نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته علوم اقتصادی، گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد

2 استاد اقتصاد، دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 استادیار، گروه اقتصاد، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 استادیار، گروه اقتصاد، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

10.22096/esp.2022.532230.1533

چکیده

مطالعه‌ی حاضر در قالب مدل وابسته به وضعیت (State Dependent Model) و طی بازه زمانی 1398:03- 1380:01 به بررسی این موضوع می‌پردازد که کدامیک از اجزای کل‌های پولی (Monetary Aggregates) بیشترین تأثیر را بر نوسانات نرخ ارز واقعی ایران دارد. جهت دستیابی به این هدف، متغیرهای حجم پول، شبه پول، نقدینگی و پایه پولی به عنوان کل‌های پولی در نظر گرفته شده‌ و به منظور جلوگیری از بروز همخطی چندگانه بین کل‌های پولی، چهار مدل گارچ نمایی مارکوف سوئیچینگ با احتمال انتقال ثابت (Markov Switching Exponential GARCH with Fixed Transition Probability model) تصریح شده‌ است. یافته‌های مطالعه حاکی از آن است که در هر دو رژیم پایین و بالای نوسانات نرخ ارز واقعی، کل‌های پولی تأثیر مثبت و معنی‌داری بر نوسانات نرخ ارز واقعی دارند و اثر کل‌های پولی در رژیم پایین نوسانات نرخ ارز واقعی با رژیم بالای آن متفاوت است لذا متغیرهای پولی اثر نامتقارنی بر نوسانات نرخ ارز واقعی دارند. علاوه بر این در هر دو رژیم پایین و بالای نوسانات نرخ ارز واقعی، پایه پولی نسبت به سایر اجزای کل‌های پولی تأثیر بیشتری بر نوسانات نرخ ارز واقعی داشته است. بنابراین کنترل اجزای کل‌های پولی با توجه به اهمیت هر یک در وضعیت‌های بالا و پایین رژیم نرخ ارز واقعی می‌تواند به عنوان نکته راهبردی مورد توجه سیاستگذاران اقتصادی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

State Dependent Effects of Monetary Aggregates on Real Exchange Rate Volatility: MS-EGARCH Approach

نویسندگان [English]

  • Elham Amrollahi Bioki 1
  • kambiz hojabr kiani 2
  • Abbas Memarnejad 3
  • Seyed Yahya abtahi 4

1 Ph.D. student, Department of Management and Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

2 Professor of Economics, Faculty of Economic and Political Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.

3 Assistant professor, Department of management and economics, Science and Research branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

4 Assistant professor, Department of economics, Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran.

چکیده [English]

The present study, in the form of a state-dependent model and during the period 2001:6-2019:12, investigates which of the components of monetary aggregates has the greatest impact on real exchange rate volatility of Iran. In order to achieve this goal, the variables of money, quasi-money, liquidity and monetary base are considered as monetary aggregates and in order to avoid multicollinearity between monetary aggregates, four Markov Switching Exponential GARCH models with fixed transition probability are estimated. The findings of the study also indicate that in both low and high regimes of real exchange rate volatility, monetary aggregates have a positive and significant effect on real exchange rate volatility and the effect of monetary aggregates in low regime of real exchange rate volatility is different from the high regime, so monetary variables have an asymmetric effect on real exchange rate volatility. In addition, in both the low and high regimes of real exchange rate volatility, the monetary base had a greater effect on real exchange rate volatility than other components of monetary aggregates. Therefore, controlling the components of monetary aggregates, given the importance of each in the up and down state of real exchange rate regime, can be considered as a strategic point by economic policymakers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • monetary aggregates
  • real exchange rate volatility
  • Markov Switching Exponential GARCH model
  • Asymmetric effect
CAPTCHA Image