نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه تهران

10.22096/esp.2013.26169

چکیده

شناسایی متغیرهای تأثیر‌گذار بر رشد اقتصادی، از اهمیت زیادی برای سیاست‌گذاران و اقتصاددانان برخوردار است. در پژوهش حاضر اثر دو متغیر اندازه و کیفیت دولت را بر رشد اقتصادی گروهی از کشورهای در حال توسعه با استفاده از رویکرد میانگین‌گیری مدل بیزینی(BMA) بررسی می‌نماییم. نتایج حاصله نشان می‌دهد که متغیر اندازه دولت اثر با اهمیتی بر رشد اقتصادی کشورهای مورد نظر نداشته است. اما اثر متغیر کیفیت دولت بر رشد اقتصادی این کشورها در بلند‌مدت معنی‌دار و مثبت بوده است. با این حال بهبود یک طرفه در یکی از شاخص‌های حکمرانی خوب مانند حق اعتراض و پاسخگویی در غیاب ارتقای سطح کیفیت دولت، حتی ممکن است رشد اقتصادی بلندمدت را کاهش دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Study About the Effect of the Size and Quality of Government on Long Run Economic Growth; Using Bayesian Econometric Approach

نویسندگان [English]

 • Mohsen Mehrara 1
 • mohammad saleh kachuei 2

1 Professor in economics, University of Tehran, Iran.

2 Master of Economics, University of Tehran

چکیده [English]

Identifying the factors that contribute to sustained economic growth is the main concern of economic researches. The present paper employs a Bayesian econometrics approach based on Bayesian Model Averaging (BMA) method to investigate the effect of size and quality of government on economic growth in developing economies. The empirical findings show that the size of government do not have an important role in explaining the long run economic growth, where as quality of government positively affects the economic growth of developing countries. Despite, improving in one of the good governance index such as Voice and Accountability in absence of increasing in government quality might decrease the economic growth in long run.

کلیدواژه‌ها [English]

 • economic growth
 • Government’s size
 • Government’s Quality
 • Panel models
 • Bayesian Model Averaging (BMA)
 1. الف- فارسی

  1. اسدیان،زینب؛ «بررسی اثر حکمرانی خوب بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، 1388.
  2. خدا رحمی،روح اله؛«تأثیر اندازه دولت بر رشد اقتصادی»،پایان‌نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه تهران،1372.
  3. سخنور، محمد؛«تأثیر اندازه دولت بر رشد اقتصادی و تعیین اندازه بهینه دولت در ایران»،پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران،1384.
  4. شیریجیان، محمد؛ «تأثیر هزینه‌های بهداشتی و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب»،پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، 1389.
  5. فولادی، معصومه؛«تأثیر مخارج عمرانی دولت بر رشد اقتصادی و مقایسه با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بر حسب امور مختلف»،پایان‌نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه تهران،1377.
  6. نیلی،مسعود؛ دولت و رشد اقتصادی در ایران، تهران، نشر نی، چاپ اول،1387.
  7. ملکی،بهروز،«کیفیت مداخله دولت و سهم آن در اقتصادهای در حال گذر»،پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران،1386.
  8. مقدوری، منصوره؛ «بررسی اثر کیفیت حکمرانی بر رشد اقتصادی»،پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی،1387.

  ب- لاتین

  1. Adelman, Irma; 1999 ,"The role of the government in the economic development";agricultural California experiment station Giannini foundation of agriculture economics

  2. Barro, R.J. and X.Sala-I-Martin; 1995, Economic Growth, New York: Mc Graw-Hill

  3. Draper, D; 1995, "Assessment and Propagation of Model Uncertainty (with discussion)", Journal of the Royal Statistical Society, Series B.

  4. Gamber, N.E. and Amy K. S. Scott; 2007, "a Threshold analysis of the relationship between governance and growth", International Economic Journal, Vol. 21, No. 2, pp 255–278.

  5. Kaufmann, D., Kraay, A., Mastruzzi, M; 2009,"Governance matters VIII Aggregate and Individual Governance Indicators: 1996–2008" , Policy Research Working Paper No 4978,World Bank.

  6. Koop ,Gary; 2003, "Bayesian Econometrics", Department of Economics ,University of Glasgow.

  7. Plumper,Thumas and Cristian W.Martin; 2003, "democracy,government spending, and economic growth: a political-economic explanation of Barro-effect", Public Choice 117, pp 27-50.

  8. Stiglitz, Joseph; 1998a, "More Instrument and Border Goals:Moving toward Post-Washington Consensus",WIDER Annual Lecture.

  9. Poirier, D; 1995, Intermediate Statistics and Econometrics: A Comparative Approach, Cambridge The MIT Press.

  10. Patrico, Meller; 1989,"Criticism and suggestions on the cross conditionary of the IMF and WB";Cepal review, No.37.

  11. Teorell,Jan; 2009, The Impact of Quality of Government as Impartiality: Theory and Evidence, Department of Political Science, Lund University.

  12. Williamson, john; 1990, what Washington means by policy refom?, Institue for International Economics

  13. Zellner, A; 1971, An Introduction to Bayesian Inference in Econometrics, New York:John Wiley & Sons.

CAPTCHA Image