trade, and
  27. Some Empirical Evidence", IMF Occasional Paper, 1992, No. 220.
  28. Soric, P, THE IMPACT OF KUNA EXCHANGE RATE VOLATILITY ON CROATIAN EXPORTS, Financial Theory and Practice, 2007, No. 31 (4), 353-369.
CAPTCHA Image