نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان

2 استادیار اقتصاد دانشگاه بجنورد

3 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه اصفهان

10.22096/esp.2011.26185

چکیده

این مقاله با استفاده از الگوی عرضه - تقاضای کل و تجزیه واریانس به دست آمده از آن، به علل و شناخت متغیرهای مهم در ایجاد و شکل‌گیری ادوار تجاری در ایران طی سال‌های (1387-1349) پرداخته است.
نتایج حاصل از تجزیه واریانس الگوی عرضه - تقاضای کل، نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی در توجیه بی‌ثباتی خود بیشترین مقدار را در طول دوره داشته است. این امر نشان می‌دهد که علت اصلی بروز چرخه‌های تجاری در ایران ناشی از مؤلفه‌های اصلی تولید ناخالص داخلی همچون سرمایه‌گذاری، مصرف، تراز تجاری و مخارج دولتی است. در کنار این امر، قیمت نفت اوپک و نوسان‌های ناشی از آن، تأثیر خود را از طریق تراز تجاری، رابطه مبادله و نرخ ارز نیز به جا گذاشته است.
همچنین نتایج حاصل از بررسی ضریب همبستگی متقابل تولید ناخالص داخلی با متغیرهای تأثیر‌گذار بر آن، نشان می‌دهد که سطح قیمت و پول متغیرهای هم‌جهت و همزمان با تولید ناخالص داخلی هستند ولی متغیر رابطه مبادله متغیری پسرو با تولید ناخالص داخلی و متغیر نرخ ارز متغیر خلاف جهت و متغیر پیشرو با تولید ناخالص داخلی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Determinants of Business Cycles in the Iranian Economy (1970-2008)

نویسندگان [English]

 • Seyed Komail Tayebi 1
 • Majid Dashtban 2
 • Amir Jabbari 3
 • Mohammad Mehdi Mojahedi Moakhar 3

1 Professor of Economics, University of Isfahan

2 Assistant Professor of Economics, Bojnourd University

3 PhD student in Economics, University of Isfahan

چکیده [English]

Using an aggregate supply-demand specification and its relevant variance decomposition analysis, this paper explores the major determinants of business cycles in the Iranian economy over the period 1970-2008.
Empirical results indicate that GDP has played the major role in its own instability during the period. This reveals the fact that the main components of GDP such as investment, consumption, trade balance and government expenditures have caused substantially business cycles. Additionally, the Iran’s business cycle has been resulted by the OPEC oil price and its fluctuations through trade balance, terms of trade (TOT) and exchange rate.
Moreover, the empirical results arising from the computed cross correlation coefficient between GDP and the relevant determinants show a co-movement relationship between GDP, prices and real money balances. Terms of trade and exchange rate have had a lagging effect and a leading one on the country’s GDP, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Business Cycles
 • Aggregate Supply-Demand Model
 • SVAR Model
 • Variance Analysis
 1. منابع

  الف- فارسی

  1. جعفری صمیمی، احمد؛ تقی‌نژاد، عمران؛ هزینه رفاهی تورم: بسط الگوی لوکاس و ارائه دیدگاه جدید،تحقیقات اقتصادی، 1383، شماره 46.

  ب-لاتین

   

  1. BAE, Y, The Money Demand Function and Nonlinear Cointegration, Columbus: Ohio State University, 2005.
  2. BAILEY, M. J, The welfare cost of inflationary finance, Journal of Political Economy, 1956, 64:93.110.
  3. CAGAN, P, The Monetary Dynamics of Hyperinflation. In Milton Friedman, Ed. Studies in the Quantity Theory of Money, Chicago: University of Chicago Press, 1956.
  4. DOTSEY, M. and IRELAND, P. N, The Welfare Cost of Inflation in General Equilibrium, Journal of Monetary Economics, 37, 1996, 29-47.
  5. FISCHER, S, Towards an Understanding of the Costs of Inflation: II, Carnegie- Rochester Conference Series on Public Policy, 15, 1981, 5-41.
  6. FRIEDMAN, M, Essays in Positive Economics, University of Chicago Press, 1953.
  7. FRIEDMAN, M, optimum quantity of money, In the Optimum Quantity of Money and Other essays, Chicago: Aldine Publishing Company, 1969.
  8. GUPTA & UWILINGIYE, Measuring the Welfare Cost of Inflation in South Africa, South African Journal of Economics, Vol 76, 2008, No. 1, 16-25.
  9. IRELAND, P.N, On welfare cost of inflation and the recent behaviour of Money Demand, Working paper Department of Economics, Boston College, 2007.
  10. JOHANSEN, S, Likelihood-based Inference in Cointegrated Vector Autoregressive Models, Oxford: Oxford University Press, 1995.
  11. Lucas Robert E. and Stocky Nancy L, Optimal Fiscal and Monetary Policy in An Economy Without Capital, Journal of Monetary Economics, 12, 1983, 4-141.
  12. LUCAS, R. E. Jr, Inflation and Welfare, Econometrica, 68, 2000, 74-247.
  13. McCallum,B. & Goodfrind M, Demand for Money: Theoretical Studies, The New Palgrave Dictionary, 1987, 775-781.
  14. SERLETIS, A. & YAVARI, K, The welfare cost of inflation in Canada and the United States, Economics Letters, 84, 2004, 199-204.
  15. TOBIN, J, Inflation and Unemployment in, American Economic Review, Vol 62, 1972, No 15.
  16. Turan G, U.S. Money Demand and the Welfare Cost of Inflation in a Currency - Deposit Model, Vol. 52, 2000, 233-258.
CAPTCHA Image