نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه

2 دانشکده اقتصاد دانشگاه مفید

3 مدیرگروه دانشکده اقتصاد

10.22096/esp.2020.127864.1347

چکیده

هماهنگی در سیاست‌های پولی و مالی در حقیقت سیاست توام با هماهنگی بخش پولی و مالی که در نهایت تابع هدف مشترک را ماکزیمم نمایند. بر این اساس هدف اصلی این مقاله بررسی تاثیر هماهنگ‌سازی سیاست‌های پولی و مالی در فضای بازی همکارانه‌ بر مولفه های اقتصاد کلان است که در آن دولت به صورت رهبر و بانک مرکزی به صورت پیرو عمل نموده و تاثیر آن بر متغیرهای کلان اقتصادی شامل تورم، بیکاری، رشد اقتصادی و همچنین شاخص بازار بورس تهران بررسی و با وضعیتی که این دو نهاد به صورت غیرهمکارانه عمل نمایند مقایسه شده است. این مقاله با استفاده از روش SVAR برای بررسی و آزمون هماهنگی‌ سیاست‌های پولی و مالی در بازه زمانی 1357 تا 1395 استفاده می‌کند. . نتایج نشان می‌دهد سلطه بخش مالی به عنوان رهبر، بر بخش پولی که برابر ۳۱۲/۰ مثبت است که به عنوان پیرو سبب شده تا در زمان اعمال سیاست‌ها، نرخ تورم به اندازه ۲۶۷/۰ افزایش و نرخ بیکاری ۰۱۶/۰- کاهش یابدو همین امر سبب افزایش شکاف تولید ناخالص داخلی به اندازه ۵۸/۰ در دوره مورد مطالعه شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The impact of monetary and fiscal coordination policies on macroeconomic components in Iran

نویسندگان [English]

  • seyyed javad emadi 1
  • Nasser Elahi 2
  • said ziyaodin kiyaalhosaini 3

1 teacher of university

2 Deputy for research

3 deputy of economic

چکیده [English]

Coordination in monetary and fiscal policies In fact, policy combined with the coordination of the monetary and financial sector, which ultimately maximize the function of the common goal. Accordingly, the main purpose of this article is to investigate the effect of coordination of monetary and fiscal policies in the cooperative game space on the macroeconomic components in which the government acts as a leader and the central bank as a follower and its effect on macro variables. Economics including inflation, unemployment, economic growth as well as the Tehran Stock Exchange index have been studied and compared with the situation in which these two institutions act non-cooperatively. This article uses the SVAR method to examine and test the coordination of monetary and fiscal policies in the period 1978 to 2016. The results show that the dominance of the financial sector as a leader over the monetary sector, which is positive at 0.312, which, as a follower, has led to an increase in the inflation rate of 0.267 and an unemployment rate of 0.016 during the implementation of policies. and this has led to an increase in the GDP gap of 0.58 in the period under study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Harmonized Monetary Policy"
  • "Inflation"
  • " Economic Growth"
  • "Stock Market Index"
  • "Optimal Combination of Monetary and Financial Policies"
CAPTCHA Image